اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,137
تعداد واحدهای باقی مانده: 49,863
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 152,572,213,424
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,070,526
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,043,106
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,043,106
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 3,070,526 3,043,106 0 231 95,152 1 51,324 50,137 152,572,213,424
  2 1397/12/26 3,016,664 2,989,452 0 0 94,921 0 51,323 49,907 149,194,599,253
  3 1397/12/25 2,996,936 2,970,058 0 0 94,921 0 51,323 49,907 148,226,704,011
  4 1397/12/24 2,968,806 2,942,238 0 0 94,921 0 51,323 49,907 146,838,264,833
  5 1397/12/23 2,968,967 2,942,399 0 0 94,921 0 51,323 49,907 146,846,294,615
  6 1397/12/22 2,969,128 2,942,560 0 0 94,921 0 51,323 49,907 146,854,324,818
  7 1397/12/21 2,949,390 2,922,525 0 0 94,921 298 51,323 49,907 145,854,431,270
  8 1397/12/20 2,938,011 2,911,590 0 0 94,921 109 51,025 50,205 146,176,366,141
  9 1397/12/19 2,875,315 2,848,884 0 0 94,921 3 50,916 50,314 143,338,726,629
  10 1397/12/18 2,853,432 2,827,084 0 0 94,921 0 50,913 50,317 142,250,377,951
  11 1397/12/17 2,852,573 2,826,291 0 0 94,921 0 50,913 50,317 142,210,486,357
  12 1397/12/16 2,852,758 2,826,477 0 0 94,921 525 50,913 50,317 142,219,834,353
  13 1397/12/15 2,852,673 2,826,663 0 0 94,921 236 50,388 50,842 143,713,184,464
  14 1397/12/14 2,847,333 2,820,775 0 0 94,921 0 50,152 51,078 144,079,565,556
  15 1397/12/13 2,872,356 2,845,514 0 0 94,921 0 50,152 51,078 145,343,172,133
  16 1397/12/12 2,868,705 2,841,898 0 145 94,921 0 50,152 51,078 145,158,456,862
  17 1397/12/11 2,875,478 2,848,425 0 0 94,776 0 50,152 50,933 145,078,843,350
  18 1397/12/10 2,881,923 2,855,285 0 0 94,776 0 50,152 50,933 145,428,235,331
  19 1397/12/09 2,882,106 2,855,468 0 179 94,776 106 50,152 50,933 145,437,554,110
  20 1397/12/08 2,882,234 2,855,557 0 21 94,597 30 50,046 50,860 145,233,646,228