اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,667
تعداد واحدهای باقی مانده: 69,333
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 59,684,773,456
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,971,988
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,946,221
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,946,221
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 1,971,988 1,946,221 0 0 55,203 0 30,845 30,667 59,684,773,456
  2 1397/05/28 1,926,740 1,901,633 0 0 55,203 0 30,845 30,667 58,317,391,710
  3 1397/05/27 1,891,980 1,867,362 0 0 55,203 0 30,845 30,667 57,266,380,564
  4 1397/05/26 1,891,493 1,867,022 0 0 55,203 0 30,845 30,667 57,255,977,199
  5 1397/05/25 1,890,885 1,866,415 0 0 55,203 0 30,845 30,667 57,237,338,460
  6 1397/05/24 1,891,717 1,867,247 0 0 55,203 0 30,845 30,667 57,262,869,216
  7 1397/05/23 1,894,469 1,869,803 0 0 55,203 0 30,845 30,667 57,341,250,981
  8 1397/05/22 1,864,054 1,839,913 0 0 55,203 0 30,845 30,667 56,424,619,535
  9 1397/05/21 1,861,944 1,837,634 0 204 55,203 0 30,845 30,667 56,354,716,513
  10 1397/05/20 1,859,511 1,835,084 0 0 54,999 0 30,845 30,463 55,902,168,413
  11 1397/05/19 1,879,230 1,854,604 0 0 54,999 0 30,845 30,463 56,496,808,615
  12 1397/05/18 1,880,066 1,855,440 0 294 54,999 0 30,845 30,463 56,522,277,429
  13 1397/05/17 1,879,452 1,854,587 0 25 54,705 0 30,845 30,169 55,951,021,305
  14 1397/05/16 1,925,078 1,898,807 0 18 54,680 0 30,845 30,144 57,237,649,717
  15 1397/05/15 1,916,107 1,890,201 0 0 54,662 0 30,845 30,126 56,944,197,598
  16 1397/05/14 1,845,544 1,818,599 0 0 54,662 0 30,845 30,126 54,787,124,916
  17 1397/05/13 1,772,982 1,747,068 0 0 54,662 0 30,845 30,126 52,632,160,587
  18 1397/05/12 1,784,914 1,758,568 0 0 54,662 0 30,845 30,126 52,978,615,134
  19 1397/05/11 1,784,309 1,757,964 0 140 54,662 0 30,845 30,126 52,960,408,425
  20 1397/05/10 1,785,171 1,758,702 0 259 54,522 0 30,845 29,986 52,736,446,955