صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۱۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲,۸۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۲,۷۳۰,۲۳۲,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۳۷,۰۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۷۳۹,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۷۳۹,۰۸۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۶,۸۳۷,۰۱۵ ۶,۷۳۹,۰۸۳ ۰ ۲۶ ۱۲۳,۲۵۷ ۴۰ ۱۰۲,۴۵۱ ۲۷,۱۱۵ ۱۸۲,۷۳۰,۲۳۲,۰۳۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۶,۷۷۵,۵۴۵ ۶,۶۷۸,۴۵۹ ۰ ۳۰۳ ۱۲۳,۲۳۱ ۰ ۱۰۲,۴۱۱ ۲۷,۱۲۹ ۱۸۱,۱۷۹,۹۰۴,۸۲۳
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۶,۷۴۹,۱۸۳ ۶,۶۵۱,۳۸۸ ۰ ۰ ۱۲۲,۹۲۸ ۰ ۱۰۲,۴۱۱ ۲۶,۸۲۶ ۱۷۸,۴۳۰,۱۲۲,۶۹۶
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۶,۵۸۳,۳۲۰ ۶,۴۸۸,۰۱۱ ۰ ۰ ۱۲۲,۹۲۸ ۰ ۱۰۲,۴۱۱ ۲۶,۸۲۶ ۱۷۴,۰۴۷,۳۸۹,۱۰۶
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۶,۵۸۳,۸۰۴ ۶,۴۸۸,۴۹۶ ۰ ۰ ۱۲۲,۹۲۸ ۰ ۱۰۲,۴۱۱ ۲۶,۸۲۶ ۱۷۴,۰۶۰,۳۸۳,۵۳۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۶,۵۸۴,۲۸۹ ۶,۴۸۸,۹۸۰ ۰ ۲۰۲ ۱۲۲,۹۲۸ ۰ ۱۰۲,۴۱۱ ۲۶,۸۲۶ ۱۷۴,۰۷۳,۳۸۱,۳۳۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۶,۵۶۵,۸۶۰ ۶,۴۷۰,۱۰۹ ۰ ۱,۱۵۰ ۱۲۲,۷۲۶ ۲۰۰ ۱۰۲,۴۱۱ ۲۶,۶۲۴ ۱۷۲,۲۶۰,۱۷۵,۳۰۴
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۶,۵۱۱,۴۷۸ ۶,۴۱۲,۹۸۶ ۰ ۹۷ ۱۲۱,۵۷۶ ۹ ۱۰۲,۲۱۱ ۲۵,۶۷۴ ۱۶۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۶۶
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۶,۲۶۷,۸۴۲ ۶,۱۷۱,۳۹۳ ۰ ۱۳ ۱۲۱,۴۷۹ ۶۶ ۱۰۲,۲۰۲ ۲۵,۵۸۶ ۱۵۷,۹۰۱,۲۵۴,۱۸۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۵,۹۴۷,۸۸۲ ۵,۸۵۲,۶۷۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۴۶۶ ۰ ۱۰۲,۱۳۶ ۲۵,۶۳۹ ۱۵۰,۰۵۶,۷۳۱,۶۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۵,۸۳۵,۴۷۹ ۵,۷۴۱,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۲۱,۴۶۶ ۰ ۱۰۲,۱۳۶ ۲۵,۶۳۹ ۱۴۷,۲۱۶,۲۵۴,۱۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۵,۸۳۵,۹۵۶ ۵,۷۴۲,۳۶۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۴۶۶ ۲,۹۱۱ ۱۰۲,۱۳۶ ۲۵,۶۳۹ ۱۴۷,۲۲۸,۴۹۱,۷۵۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۵,۸۲۶,۶۳۴ ۵,۷۴۲,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۴۶۶ ۰ ۹۹,۲۲۵ ۲۸,۵۵۰ ۱۶۳,۹۵۰,۸۱۴,۶۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۵,۹۳۱,۴۰۷ ۵,۸۳۷,۰۵۰ ۰ ۲ ۱۲۱,۴۶۶ ۲۶۶ ۹۹,۲۲۵ ۲۸,۵۵۰ ۱۶۶,۶۴۷,۷۷۹,۵۳۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۶,۰۸۲,۱۳۴ ۵,۹۸۲,۴۹۱ ۰ ۸۱ ۱۲۱,۴۶۴ ۴,۲۴۸ ۹۸,۹۵۹ ۲۸,۸۱۴ ۱۷۲,۳۷۹,۴۹۶,۶۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۶,۰۶۹,۴۴۵ ۵,۹۸۲,۳۹۲ ۰ ۰ ۱۲۱,۳۸۳ ۰ ۹۴,۷۱۱ ۳۲,۹۸۱ ۱۹۷,۳۰۵,۲۶۱,۱۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۶,۱۶۵,۴۶۶ ۶,۰۷۷,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۳۸۳ ۰ ۹۴,۷۱۱ ۳۲,۹۸۱ ۲۰۰,۴۲۷,۰۲۸,۹۵۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۶,۴۶۷,۵۴۴ ۶,۳۷۴,۸۱۱ ۰ ۰ ۱۲۱,۳۸۳ ۰ ۹۴,۷۱۱ ۳۲,۹۸۱ ۲۱۰,۲۴۷,۶۳۸,۶۴۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۶,۴۶۸,۰۱۳ ۶,۳۷۵,۲۸۰ ۰ ۳۶ ۱۲۱,۳۸۳ ۰ ۹۴,۷۱۱ ۳۲,۹۸۱ ۲۱۰,۲۶۳,۱۰۰,۸۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۶,۴۶۸,۴۸۲ ۶,۳۷۵,۶۴۷ ۰ ۱۰ ۱۲۱,۳۴۷ ۰ ۹۴,۷۱۱ ۳۲,۹۴۵ ۲۱۰,۰۴۵,۶۹۹,۹۱۳