اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 36,696
تعداد واحدهای باقی مانده: 63,304
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 134,611,968,187
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,719,477
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,668,301
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,668,301
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سیده سمیه آقا میر زاده ,احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/29 3,719,477 3,668,301 0 0 97,321 0 66,934 36,696 134,611,968,187
  2 1398/02/28 3,694,784 3,642,340 0 0 97,321 0 66,934 36,696 133,659,311,634
  3 1398/02/27 3,628,706 3,577,211 0 0 97,321 0 66,934 36,696 131,269,319,544
  4 1398/02/26 3,628,923 3,577,428 0 0 97,321 0 66,934 36,696 131,277,303,471
  5 1398/02/25 3,629,225 3,577,730 0 0 97,321 118 66,934 36,696 131,288,368,387
  6 1398/02/24 3,611,871 3,560,789 0 0 97,321 20 66,816 36,814 131,086,874,869
  7 1398/02/23 3,509,995 3,460,401 0 0 97,321 80 66,796 36,834 127,460,406,727
  8 1398/02/22 3,427,338 3,379,035 0 0 97,321 0 66,716 36,914 124,733,681,358
  9 1398/02/21 3,526,343 3,475,600 0 0 97,321 0 66,716 36,914 128,298,315,730
  10 1398/02/20 3,554,065 3,502,928 0 0 97,321 0 66,716 36,914 129,307,098,098
  11 1398/02/19 3,554,362 3,503,225 0 0 97,321 436 66,716 36,914 129,318,059,074
  12 1398/02/18 3,552,781 3,502,241 0 14 97,321 1,074 66,280 37,350 130,808,716,519
  13 1398/02/17 3,512,229 3,463,632 0 144 97,307 356 65,206 38,410 133,038,109,464
  14 1398/02/16 3,664,824 3,611,776 0 56 97,163 10 64,850 38,622 139,494,003,584
  15 1398/02/15 3,801,394 3,746,328 0 115 97,107 14 64,840 38,576 144,518,340,126
  16 1398/02/14 3,808,710 3,753,396 0 0 96,992 0 64,826 38,475 144,411,895,646
  17 1398/02/13 3,757,160 3,703,287 0 0 96,992 0 64,826 38,475 142,483,952,745
  18 1398/02/12 3,757,433 3,703,560 0 256 96,992 0 64,826 38,475 142,494,458,109
  19 1398/02/11 3,757,706 3,703,472 0 0 96,736 0 64,826 38,219 141,543,005,659
  20 1398/02/10 3,695,306 3,642,949 0 81 96,736 1,465 64,826 38,219 139,229,853,951