صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۷۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۲۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۸,۲۹۴,۵۱۸,۹۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۵۳,۹۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۸۲,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۸۲,۹۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵,۰۵۳,۹۳۳ ۴,۹۸۲,۹۱۸ ۰ ۵۷ ۱۱۹,۹۹۱ ۰ ۸۸,۵۱۲ ۳۷,۷۸۸ ۱۸۸,۲۹۴,۵۱۸,۹۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۵,۲۳۴,۵۰۱ ۵,۱۶۰,۷۹۷ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۱۰۲ ۸۸,۵۱۲ ۳۷,۷۳۱ ۱۹۴,۷۲۲,۰۲۴,۶۴۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۳۳۸,۷۱۵ ۵,۲۶۳,۷۲۴ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۰ ۸۸,۴۱۰ ۳۷,۸۳۳ ۱۹۹,۱۴۲,۴۵۶,۷۰۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۲۹۱,۳۰۲ ۵,۲۱۶,۹۹۶ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۰ ۸۸,۴۱۰ ۳۷,۸۳۳ ۱۹۷,۳۷۴,۶۰۶,۴۲۷
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۵,۱۳۸,۳۸۴ ۵,۰۵۸,۷۹۱ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۰ ۸۸,۴۱۰ ۳۷,۸۳۳ ۱۹۱,۳۸۹,۲۵۱,۰۲۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵,۱۳۸,۷۶۰ ۵,۰۵۹,۱۶۷ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۴,۸۵۴ ۸۸,۴۱۰ ۳۷,۸۳۳ ۱۹۱,۴۰۳,۴۶۰,۴۰۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۵,۱۲۹,۰۳۸ ۵,۰۵۸,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۱۱۹ ۸۳,۵۵۶ ۴۲,۶۸۷ ۲۱۵,۹۳۱,۹۸۷,۹۲۸
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۵,۱۷۲,۶۱۰ ۵,۱۰۱,۵۹۲ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۸۳ ۸۳,۴۳۷ ۴۲,۸۰۶ ۲۱۸,۳۷۸,۷۵۱,۰۲۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۵,۳۰۱,۱۶۸ ۵,۲۲۸,۳۹۸ ۰ ۰ ۱۱۹,۹۳۴ ۲۴۰ ۸۳,۳۵۴ ۴۲,۸۸۹ ۲۲۴,۲۴۰,۷۵۱,۵۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۵,۲۶۸,۱۳۴ ۵,۱۹۶,۲۲۴ ۰ ۵۵ ۱۱۹,۹۳۴ ۱۵۹ ۸۳,۱۱۴ ۴۳,۱۲۹ ۲۲۴,۱۰۷,۹۴۷,۶۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۵,۳۷۴,۱۴۱ ۵,۳۰۰,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۱۹,۸۷۹ ۰ ۸۲,۹۵۵ ۴۳,۲۳۳ ۲۲۹,۱۶۱,۹۱۷,۴۹۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۵,۳۳۵,۲۳۸ ۵,۲۶۲,۸۲۳ ۰ ۰ ۱۱۹,۸۷۹ ۰ ۸۲,۹۵۵ ۴۳,۲۳۳ ۲۲۷,۵۲۷,۶۴۲,۰۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۵,۳۳۵,۵۷۷ ۵,۲۶۳,۱۶۳ ۰ ۱,۸۷۵ ۱۱۹,۸۷۹ ۱,۵۶۴ ۸۲,۹۵۵ ۴۳,۲۳۳ ۲۲۷,۵۴۲,۳۰۵,۹۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۵,۳۳۱,۳۷۶ ۵,۲۵۸,۴۳۶ ۰ ۰ ۱۱۸,۰۰۴ ۰ ۸۱,۳۹۱ ۴۲,۹۲۲ ۲۲۵,۷۰۲,۵۹۷,۲۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۵,۴۰۰,۹۹۶ ۵,۳۲۷,۰۵۲ ۰ ۴۵ ۱۱۸,۰۰۴ ۷۹ ۸۱,۳۹۱ ۴۲,۹۲۲ ۲۲۸,۶۴۷,۷۱۵,۷۵۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۵,۴۰۳,۵۵۰ ۵,۳۳۲,۲۴۰ ۰ ۰ ۱۱۷,۹۵۹ ۷۷ ۸۱,۳۱۲ ۴۲,۹۵۶ ۲۲۹,۰۵۱,۶۸۰,۸۸۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۵,۳۳۵,۰۹۲ ۵,۲۶۴,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۱۷,۹۵۹ ۵ ۸۱,۲۳۵ ۴۳,۰۳۳ ۲۲۶,۵۶۳,۳۹۰,۵۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۵,۴۲۲,۶۸۹ ۵,۳۵۱,۲۱۴ ۰ ۰ ۱۱۷,۹۵۹ ۰ ۸۱,۲۳۰ ۴۳,۰۳۸ ۲۳۰,۳۰۵,۵۶۳,۸۳۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۵,۳۵۱,۰۹۷ ۵,۲۸۰,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۱۷,۹۵۹ ۰ ۸۱,۲۳۰ ۴۳,۰۳۸ ۲۲۷,۲۶۸,۴۴۰,۸۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۵,۳۵۱,۴۱۹ ۵,۲۸۰,۹۶۸ ۰ ۱۲ ۱۱۷,۹۵۹ ۰ ۸۱,۲۳۰ ۴۳,۰۳۸ ۲۲۷,۲۸۲,۲۸۳,۷۱۸