صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۶,۶۵۵ ۸۲.۴۹ ۱۳۱,۹۸۷ ۹۰.۶۴ ۱۳۶,۸۱۳ ۸۷.۴۵ ۱۳۵,۲۶۱ ۸۲.۷۳
اوراق ۳,۰۶۶ ۶.۹ ۱,۵۷۳ ۱.۰۸ ۴,۶۱۸ ۲.۹۵ ۱۳,۰۳۹ ۷.۹۷
وجه نقد ۲,۵۰۹ ۵.۶۴ ۶,۴۲۹ ۴.۴۱ ۶,۵۹۷ ۴.۲۱ ۳,۷۳۷ ۲.۲۸
سایر دارایی ها ۲,۱۴۳ ۴.۸۲ ۷,۰۱۴ ۴.۸۱ ۸,۲۲۹ ۵.۲۶ ۱۲,۲۳۳ ۷.۴۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱,۰۸۱ ۴۷.۴۴ ۶۷,۴۹۴ ۴۶.۳۵ ۶۷,۷۳۸ ۴۳.۳ ۶۶,۱۸۹ ۴۰.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد