ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 21,228 84.69 25,541 65.84 30,155 77.62 32,812 82.8
اوراق 745 2.97 5,402 13.92 6,776 17.44 4,614 11.64
وجه نقد 1,207 4.81 5,377 13.86 812 2.09 854 2.15
سایر دارایی ها 1,246 4.97 2,470 6.36 1,102 2.83 1,342 3.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,163 40.54 13,598 35.05 14,974 38.54 15,995 40.36
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق