اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,291
تعداد واحدهای باقی مانده: 67,709
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,649,766,124
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,274,965
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,258,857
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,258,857
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,274,965 1,258,857 0 0 49,201 0 23,219 32,291 40,649,766,124
  2 1396/09/20 1,249,529 1,233,787 0 0 49,201 0 23,219 32,291 39,840,230,197
  3 1396/09/19 1,236,895 1,221,336 0 0 49,201 0 23,219 32,291 39,438,159,827
  4 1396/09/18 1,229,465 1,214,305 0 0 49,201 0 23,219 32,291 39,211,137,377
  5 1396/09/17 1,235,986 1,220,684 0 0 49,201 0 23,219 32,291 39,417,114,947
  6 1396/09/16 1,236,012 1,220,710 0 0 49,201 0 23,219 32,291 39,417,949,584
  7 1396/09/15 1,236,038 1,220,736 0 0 49,201 1 23,219 32,291 39,418,787,735
  8 1396/09/14 1,236,063 1,220,762 0 0 49,201 118 23,218 32,292 39,420,847,597
  9 1396/09/13 1,240,961 1,225,139 0 0 49,201 0 23,100 32,410 39,706,764,934
  10 1396/09/12 1,238,579 1,222,629 0 0 49,201 50 23,100 32,410 39,625,416,718
  11 1396/09/11 1,251,989 1,235,875 0 0 49,201 0 23,050 32,460 40,116,487,338
  12 1396/09/10 1,248,584 1,232,523 0 0 49,201 0 23,050 32,460 40,007,684,075
  13 1396/09/09 1,248,614 1,232,553 0 0 49,201 0 23,050 32,460 40,008,665,774
  14 1396/09/08 1,248,645 1,232,583 0 0 49,201 0 23,050 32,460 40,009,650,990
  15 1396/09/07 1,254,258 1,238,118 0 0 49,201 0 23,050 32,460 40,189,298,806
  16 1396/09/06 1,242,442 1,226,473 0 0 49,201 78 23,050 32,460 39,811,323,176
  17 1396/09/05 1,242,432 1,226,501 0 0 49,201 165 22,972 32,538 39,907,889,202
  18 1396/09/04 1,244,671 1,228,786 0 0 49,201 0 22,807 32,703 40,184,998,872
  19 1396/09/03 1,222,736 1,207,169 0 0 49,201 0 22,807 32,703 39,478,043,682
  20 1396/09/02 1,222,762 1,207,195 0 0 49,201 0 22,807 32,703 39,478,893,549
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق