صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۱,۵۷۰ ۸۵.۳۲ % ۱۳,۰۳۶ ۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۵ ۱.۷۹ % ۸,۳۴۷ ۵.۳۶ % ۶۹,۲۸۴ ۴۱.۷۶ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹,۷۲۳ ۷۴.۲۸ % ۱۲,۹۹۴ ۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۰ ۷.۹۶ % ۲۰,۴۲۶ ۴.۳ % ۶۸,۵۴۹ ۳۶.۴۴ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۸,۷۹۵ ۷۴.۱۶ % ۱۲,۹۷۸ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۱ ۸ % ۲۰,۴۲۳ ۴.۳۲ % ۶۹,۰۲۶ ۳۶.۸۸ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۸,۷۹۵ ۷۴.۱۶ % ۱۲,۹۷۸ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۱ ۸ % ۲۰,۴۱۹ ۴.۳۲ % ۶۹,۰۲۶ ۳۶.۸۸ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۸,۷۹۵ ۷۴.۱۶ % ۱۲,۹۷۸ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۱ ۸ % ۲۰,۴۱۶ ۴.۳۲ % ۶۹,۰۲۶ ۳۶.۸۸ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۷,۹۶۵ ۸۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۱۵ ۹.۵۷ % ۷,۷۵۷ ۵.۱۳ % ۶۸,۷۰۳ ۴۲.۶۴ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۸,۴۰۵ ۸۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۳۰ ۹.۴۹ % ۷,۷۵۴ ۵.۱۲ % ۶۹,۱۷۱ ۴۲.۸۳ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۷,۲۹۷ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۶۶ ۹.۲۹ % ۸,۸۲۶ ۵.۸۲ % ۶۸,۸۱۲ ۴۲.۷۲ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۷,۴۰۶ ۹۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۳.۲ % ۹,۰۳۴ ۶.۲۸ % ۶۸,۷۸۷ ۴۵.۴۷ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳۸,۰۷۰ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۶ ۱.۶۸ % ۱۱,۳۱۱ ۷.۷۶ % ۶۸,۶۸۳ ۴۵.۲۱ %