صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۷۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۲۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳۱,۴۶۴,۷۹۲,۲۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۷۷,۷۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۶۲۶,۵۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۶۲۶,۵۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۲۴,۷۷۷,۷۸۰ ۲۴,۶۲۶,۵۰۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۲۷۳ ۰ ۱۴۶,۸۱۹ ۳۳,۷۶۳ ۸۳۱,۴۶۴,۷۹۲,۲۱۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۲۴,۹۶۴,۹۶۲ ۲۴,۸۱۲,۴۰۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۲۷۳ ۴ ۱۴۶,۸۱۹ ۳۳,۷۶۳ ۸۳۷,۷۴۱,۳۵۵,۷۱۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۲۴,۹۶۶,۱۹۱ ۲۴,۸۱۳,۶۵۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۲۷۳ ۰ ۱۴۶,۸۱۵ ۳۳,۷۶۷ ۸۳۷,۸۸۲,۷۲۷,۴۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۲۵,۴۰۵,۲۲۴ ۲۵,۲۴۶,۰۶۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۲۷۳ ۰ ۱۴۶,۸۱۵ ۳۳,۷۶۷ ۸۵۲,۴۸۳,۷۴۹,۸۲۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۲۵,۴۰۶,۵۳۸ ۲۵,۲۴۷,۳۷۵ ۰ ۱۹ ۱۷۴,۲۷۳ ۲۱۹ ۱۴۶,۸۱۵ ۳۳,۷۶۷ ۸۵۲,۵۲۸,۱۲۱,۲۷۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۵,۴۰۶,۶۹۲ ۲۵,۲۴۸,۴۶۶ ۰ ۲۵ ۱۷۴,۲۵۴ ۷۶۳ ۱۴۶,۵۹۶ ۳۳,۹۶۷ ۸۵۷,۶۱۴,۶۵۶,۱۹۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲۵,۴۱۵,۰۲۸ ۲۵,۲۵۸,۵۰۴ ۰ ۲۷ ۱۷۴,۲۲۹ ۳۵۲ ۱۴۵,۸۳۳ ۳۴,۷۰۵ ۸۷۶,۵۹۶,۳۷۶,۱۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۵,۷۴۴,۰۸۲ ۲۵,۵۸۶,۷۸۷ ۰ ۱۵۳ ۱۷۴,۲۰۲ ۳۱ ۱۴۵,۴۸۱ ۳۵,۰۳۰ ۸۹۶,۳۰۵,۱۶۳,۸۸۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۶,۱۲۶,۲۱۷ ۲۵,۹۶۵,۷۵۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۰۴۹ ۰ ۱۴۵,۴۵۰ ۳۴,۹۰۸ ۹۰۶,۴۱۲,۵۸۲,۴۴۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۶,۳۳۸,۳۷۳ ۲۶,۱۷۷,۸۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۰۴۹ ۰ ۱۴۵,۴۵۰ ۳۴,۹۰۸ ۹۱۳,۸۱۷,۹۰۵,۵۹۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۶,۳۳۹,۷۱۳ ۲۶,۱۷۹,۲۳۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۰۴۹ ۰ ۱۴۵,۴۵۰ ۳۴,۹۰۸ ۹۱۳,۸۶۴,۶۸۸,۴۳۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۶,۳۴۱,۰۵۴ ۲۶,۱۸۰,۵۷۴ ۰ ۵ ۱۷۴,۰۴۹ ۴۰ ۱۴۵,۴۵۰ ۳۴,۹۰۸ ۹۱۳,۹۱۱,۴۸۵,۵۳۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲۶,۳۴۱,۳۱۱ ۲۶,۱۸۰,۹۹۳ ۰ ۸۲ ۱۷۴,۰۴۴ ۰ ۱۴۵,۴۱۰ ۳۴,۹۴۳ ۹۱۴,۸۴۲,۴۲۱,۴۹۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۶,۳۴۵,۸۳۶ ۲۶,۱۸۴,۷۸۶ ۰ ۱ ۱۷۳,۹۶۲ ۲۹ ۱۴۵,۴۱۰ ۳۴,۸۶۱ ۹۱۲,۸۲۷,۸۱۲,۴۱۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۶,۰۹۴,۲۹۲ ۲۵,۹۳۵,۱۰۰ ۰ ۲۷ ۱۷۳,۹۶۱ ۱ ۱۴۵,۳۸۱ ۳۴,۸۸۹ ۹۰۴,۸۴۹,۷۰۵,۹۱۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۵,۹۷۰,۳۱۳ ۲۵,۸۱۱,۸۷۳ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۳۴ ۹ ۱۴۵,۳۸۰ ۳۴,۸۶۳ ۸۹۹,۸۷۹,۳۴۲,۲۳۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۴,۹۴۴,۱۶۸ ۲۴,۷۹۲,۸۲۵ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۳۴ ۰ ۱۴۵,۳۷۱ ۳۴,۸۷۲ ۸۶۴,۵۷۵,۴۰۵,۵۹۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲۴,۸۶۷,۷۹۱ ۲۴,۷۱۶,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۳۴ ۰ ۱۴۵,۳۷۱ ۳۴,۸۷۲ ۸۶۱,۹۲۹,۳۶۱,۲۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۴,۸۶۹,۱۳۱ ۲۴,۷۱۸,۲۸۶ ۰ ۹ ۱۷۳,۹۳۴ ۱۲ ۱۴۵,۳۷۱ ۳۴,۸۷۲ ۸۶۱,۹۷۶,۰۷۸,۵۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲۴,۸۷۰,۶۰۵ ۲۴,۷۱۹,۷۷۳ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۲۵ ۸۰ ۱۴۵,۳۵۹ ۳۴,۸۷۵ ۸۶۲,۱۰۲,۰۹۶,۹۳۷