صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷,۴۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳۰,۴۸۴,۴۹۵,۸۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۵۴۷,۶۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۴۱۵,۰۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۴۱۵,۰۶۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۲۲,۵۴۷,۶۶۸ ۲۲,۴۱۵,۰۶۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۱۷۸ ۶۹ ۱۵۴,۸۹۸ ۳۲,۵۸۹ ۷۳۰,۴۸۴,۴۹۵,۸۱۹
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۲۳,۰۲۸,۴۲۱ ۲۲,۸۹۲,۸۰۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۱۷۸ ۰ ۱۵۴,۸۲۹ ۳۲,۶۵۸ ۷۴۷,۶۳۳,۰۶۴,۱۷۵
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۳,۴۱۴,۵۵۵ ۲۳,۲۷۶,۲۸۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۱۷۸ ۳۵۳ ۱۵۴,۸۲۹ ۳۲,۶۵۸ ۷۶۰,۱۵۶,۹۱۷,۴۳۲
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۲۳,۴۱۱,۱۶۴ ۲۳,۲۷۴,۳۷۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۱۷۸ ۰ ۱۵۴,۴۷۶ ۳۳,۰۱۱ ۷۶۸,۳۱۰,۳۲۷,۲۰۳
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۲۴,۰۰۵,۰۹۷ ۲۳,۸۶۴,۱۳۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۱۷۸ ۰ ۱۵۴,۴۷۶ ۳۳,۰۱۱ ۷۸۷,۷۷۸,۸۷۴,۷۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۲۴,۰۰۶,۳۶۰ ۲۳,۸۶۵,۳۹۶ ۰ ۰ ۱۸۱,۱۷۸ ۸۴ ۱۵۴,۴۷۶ ۳۳,۰۱۱ ۷۸۷,۸۲۰,۵۷۴,۷۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۲۴,۰۰۷,۲۴۸ ۲۳,۸۶۶,۶۴۲ ۰ ۲۸۶ ۱۸۱,۱۷۸ ۴۳ ۱۵۴,۳۹۲ ۳۳,۰۹۵ ۷۸۹,۸۶۶,۵۰۵,۲۳۸
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۲۴,۵۶۵,۰۸۱ ۲۴,۴۱۹,۴۲۱ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۹۲ ۳۴ ۱۵۴,۳۴۹ ۳۲,۸۵۲ ۸۰۲,۲۲۶,۸۰۷,۵۰۲
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۲۵,۰۲۱,۸۵۸ ۲۴,۸۷۳,۱۹۹ ۰ ۸ ۱۸۰,۸۹۲ ۳۶۱ ۱۵۴,۳۱۵ ۳۲,۸۸۶ ۸۱۷,۹۸۰,۰۳۶,۹۴۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۲۴,۹۳۰,۹۸۰ ۲۴,۷۸۴,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۲۴۷ ۱۵۳,۹۵۴ ۳۳,۲۳۹ ۸۲۳,۸۱۱,۸۴۳,۴۷۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۲۴,۵۳۳,۵۰۶ ۲۴,۳۹۰,۵۶۷ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۰ ۱۵۳,۷۰۷ ۳۳,۴۸۶ ۸۱۶,۷۴۲,۵۱۸,۸۶۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۲۴,۷۲۴,۸۲۴ ۲۴,۵۸۰,۵۶۴ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۰ ۱۵۳,۷۰۷ ۳۳,۴۸۶ ۸۲۳,۱۰۴,۷۵۹,۴۰۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۲۴,۷۲۶,۱۲۴ ۲۴,۵۸۱,۸۶۴ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۷۱ ۱۵۳,۷۰۷ ۳۳,۴۸۶ ۸۲۳,۱۴۸,۳۰۳,۵۴۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۲۴,۷۲۶,۱۲۸ ۲۴,۵۸۲,۱۷۴ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۳ ۱۵۳,۶۳۶ ۳۳,۵۵۷ ۸۲۴,۹۰۴,۰۰۹,۳۸۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۲۴,۹۵۷,۶۵۱ ۲۴,۸۱۲,۱۴۱ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۰ ۱۵۳,۶۳۳ ۳۳,۵۶۰ ۸۳۲,۶۹۵,۴۴۴,۵۰۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۲۴,۷۹۸,۴۰۸ ۲۴,۶۵۴,۰۱۰ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۸۴ ۷۲ ۱۵۳,۶۳۳ ۳۳,۵۶۰ ۸۲۷,۳۸۸,۵۷۰,۱۶۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۲۴,۶۴۱,۲۳۶ ۲۴,۴۹۸,۲۲۹ ۰ ۵ ۱۸۰,۸۸۴ ۵ ۱۵۳,۵۶۱ ۳۳,۶۳۲ ۸۲۳,۹۲۴,۴۴۷,۳۱۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۲۴,۵۰۳,۷۴۷ ۲۴,۳۶۱,۶۷۲ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۷۹ ۰ ۱۵۳,۵۵۶ ۳۳,۶۳۲ ۸۱۹,۳۳۱,۷۴۵,۲۸۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۲۴,۹۰۹,۴۹۵ ۲۴,۷۶۴,۶۲۷ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۷۹ ۰ ۱۵۳,۵۵۶ ۳۳,۶۳۲ ۸۳۲,۸۸۳,۹۱۹,۲۵۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۲۴,۹۱۰,۸۰۴ ۲۴,۷۶۵,۹۳۶ ۰ ۰ ۱۸۰,۸۷۹ ۲۰ ۱۵۳,۵۵۶ ۳۳,۶۳۲ ۸۳۲,۹۲۷,۹۴۷,۹۳۹