مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه کثیرالا انتشارصورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/30
2 آگهی ثبتی صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/21
3 صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
4 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار دریافت خبر 1396/02/25
5 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22 دریافت خبر 1395/10/25
6 معرفی نماینده به مجمع دریافت خبر 1395/10/11
7 آگهی تغییرات صندوق دریافت خبر 1395/09/24
8 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
9 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
10 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25 دریافت خبر 1395/07/26
11 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25 دریافت خبر 1395/07/11
12 تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31 دریافت خبر 1395/03/30
13 تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/03/30
14 صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر دریافت خبر 1395/02/05
15 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30 دریافت خبر 1394/11/20
16 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/18
17 دعوت به مجامع دریافت خبر 1394/09/22
18 صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04 دریافت خبر 1394/07/25
19 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/04/29
20 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/10/30
21 انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار دریافت خبر 1393/04/07
22 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام دریافت خبر 1393/03/25
23 برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393 دریافت خبر 1393/02/15
24 صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 92/06/31 دریافت خبر 1392/10/23
25 صورتجلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/10/23
26 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/12/23
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق