اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,703
تعداد واحدهای باقی مانده: 67,297
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,165,448,969
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,182,011
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,167,032
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,167,032
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,182,011 1,167,032 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,165,448,969
  2 1396/08/27 1,182,030 1,167,051 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,166,069,815
  3 1396/08/26 1,176,484 1,161,586 0 0 49,201 0 22,807 32,703 37,987,341,838
  4 1396/08/25 1,176,503 1,161,604 0 0 49,201 0 22,807 32,703 37,987,949,305
  5 1396/08/24 1,176,521 1,161,622 0 0 49,201 0 22,807 32,703 37,988,538,713
  6 1396/08/23 1,177,139 1,162,161 0 0 49,201 0 22,807 32,703 38,006,147,851
  7 1396/08/22 1,177,057 1,162,082 0 0 49,201 83 22,807 32,703 38,003,581,023
  8 1396/08/21 1,173,812 1,158,922 0 0 49,201 0 22,724 32,786 37,996,407,076
  9 1396/08/20 1,173,206 1,158,519 0 0 49,201 0 22,724 32,786 37,983,195,491
  10 1396/08/19 1,178,635 1,163,873 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,158,750,202
  11 1396/08/18 1,178,651 1,163,890 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,159,293,374
  12 1396/08/17 1,178,668 1,163,907 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,159,840,174
  13 1396/08/16 1,182,686 1,167,867 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,289,674,883
  14 1396/08/15 1,176,948 1,162,211 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,104,262,810
  15 1396/08/14 1,184,340 1,169,497 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,343,144,714
  16 1396/08/13 1,191,433 1,176,490 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,572,417,095
  17 1396/08/12 1,197,971 1,182,934 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,783,687,864
  18 1396/08/11 1,197,989 1,182,953 0 0 49,201 0 22,724 32,786 38,784,303,233
  19 1396/08/10 1,198,008 1,182,972 0 0 49,201 5 22,724 32,786 38,784,922,222
  20 1396/08/09 1,187,721 1,172,836 0 0 49,201 0 22,719 32,791 38,458,479,949
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق