اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,848
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,152
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 159,258,511,974
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,923,324
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,903,634
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,903,634
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 2,923,324 2,903,634 0 0 89,330 55 40,791 54,848 159,258,511,974
  2 1397/08/21 2,902,447 2,883,614 0 683 89,330 0 40,736 54,903 158,319,044,488
  3 1397/08/20 2,882,120 2,862,806 0 200 88,647 0 40,736 54,220 155,221,357,881
  4 1397/08/19 2,921,911 2,902,868 0 0 88,447 0 40,736 54,020 156,812,922,966
  5 1397/08/18 2,945,248 2,925,018 0 0 88,447 0 40,736 54,020 158,009,468,399
  6 1397/08/17 2,944,941 2,924,711 0 0 88,447 0 40,736 54,020 157,992,883,616
  7 1397/08/16 2,945,452 2,925,222 0 1 88,447 168 40,736 54,020 158,020,469,397
  8 1397/08/15 2,944,900 2,924,732 0 870 88,446 87 40,568 54,187 158,482,475,020
  9 1397/08/14 2,912,224 2,891,657 0 1 87,576 124 40,481 53,404 154,426,032,833
  10 1397/08/13 2,876,156 2,856,000 0 36 87,575 111 40,357 53,527 152,873,122,422
  11 1397/08/12 2,892,274 2,872,095 0 0 87,539 0 40,246 53,602 153,950,017,624
  12 1397/08/11 2,902,266 2,883,426 0 0 87,539 0 40,246 53,602 154,557,422,417
  13 1397/08/10 2,902,722 2,883,882 0 0 87,539 0 40,246 53,602 154,581,861,257
  14 1397/08/09 2,902,355 2,883,515 0 0 87,539 0 40,246 53,602 154,562,190,427
  15 1397/08/08 2,899,327 2,880,547 0 1,470 87,539 5 40,246 53,602 154,403,084,526
  16 1397/08/07 2,898,895 2,879,588 0 5 86,069 469 40,241 52,137 150,133,064,677
  17 1397/08/06 2,858,024 2,839,299 0 0 86,064 1,019 39,772 52,601 149,349,947,743
  18 1397/08/05 2,833,491 2,817,282 0 0 86,064 0 38,753 53,620 151,062,649,056
  19 1397/08/04 2,862,724 2,846,212 0 0 86,064 0 38,753 53,620 152,613,876,456
  20 1397/08/03 2,862,290 2,845,778 0 71 86,064 81 38,753 53,620 152,590,618,844