صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۳۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴,۶۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۶۳,۹۶۸,۵۴۴,۷۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۵۸۴,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۳۰,۰۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۳۰,۰۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۴,۵۸۴,۳۶۳ ۲۴,۴۳۰,۰۴۵ ۰ ۱۴۹ ۱۷۲,۸۴۴ ۵ ۱۴۳,۷۸۸ ۳۵,۳۶۵ ۸۶۳,۹۶۸,۵۴۴,۷۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۴,۸۵۳,۴۲۱ ۲۴,۶۹۶,۵۶۷ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۹۵ ۰ ۱۴۳,۷۸۳ ۳۵,۲۲۱ ۸۶۹,۸۳۷,۸۰۲,۸۳۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۴,۸۱۳,۲۶۲ ۲۴,۶۴۹,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۹۵ ۰ ۱۴۳,۷۸۳ ۳۵,۲۲۱ ۸۶۸,۱۷۱,۸۷۳,۵۱۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۴,۹۶۷,۲۱۹ ۲۴,۸۰۳,۲۲۵ ۰ ۴۰ ۱۷۲,۶۹۵ ۱۶ ۱۴۳,۷۸۳ ۳۵,۲۲۱ ۸۷۳,۵۹۴,۳۹۰,۱۱۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۵,۰۴۴,۷۲۷ ۲۴,۸۸۰,۶۲۱ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۵۵ ۱۷۸ ۱۴۳,۷۶۷ ۳۵,۱۹۷ ۸۷۵,۷۲۳,۲۱۳,۲۳۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۴,۷۸۹,۵۹۳ ۲۴,۶۲۸,۰۲۶ ۰ ۱۶ ۱۷۲,۶۵۵ ۱۱۹ ۱۴۳,۵۸۹ ۳۵,۳۷۵ ۸۷۱,۲۱۶,۴۲۸,۱۰۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۴,۲۵۳,۰۳۰ ۲۴,۰۹۵,۵۴۵ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۷۳ ۱۴۳,۴۷۰ ۳۵,۴۷۸ ۸۵۴,۸۶۱,۷۴۸,۷۸۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۴,۲۱۴,۰۱۸ ۲۴,۰۵۷,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۵۹۸ ۱۴۳,۳۹۷ ۳۵,۵۵۱ ۸۵۵,۲۵۲,۰۰۴,۵۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۴,۲۴۲,۲۵۲ ۲۴,۰۸۸,۲۲۹ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۰ ۱۴۲,۷۹۹ ۳۶,۱۴۹ ۸۷۰,۷۶۵,۳۷۲,۹۳۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲۴,۰۴۱,۸۹۶ ۲۳,۸۸۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۰ ۱۴۲,۷۹۹ ۳۶,۱۴۹ ۸۶۳,۳۵۴,۷۳۷,۳۲۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۴,۰۹۶,۷۳۴ ۲۳,۹۳۸,۰۶۴ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۲,۰۳۷ ۱۴۲,۷۹۹ ۳۶,۱۴۹ ۸۶۵,۳۳۷,۰۷۱,۸۳۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲۴,۱۰۷,۰۰۰ ۲۳,۹۵۶,۷۹۵ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۱,۰۲۰ ۱۴۰,۷۶۲ ۳۸,۱۸۶ ۹۱۴,۸۱۴,۱۵۹,۸۸۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲۴,۱۴۱,۰۴۲ ۲۳,۹۸۶,۷۷۹ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۳۹ ۲۹۲ ۱۳۹,۷۴۲ ۳۹,۲۰۶ ۹۴۰,۴۲۵,۶۴۵,۴۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲۴,۵۰۱,۹۸۰ ۲۴,۳۴۶,۳۵۸ ۰ ۲۴ ۱۷۲,۶۳۹ ۵۱۰ ۱۳۹,۴۵۰ ۳۹,۴۹۸ ۹۶۱,۶۳۲,۴۵۶,۸۷۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۴,۹۴۵,۰۴۲ ۲۴,۷۹۰,۷۵۴ ۰ ۲۰ ۱۷۲,۶۱۵ ۱,۰۶۸ ۱۳۸,۹۴۰ ۳۹,۹۸۴ ۹۹۱,۲۳۳,۴۹۹,۱۸۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۴,۹۹۰,۴۸۸ ۲۴,۸۳۹,۶۸۷ ۰ ۰ ۱۷۲,۵۹۵ ۰ ۱۳۷,۸۷۲ ۴۱,۰۳۲ ۱,۰۱۹,۲۲۲,۰۴۰,۹۲۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۵,۰۳۳,۹۷۲ ۲۴,۸۷۹,۸۹۳ ۰ ۰ ۱۷۲,۵۹۵ ۰ ۱۳۷,۸۷۲ ۴۱,۰۳۲ ۱,۰۲۰,۸۷۱,۷۵۷,۷۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۵,۰۳۵,۴۲۴ ۲۴,۸۸۱,۳۴۴ ۰ ۳۱ ۱۷۲,۵۹۵ ۹۵۷ ۱۳۷,۸۷۲ ۴۱,۰۳۲ ۱,۰۲۰,۹۳۱,۳۰۳,۶۲۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲۵,۰۳۱,۸۸۲ ۲۴,۸۸۱,۲۰۳ ۰ ۳۵۴ ۱۷۲,۵۶۴ ۵۵۵ ۱۳۶,۹۱۵ ۴۱,۹۵۸ ۱,۰۴۳,۹۶۵,۵۰۸,۵۸۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۲۵,۴۹۳,۶۶۷ ۲۵,۳۴۳,۳۴۰ ۰ ۵,۵۸۰ ۱۷۲,۲۱۰ ۲ ۱۳۶,۳۶۰ ۴۲,۱۵۹ ۱,۰۶۸,۴۴۹,۸۹۲,۰۱۵