صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۰۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۶,۳۳۹,۸۶۸,۸۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۲۳,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۵۰,۲۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۵۰,۲۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۵,۱۲۳,۶۴۶ ۵,۰۵۰,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۲۰ ۱۹۲ ۹۱,۷۱۲ ۳۴,۹۱۷ ۱۷۶,۳۳۹,۸۶۸,۸۸۳
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۵,۰۶۴,۳۱۰ ۴,۹۹۲,۱۶۵ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۲۰ ۵۷ ۹۱,۵۲۰ ۳۵,۱۰۹ ۱۷۵,۲۶۹,۹۱۱,۶۳۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۵,۰۵۷,۵۲۱ ۴,۹۸۴,۸۶۸ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۲۰ ۳۸ ۹۱,۴۶۳ ۳۵,۱۶۶ ۱۷۵,۲۹۷,۸۸۲,۳۷۱
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۵,۱۴۲,۲۲۸ ۵,۰۶۸,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۲۰ ۰ ۹۱,۴۲۵ ۳۵,۲۰۴ ۱۷۸,۴۲۹,۶۴۸,۳۴۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۵,۱۲۶,۳۵۳ ۵,۰۵۲,۸۰۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۳۲۰ ۰ ۹۱,۴۲۵ ۳۵,۲۰۴ ۱۷۷,۸۷۸,۹۲۵,۲۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۵,۱۲۶,۷۱۴ ۵,۰۵۳,۱۶۶ ۰ ۱۵۵ ۱۲۰,۳۲۰ ۲۸ ۹۱,۴۲۵ ۳۵,۲۰۴ ۱۷۷,۸۹۱,۶۵۰,۱۸۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۵,۱۲۷,۰۱۹ ۵,۰۵۳,۲۰۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۵ ۰ ۹۱,۳۹۷ ۳۵,۰۷۷ ۱۷۷,۲۵۱,۲۲۹,۲۶۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۵,۱۲۹,۴۱۶ ۵,۰۵۵,۵۷۳ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۵ ۱۷۲ ۹۱,۳۹۷ ۳۵,۰۷۷ ۱۷۷,۳۳۴,۳۳۱,۸۹۳
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۵,۰۶۲,۴۰۸ ۴,۹۸۹,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۵ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۹ ۱۷۵,۸۸۸,۱۵۶,۸۴۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵,۰۶۰,۴۶۲ ۴,۹۸۸,۶۴۶ ۰ ۱ ۱۲۰,۱۶۵ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۹ ۱۷۵,۸۴۴,۷۷۶,۳۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵,۱۰۲,۹۱۰ ۵,۰۲۹,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۴ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۸ ۱۷۷,۲۹۲,۲۷۹,۲۱۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵,۱۱۶,۸۴۲ ۵,۰۴۳,۵۹۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۴ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۸ ۱۷۷,۷۷۶,۵۸۶,۳۹۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵,۱۱۷,۲۰۲ ۵,۰۴۳,۹۵۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۴ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۸ ۱۷۷,۷۸۹,۲۸۸,۹۲۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵,۱۱۷,۵۶۳ ۵,۰۴۴,۳۱۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۴ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۸ ۱۷۷,۸۰۱,۹۹۳,۶۳۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۱۱۷,۹۲۳ ۵,۰۴۴,۶۷۵ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۶۴ ۰ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۸ ۱۷۷,۸۱۴,۷۰۱,۴۰۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۱۰۰,۰۵۱ ۵,۰۲۷,۰۶۴ ۰ ۳۸ ۱۲۰,۱۶۴ ۲۳ ۹۱,۲۲۵ ۳۵,۲۴۸ ۱۷۷,۱۹۳,۹۶۶,۴۵۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵,۱۳۶,۰۸۸ ۵,۰۶۲,۵۵۸ ۰ ۱۲۵ ۱۲۰,۱۲۶ ۰ ۹۱,۲۰۲ ۳۵,۲۳۳ ۱۷۸,۳۶۹,۰۹۹,۹۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۵,۱۱۰,۵۰۲ ۵,۰۳۷,۰۸۳ ۰ ۰ ۱۲۰,۰۰۱ ۰ ۹۱,۲۰۲ ۳۵,۱۰۸ ۱۷۶,۸۴۱,۹۰۳,۱۴۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۵,۱۴۳,۱۵۳ ۵,۰۶۹,۲۲۷ ۰ ۰ ۱۲۰,۰۰۱ ۰ ۹۱,۲۰۲ ۳۵,۱۰۸ ۱۷۷,۹۷۰,۴۱۰,۳۵۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۵,۱۴۳,۵۱۹ ۵,۰۶۹,۵۹۳ ۰ ۰ ۱۲۰,۰۰۱ ۰ ۹۱,۲۰۲ ۳۵,۱۰۸ ۱۷۷,۹۸۳,۲۵۸,۱۱۸