صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۰۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۸,۸۴۹,۱۵۳,۶۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۵۸,۸۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۹۰,۰۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۹۰,۰۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۵,۱۵۸,۸۴۵ ۵,۰۹۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۸۶۹ ۰ ۸۱,۱۴۷ ۴۱,۰۳۱ ۲۰۸,۸۴۹,۱۵۳,۶۶۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۵,۱۲۹,۱۰۸ ۵,۰۶۰,۷۱۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۸۶۹ ۰ ۸۱,۱۴۷ ۴۱,۰۳۱ ۲۰۷,۶۴۶,۳۱۰,۹۰۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۵,۱۲۹,۴۰۷ ۵,۰۶۱,۰۱۷ ۰ ۷۸ ۱۱۵,۸۶۹ ۰ ۸۱,۱۴۷ ۴۱,۰۳۱ ۲۰۷,۶۵۸,۶۰۵,۹۳۸
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۵,۱۲۹,۷۰۷ ۵,۰۶۱,۱۸۷ ۰ ۲۰۴ ۱۱۵,۷۹۱ ۳۱ ۸۱,۱۴۷ ۴۰,۹۵۳ ۲۰۷,۲۷۰,۷۹۱,۸۳۵
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۵,۲۶۸,۷۷۲ ۵,۱۹۷,۹۵۷ ۰ ۳۹ ۱۱۵,۵۸۷ ۴۸ ۸۱,۱۱۶ ۴۰,۷۸۰ ۲۱۱,۹۷۲,۶۷۹,۵۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۵,۳۱۸,۰۹۶ ۵,۲۴۶,۵۸۲ ۰ ۷۱ ۱۱۵,۵۴۸ ۱۰۰ ۸۱,۰۶۸ ۴۰,۷۸۹ ۲۱۴,۰۰۲,۸۳۰,۲۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۵,۲۳۷,۶۸۸ ۵,۱۶۹,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۴۷۷ ۰ ۸۰,۹۶۸ ۴۰,۸۱۸ ۲۱۱,۰۰۷,۷۴۳,۶۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۵,۲۶۹,۸۱۲ ۵,۲۰۱,۱۴۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۴۷۷ ۰ ۸۰,۹۶۸ ۴۰,۸۱۸ ۲۱۲,۳۰۰,۲۴۲,۰۱۷
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۵,۲۴۳,۸۰۹ ۵,۱۷۵,۵۱۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۴۷۷ ۰ ۸۰,۹۶۸ ۴۰,۸۱۸ ۲۱۱,۲۵۴,۳۲۸,۸۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۲۴۴,۱۰۹ ۵,۱۷۵,۸۱۸ ۰ ۱۷۹ ۱۱۵,۴۷۷ ۱۱ ۸۰,۹۶۸ ۴۰,۸۱۸ ۲۱۱,۲۶۶,۵۴۳,۰۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۵,۲۴۴,۳۸۹ ۵,۱۷۵,۸۱۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۲۹۸ ۰ ۸۰,۹۵۷ ۴۰,۶۵۰ ۲۱۰,۳۹۶,۹۴۶,۰۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۵,۱۵۷,۴۵۰ ۵,۰۹۰,۱۰۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۲۹۸ ۰ ۸۰,۹۵۷ ۴۰,۶۵۰ ۲۰۶,۹۱۲,۹۳۱,۴۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۵,۱۵۷,۷۴۵ ۵,۰۹۰,۴۰۴ ۰ ۲۹۰ ۱۱۵,۲۹۸ ۲۱ ۸۰,۹۵۷ ۴۰,۶۵۰ ۲۰۶,۹۲۴,۹۱۳,۷۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۵,۱۵۸,۰۰۵ ۵,۰۹۰,۲۱۵ ۰ ۰ ۱۱۵,۰۰۸ ۱۵ ۸۰,۹۳۶ ۴۰,۳۸۱ ۲۰۵,۵۴۷,۹۷۶,۹۳۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۵,۰۹۵,۹۸۴ ۵,۰۲۹,۱۰۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۰۰۸ ۰ ۸۰,۹۲۱ ۴۰,۳۹۶ ۲۰۳,۱۵۵,۶۹۶,۱۵۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۵,۰۰۳,۳۷۱ ۴,۹۳۷,۶۰۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۰۰۸ ۰ ۸۰,۹۲۱ ۴۰,۳۹۶ ۱۹۹,۴۵۹,۳۴۷,۶۶۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۰۰۳,۶۴۹ ۴,۹۳۷,۸۷۹ ۰ ۴۲ ۱۱۵,۰۰۸ ۰ ۸۰,۹۲۱ ۴۰,۳۹۶ ۱۹۹,۴۷۰,۵۵۴,۶۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۵,۰۰۳,۹۲۶ ۴,۹۳۸,۰۸۸ ۰ ۱۶۲ ۱۱۴,۹۶۶ ۰ ۸۰,۹۲۱ ۴۰,۳۵۴ ۱۹۹,۲۷۱,۶۰۱,۹۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۴,۹۲۸,۱۷۸ ۴,۸۶۲,۰۱۶ ۰ ۶۷۲ ۱۱۴,۸۰۴ ۲۹۳ ۸۰,۹۲۱ ۴۰,۱۹۲ ۱۹۵,۴۱۴,۱۳۹,۰۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۴,۹۱۱,۶۵۲ ۴,۸۴۶,۷۹۶ ۰ ۸۴۰ ۱۱۴,۱۳۲ ۷۰ ۸۰,۶۲۸ ۳۹,۸۱۳ ۱۹۲,۹۶۵,۴۷۲,۷۰۶