مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/02/25
2 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22 دریافت خبر 1395/10/25
3 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1395/10/11
4 آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر 1395/09/24
5 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
6 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
7 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
8 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/11
9 تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31 دریافت خبر 1395/03/30
10 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/03/30
11 صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/02/05
12 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30 دریافت خبر 1394/11/20
13 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/18
14 دعوت به مجامع دریافت خبر 1394/09/22
15 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04 دریافت خبر 1394/07/25
16 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/04/29
17 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/10/30
18 انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر 1393/04/07
19 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر 1393/03/25
20 برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393 دریافت خبر 1393/02/15
21 صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 92/06/31 دریافت خبر 1392/10/23
22 صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/10/23
23 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/12/23
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق