صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۶۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴,۳۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۳,۹۶۰,۴۹۷,۹۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۷۰,۸۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۱۵,۲۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۱۵,۲۷۸
تاریخ انتشار
1398/04/29
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۴,۳۷۰,۸۵۰ ۴,۳۱۵,۲۷۸ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۶۴ ۰ ۷۲,۹۹۵ ۳۵,۶۷۸ ۱۵۳,۹۶۰,۴۹۷,۹۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴,۳۶۲,۸۰۳ ۴,۳۰۷,۰۹۰ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۶۴ ۰ ۷۲,۹۹۵ ۳۵,۶۷۸ ۱۵۳,۶۶۸,۳۵۵,۵۶۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴,۳۶۴,۶۸۳ ۴,۳۰۸,۸۱۲ ۰ ۷۹ ۱۰۲,۳۶۴ ۰ ۷۲,۹۹۵ ۳۵,۶۷۸ ۱۵۳,۷۲۹,۸۰۵,۸۳۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴,۳۶۴,۵۲۱ ۴,۳۰۸,۵۲۶ ۰ ۲۶۵ ۱۰۲,۲۸۵ ۱۲ ۷۲,۹۹۵ ۳۵,۵۹۹ ۱۵۳,۳۷۹,۲۳۲,۸۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴,۳۴۸,۰۱۶ ۴,۲۹۱,۸۴۷ ۰ ۱ ۱۰۲,۰۲۰ ۰ ۷۲,۹۸۳ ۳۵,۳۴۶ ۱۵۱,۶۹۹,۶۱۲,۳۳۵
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴,۴۸۵,۲۹۰ ۴,۴۲۷,۰۳۰ ۰ ۰ ۱۰۲,۰۱۹ ۱۰۰ ۷۲,۹۸۳ ۳۵,۳۴۵ ۱۵۶,۴۷۳,۳۸۳,۲۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴,۵۰۹,۵۰۴ ۴,۴۵۰,۹۸۰ ۰ ۰ ۱۰۲,۰۱۹ ۰ ۷۲,۸۸۳ ۳۵,۴۴۵ ۱۵۷,۷۶۴,۹۸۷,۶۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴,۴۴۷,۶۶۷ ۴,۳۸۹,۹۰۲ ۰ ۰ ۱۰۲,۰۱۹ ۰ ۷۲,۸۸۳ ۳۵,۴۴۵ ۱۵۵,۶۰۰,۰۷۵,۰۰۶
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴,۴۲۰,۹۶۷ ۴,۳۶۳,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۰۲,۰۱۹ ۰ ۷۲,۸۸۳ ۳۵,۴۴۵ ۱۵۴,۶۶۷,۲۶۶,۸۲۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴,۴۲۱,۲۵۸ ۴,۳۶۳,۸۷۶ ۰ ۳۵ ۱۰۲,۰۱۹ ۰ ۷۲,۸۸۳ ۳۵,۴۴۵ ۱۵۴,۶۷۷,۵۸۰,۲۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴,۴۲۱,۵۵۱ ۴,۳۶۴,۱۱۲ ۰ ۱۷۴ ۱۰۱,۹۸۴ ۱۰۰ ۷۲,۸۸۳ ۳۵,۴۱۰ ۱۵۴,۵۳۳,۲۱۰,۵۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۴,۳۹۸,۲۱۴ ۴,۳۴۱,۵۲۹ ۰ ۲,۲۲۴ ۱۰۱,۸۱۰ ۱۳ ۷۲,۷۸۳ ۳۵,۳۳۶ ۱۵۳,۴۱۲,۲۷۷,۳۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴,۴۱۱,۱۰۴ ۴,۳۵۰,۴۴۶ ۰ ۱۴ ۹۹,۵۸۶ ۲۲۸ ۷۲,۷۷۰ ۳۳,۱۲۵ ۱۴۴,۱۰۸,۵۱۹,۰۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴,۳۷۵,۹۴۶ ۴,۳۱۶,۱۵۹ ۰ ۰ ۹۹,۵۷۲ ۲۹ ۷۲,۵۴۲ ۳۳,۳۳۹ ۱۴۳,۸۹۶,۴۴۰,۴۷۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۴,۳۶۵,۹۴۴ ۴,۳۰۶,۱۶۴ ۰ ۰ ۹۹,۵۷۲ ۰ ۷۲,۵۱۳ ۳۳,۳۶۸ ۱۴۳,۶۸۸,۰۸۳,۴۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۴,۳۸۶,۴۵۴ ۴,۳۲۶,۳۸۳ ۰ ۰ ۹۹,۵۷۲ ۰ ۷۲,۵۱۳ ۳۳,۳۶۸ ۱۴۴,۳۶۲,۷۴۵,۱۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۴,۳۸۶,۷۶۰ ۴,۳۲۶,۶۸۹ ۰ ۲۲ ۹۹,۵۷۲ ۰ ۷۲,۵۱۳ ۳۳,۳۶۸ ۱۴۴,۳۷۲,۹۶۰,۱۶۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۴,۳۸۷,۰۶۷ ۴,۳۲۶,۹۵۶ ۰ ۰ ۹۹,۵۵۰ ۰ ۷۲,۵۱۳ ۳۳,۳۴۶ ۱۴۴,۲۸۶,۶۶۲,۳۳۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۴,۳۷۸,۵۲۶ ۴,۳۱۸,۰۶۰ ۰ ۱۱۴ ۹۹,۵۵۰ ۰ ۷۲,۵۱۳ ۳۳,۳۴۶ ۱۴۳,۹۹۰,۰۱۸,۸۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۴,۳۶۴,۲۲۰ ۴,۳۰۲,۷۰۱ ۰ ۶ ۹۹,۴۳۶ ۳۲ ۷۲,۵۱۳ ۳۳,۲۳۲ ۱۴۲,۹۸۷,۳۴۸,۷۹۸