ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 35,299 83.58 % 5,287 12.52 % 737 1.75 % 909 2.15 % 18,482 43.76 %
2 1396/09/20 34,487 83.26 % 5,287 12.76 % 737 1.78 % 909 2.2 % 17,908 43.24 %
3 1396/09/19 34,080 83.09 % 5,288 12.89 % 738 1.8 % 909 2.22 % 17,635 43 %
4 1396/09/18 33,252 81.56 % 4,623 11.34 % 376 0.92 % 2,519 6.18 % 17,694 43.4 %
5 1396/09/17 33,569 81.64 % 4,623 11.24 % 520 1.27 % 2,404 5.85 % 17,832 43.37 %
6 1396/09/16 33,569 81.65 % 4,621 11.24 % 520 1.27 % 2,404 5.85 % 17,832 43.37 %
7 1396/09/15 33,569 81.65 % 4,618 11.23 % 520 1.27 % 2,404 5.85 % 17,832 43.37 %
8 1396/09/14 33,569 81.66 % 4,616 11.23 % 520 1.27 % 2,404 5.85 % 17,832 43.38 %
9 1396/09/13 34,854 84.5 % 4,602 11.16 % 520 1.26 % 1,271 3.08 % 18,175 44.06 %
10 1396/09/12 35,140 85.36 % 4,597 11.17 % 501 1.22 % 928 2.25 % 16,594 40.31 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق