صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰,۷۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۶,۹۶۸,۷۸۰,۸۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۶۰,۲۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۰۴,۷۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۰۴,۷۴۲
تاریخ انتشار
1398/05/26
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۴,۵۶۰,۲۸۸ ۴,۵۰۴,۷۴۲ ۰ ۰ ۱۱۲,۵۳۹ ۰ ۷۹,۵۶۳ ۳۹,۲۸۵ ۱۷۶,۹۶۸,۷۸۰,۸۲۷
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۴,۶۰۹,۷۲۱ ۴,۵۵۴,۴۷۲ ۰ ۰ ۱۱۲,۵۳۹ ۰ ۷۹,۵۶۳ ۳۹,۲۸۵ ۱۷۸,۹۲۲,۴۵۰,۶۵۶
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۴,۶۰۹,۹۵۰ ۴,۵۵۴,۷۰۱ ۰ ۲۹۴ ۱۱۲,۵۳۹ ۴۵ ۷۹,۵۶۳ ۳۹,۲۸۵ ۱۷۸,۹۳۱,۴۳۱,۵۵۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۴,۶۱۰,۱۱۵ ۴,۵۵۴,۵۱۴ ۰ ۱۱۹ ۱۱۲,۲۴۵ ۰ ۷۹,۵۱۸ ۳۹,۰۳۶ ۱۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۳۵۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۴,۵۶۸,۱۸۱ ۴,۵۱۳,۷۸۹ ۰ ۰ ۱۱۲,۱۲۶ ۰ ۷۹,۵۱۸ ۳۸,۹۱۷ ۱۷۵,۶۶۳,۱۱۸,۰۴۳
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۴,۵۴۹,۷۶۸ ۴,۴۹۵,۷۸۶ ۰ ۱۴ ۱۱۲,۱۲۶ ۲ ۷۹,۵۱۸ ۳۸,۹۱۷ ۱۷۴,۹۶۲,۴۹۴,۱۶۳
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴,۵۵۰,۰۰۲ ۴,۴۹۶,۰۰۳ ۰ ۲۳۸ ۱۱۲,۱۱۲ ۳ ۷۹,۵۱۶ ۳۸,۹۰۵ ۱۷۴,۹۱۷,۰۰۲,۳۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۵۲۷,۰۶۲ ۴,۴۷۴,۱۲۶ ۰ ۰ ۱۱۱,۸۷۴ ۰ ۷۹,۵۱۳ ۳۸,۶۷۰ ۱۷۳,۰۱۴,۴۴۵,۱۳۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۴,۵۱۷,۲۰۸ ۴,۴۶۳,۲۱۱ ۰ ۰ ۱۱۱,۸۷۴ ۰ ۷۹,۵۱۳ ۳۸,۶۷۰ ۱۷۲,۵۹۲,۳۸۷,۰۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۴,۵۱۷,۴۴۷ ۴,۴۶۳,۴۵۱ ۰ ۲۵۷ ۱۱۱,۸۷۴ ۰ ۷۹,۵۱۳ ۳۸,۶۷۰ ۱۷۲,۶۰۱,۶۳۴,۴۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۴,۵۱۷,۶۸۶ ۴,۴۶۳,۳۲۹ ۰ ۱۱۰ ۱۱۱,۶۱۷ ۰ ۷۹,۵۱۳ ۳۸,۴۱۳ ۱۷۱,۴۴۹,۸۴۴,۹۷۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴,۵۱۶,۸۰۷ ۴,۴۶۱,۸۴۳ ۰ ۵۳ ۱۱۱,۵۰۷ ۴۰۰ ۷۹,۵۱۳ ۳۸,۳۰۳ ۱۷۰,۹۰۱,۹۹۱,۲۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۴,۵۱۸,۱۳۷ ۴,۴۶۳,۳۲۰ ۰ ۷۶ ۱۱۱,۴۵۴ ۰ ۷۹,۱۱۳ ۳۸,۶۵۰ ۱۷۲,۵۰۷,۲۹۹,۹۵۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۴,۴۷۷,۷۷۰ ۴,۴۲۲,۹۲۰ ۰ ۸۰ ۱۱۱,۳۷۸ ۳۴ ۷۹,۱۱۳ ۳۸,۵۷۴ ۱۷۰,۶۰۹,۷۱۷,۶۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۴,۴۶۳,۹۰۸ ۴,۴۰۹,۱۹۳ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۹۸ ۰ ۷۹,۰۷۹ ۳۸,۵۲۸ ۱۶۹,۸۷۷,۳۷۰,۱۳۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۴,۴۸۹,۸۸۰ ۴,۴۳۴,۷۹۷ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۹۸ ۰ ۷۹,۰۷۹ ۳۸,۵۲۸ ۱۷۰,۸۶۳,۸۶۴,۱۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۴,۴۹۰,۱۲۵ ۴,۴۳۵,۰۴۲ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۹۸ ۲,۵۰۳ ۷۹,۰۷۹ ۳۸,۵۲۸ ۱۷۰,۸۷۳,۳۰۱,۴۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۴,۴۸۷,۰۱۰ ۴,۴۳۵,۲۸۸ ۰ ۱۷۵ ۱۱۱,۲۹۸ ۲,۵۰۰ ۷۶,۵۷۶ ۴۱,۰۳۱ ۱۸۱,۹۸۴,۲۸۲,۶۱۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۴,۴۵۷,۲۰۴ ۴,۴۰۸,۶۱۷ ۰ ۳۱۵ ۱۱۱,۱۲۳ ۰ ۷۴,۰۷۶ ۴۳,۳۵۶ ۱۹۱,۱۳۹,۹۸۲,۲۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۴,۴۴۴,۶۹۳ ۴,۳۹۶,۵۷۰ ۰ ۶,۳۳۵ ۱۱۰,۸۰۸ ۰ ۷۴,۰۷۶ ۴۳,۰۴۱ ۱۸۹,۲۳۲,۷۷۶,۰۵۶