صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۷۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴,۲۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶۴,۰۲۷,۳۰۵,۴۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۶,۷۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۴,۶۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۴,۶۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۰,۴۰۶,۷۹۴ ۱۰,۲۶۴,۶۴۹ ۰ ۰ ۱۲۸,۹۹۲ ۰ ۱۰۹,۵۷۹ ۲۵,۷۲۲ ۲۶۴,۰۲۷,۳۰۵,۴۳۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰,۰۲۱,۵۲۰ ۹,۸۸۵,۰۱۲ ۰ ۰ ۱۲۸,۹۹۲ ۰ ۱۰۹,۵۷۹ ۲۵,۷۲۲ ۲۵۴,۲۶۲,۲۷۱,۵۹۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰,۰۲۲,۲۰۰ ۹,۸۸۵,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۲۸,۹۹۲ ۰ ۱۰۹,۵۷۹ ۲۵,۷۲۲ ۲۵۴,۲۷۹,۷۶۰,۹۰۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۰,۰۲۲,۸۸۰ ۹,۸۸۶,۳۷۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۹۹۲ ۰ ۱۰۹,۵۷۹ ۲۵,۷۲۲ ۲۵۴,۲۹۷,۲۳۸,۶۷۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۰,۰۲۳,۵۵۹ ۹,۸۸۷,۰۵۱ ۰ ۳۱۲ ۱۲۸,۹۹۲ ۵۴ ۱۰۹,۵۷۹ ۲۵,۷۲۲ ۲۵۴,۳۱۴,۷۱۸,۲۷۶
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۰,۰۲۳,۹۴۹ ۹,۸۸۶,۰۵۸ ۰ ۱۲۰ ۱۲۸,۶۸۰ ۰ ۱۰۹,۵۲۵ ۲۵,۴۶۴ ۲۵۱,۷۳۸,۵۷۳,۹۳۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۹,۸۳۰,۱۸۳ ۹,۶۹۴,۴۰۰ ۰ ۱ ۱۲۸,۵۶۰ ۱,۵۰۰ ۱۰۹,۵۲۵ ۲۵,۳۴۴ ۲۴۵,۶۹۴,۸۸۱,۲۹۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۹,۵۰۷,۸۷۳ ۹,۳۸۳,۳۳۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۵۵۹ ۰ ۱۰۸,۰۲۵ ۲۶,۸۴۳ ۲۵۱,۸۷۶,۸۴۲,۹۷۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۹,۲۵۶,۳۷۲ ۹,۱۳۵,۴۰۲ ۰ ۰ ۱۲۸,۵۵۹ ۰ ۱۰۸,۰۲۵ ۲۶,۸۴۳ ۲۴۵,۲۲۱,۵۸۹,۸۳۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۹,۲۵۶,۹۷۸ ۹,۱۳۶,۰۰۷ ۰ ۱۲۲ ۱۲۸,۵۵۹ ۵۸ ۱۰۸,۰۲۵ ۲۶,۸۴۳ ۲۴۵,۲۳۷,۸۳۵,۶۱۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹,۲۵۷,۳۲۱ ۹,۱۳۶,۰۶۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۴۴,۶۵۴,۵۸۳,۰۸۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۹,۰۱۲,۹۴۵ ۸,۸۹۵,۱۱۸ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۳۸,۲۰۲,۳۷۸,۲۳۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۹,۰۷۵,۷۰۳ ۸,۹۵۶,۹۲۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۳۹,۸۵۷,۵۱۰,۰۵۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۹,۰۷۶,۲۹۸ ۸,۹۵۷,۵۲۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۳۹,۸۷۳,۴۴۴,۲۰۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۹,۰۷۶,۸۹۳ ۸,۹۵۸,۱۱۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۳۹,۸۸۹,۳۸۰,۱۷۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۹,۰۷۷,۴۸۸ ۸,۹۵۸,۷۱۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۳۹,۹۰۵,۳۱۰,۴۲۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۹,۰۷۸,۱۱۶ ۸,۹۵۹,۳۳۸ ۰ ۹ ۱۲۸,۴۳۷ ۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۹ ۲۳۹,۹۲۲,۱۲۳,۰۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۹,۰۷۸,۷۴۴ ۸,۹۵۹,۹۲۶ ۰ ۱۳۸ ۱۲۸,۴۲۸ ۶۰ ۱۰۷,۹۶۷ ۲۶,۷۷۰ ۲۳۹,۸۵۷,۲۲۸,۸۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۸,۹۱۶,۵۵۲ ۸,۷۹۹,۶۱۳ ۰ ۲۲ ۱۲۸,۲۹۰ ۱۹۶ ۱۰۷,۹۰۷ ۲۶,۶۹۲ ۲۳۴,۸۷۹,۲۸۳,۳۱۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۸,۸۵۷,۸۷۵ ۸,۷۴۲,۴۳۷ ۰ ۱۱۷ ۱۲۸,۲۶۸ ۲,۱۷۷ ۱۰۷,۷۱۱ ۲۶,۸۶۶ ۲۳۴,۸۷۴,۳۲۲,۳۰۲