ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 32,812 82.81 % 4,614 11.65 % 854 2.16 % 1,342 3.39 % 15,995 40.37 %
2 1396/07/29 32,592 82.73 % 4,607 11.69 % 854 2.17 % 1,342 3.41 % 15,724 39.91 %
3 1396/07/28 30,144 77.58 % 6,922 17.82 % 854 2.2 % 932 2.4 % 15,113 38.9 %
4 1396/07/27 30,144 77.59 % 6,919 17.81 % 854 2.2 % 932 2.4 % 15,113 38.9 %
5 1396/07/26 30,144 77.6 % 6,915 17.8 % 847 2.18 % 939 2.42 % 15,113 38.9 %
6 1396/07/25 30,070 77.54 % 6,918 17.84 % 847 2.19 % 943 2.43 % 15,275 39.39 %
7 1396/07/24 30,230 77.54 % 6,926 17.77 % 722 1.85 % 1,106 2.84 % 15,428 39.58 %
8 1396/07/23 29,904 77.34 % 6,931 17.93 % 722 1.87 % 1,105 2.86 % 15,139 39.16 %
9 1396/07/22 29,791 76.92 % 6,938 17.92 % 892 2.3 % 1,105 2.86 % 15,118 39.04 %
10 1396/07/21 29,479 76.75 % 6,982 18.18 % 841 2.19 % 1,105 2.88 % 14,943 38.91 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق