اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,086
تعداد واحدهای باقی مانده: 69,914
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,803,240,698
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,342,434
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,322,982
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,322,982
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 1,342,434 1,322,982 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,803,240,698
  2 1397/02/30 1,336,711 1,317,342 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,633,559,177
  3 1397/02/29 1,338,288 1,318,899 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,680,401,802
  4 1397/02/28 1,336,612 1,317,249 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,630,764,386
  5 1397/02/27 1,336,749 1,317,386 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,634,876,480
  6 1397/02/26 1,336,887 1,317,524 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,639,039,717
  7 1397/02/25 1,332,938 1,313,633 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,521,947,398
  8 1397/02/24 1,329,291 1,309,781 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,406,078,929
  9 1397/02/23 1,317,342 1,298,005 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,051,785,307
  10 1397/02/22 1,315,318 1,295,887 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,988,047,599
  11 1397/02/21 1,310,898 1,291,532 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,857,024,651
  12 1397/02/20 1,311,045 1,291,679 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,861,446,942
  13 1397/02/19 1,311,192 1,291,826 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,865,869,311
  14 1397/02/18 1,324,822 1,305,264 0 0 49,271 210 25,494 30,086 39,270,157,690
  15 1397/02/17 1,309,323 1,290,120 0 0 49,271 0 25,284 30,296 39,085,483,169
  16 1397/02/16 1,302,680 1,283,574 0 0 49,271 0 25,284 30,296 38,887,169,527
  17 1397/02/15 1,300,117 1,281,050 0 0 49,271 0 25,284 30,296 38,810,678,424
  18 1397/02/14 1,312,762 1,293,515 0 0 49,271 0 25,284 30,296 39,188,345,452
  19 1397/02/13 1,312,904 1,293,657 0 0 49,271 0 25,284 30,296 39,192,642,549
  20 1397/02/12 1,313,046 1,293,799 0 0 49,271 320 25,284 30,296 39,196,939,798
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق