ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 21,592 84.63 32,090 80.63 34,240 83.67 35,299 83.58
اوراق 859 3.36 5,625 14.13 4,672 11.41 5,287 12.51
وجه نقد 1,201 4.7 1,018 2.55 841 2.05 737 1.74
سایر دارایی ها 1,240 4.86 1,061 2.66 1,164 2.84 909 2.15
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,341 40.53 15,653 39.33 16,663 40.72 18,482 43.76
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق