صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۱.۱۱) (۰.۹۳) (۹۸.۲۷) (۹۶.۷)
۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۰۲ ۰.۵۵ ۶.۸۷ ۶۳۴.۵۳
۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۲۲ ۲.۶۱ ۳۰۷,۶۸۱.۳ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۴۲ ۱.۵۲ ۱۷,۰۸۸.۰۲ ۲۴,۶۱۰.۸
۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۳) (۰.۴) (۶۷) (۷۶.۵۹)
۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۴۷ ۰.۰۴ ۴۴۴.۸۳ ۱۳.۹۴
۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۲۶ ۱.۵۲ ۹,۵۷۷.۵۵ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۲۴) (۰.۴۶) (۵۸.۸۱) (۸۱.۴۴)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۷۱ ۰.۰۵ ۱,۲۳۶.۰۹ ۱۹.۴۸
۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱.۸۲ ۰.۸۲ ۷۲,۳۶۲.۴۳ ۱,۸۶۸.۹۷
۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۴۸ (۰.۳۴) ۴۶۵.۴۴ (۷۱.۵۸)
۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲.۹ ۱.۹۲ ۳,۴۱۳,۶۴۳.۹۵ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۲.۴۱ ۰ ۵۹۱,۲۰۹.۱۵ ۰