صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۵۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴,۴۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۲,۶۸۷,۰۷۰,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۰۵۴,۲۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۹۴۲,۹۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۹۴۲,۹۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۸,۰۵۴,۲۹۴ ۷,۹۴۲,۹۰۶ ۰ ۲۲ ۱۲۴,۰۷۳ ۰ ۱۰۴,۸۶۴ ۲۵,۵۱۸ ۲۰۲,۶۸۷,۰۷۰,۰۰۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۸۶۴,۳۱۳ ۷,۷۵۵,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۲۴,۰۵۱ ۰ ۱۰۴,۸۶۴ ۲۵,۴۹۶ ۱۹۷,۷۳۵,۴۶۳,۰۱۲
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۷,۷۳۱,۳۶۸ ۷,۶۲۴,۵۰۷ ۰ ۰ ۱۲۴,۰۵۱ ۰ ۱۰۴,۸۶۴ ۲۵,۴۹۶ ۱۹۴,۳۹۴,۴۲۸,۵۰۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۷,۷۳۱,۹۱۵ ۷,۶۲۵,۰۵۳ ۰ ۸۰ ۱۲۴,۰۵۱ ۳۶۲ ۱۰۴,۸۶۴ ۲۵,۴۹۶ ۱۹۴,۴۰۸,۳۶۰,۰۳۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۷,۷۳۰,۹۶۱ ۷,۶۲۵,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۲۳,۹۷۱ ۰ ۱۰۴,۵۰۲ ۲۵,۷۷۸ ۱۹۶,۵۶۴,۱۶۶,۵۱۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۷,۵۴۴,۲۹۴ ۷,۴۴۱,۲۷۰ ۰ ۷ ۱۲۳,۹۷۱ ۰ ۱۰۴,۵۰۲ ۲۵,۷۷۸ ۱۹۱,۸۲۱,۰۶۴,۴۳۴
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۷,۵۴۴,۸۲۲ ۷,۴۴۱,۷۷۰ ۰ ۱۱۳ ۱۲۳,۹۶۴ ۱۰ ۱۰۴,۵۰۲ ۲۵,۷۷۱ ۱۹۱,۷۸۱,۸۶۳,۲۰۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۷,۶۶۸,۳۷۰ ۷,۵۶۳,۱۳۲ ۰ ۶۸ ۱۲۳,۸۵۱ ۳ ۱۰۴,۴۹۲ ۲۵,۶۶۸ ۱۹۴,۱۳۰,۴۸۳,۴۳۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۷,۵۵۸,۵۹۶ ۷,۴۵۴,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۲۳,۷۸۳ ۰ ۱۰۴,۴۸۹ ۲۵,۶۰۳ ۱۹۰,۸۶۳,۲۶۰,۵۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۷,۴۱۰,۷۲۳ ۷,۳۰۸,۹۸۶ ۰ ۰ ۱۲۳,۷۸۳ ۰ ۱۰۴,۴۸۹ ۲۵,۶۰۳ ۱۸۷,۱۳۱,۹۶۴,۴۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۷,۴۱۱,۲۳۹ ۷,۳۰۹,۵۰۲ ۰ ۱۴ ۱۲۳,۷۸۳ ۴۵ ۱۰۴,۴۸۹ ۲۵,۶۰۳ ۱۸۷,۱۴۵,۱۷۳,۹۱۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۷,۴۱۱,۵۷۶ ۷,۳۰۹,۹۶۲ ۰ ۳۴ ۱۲۳,۷۶۹ ۰ ۱۰۴,۴۴۴ ۲۵,۶۳۴ ۱۸۷,۳۸۳,۵۷۵,۹۷۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۷,۳۱۷,۶۵۶ ۷,۲۱۷,۲۲۶ ۰ ۱۰۱ ۱۲۳,۷۳۵ ۰ ۱۰۴,۴۴۴ ۲۵,۶۰۰ ۱۸۴,۷۶۰,۹۸۸,۶۴۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۷,۳۱۵,۵۹۱ ۷,۲۱۴,۹۰۰ ۰ ۱۵ ۱۲۳,۶۳۴ ۴ ۱۰۴,۴۴۴ ۲۵,۴۹۹ ۱۸۳,۹۷۲,۷۴۷,۱۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۷,۱۶۹,۸۸۶ ۷,۰۷۱,۴۱۵ ۰ ۱۱۰ ۱۲۳,۶۱۹ ۰ ۱۰۴,۴۴۰ ۲۵,۴۸۸ ۱۸۰,۲۳۶,۲۲۴,۵۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۷,۱۲۷,۹۹۷ ۷,۰۲۹,۷۰۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۰۹ ۰ ۱۰۴,۴۴۰ ۲۵,۳۷۸ ۱۷۸,۳۹۹,۸۳۵,۴۶۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۷,۱۸۱,۶۵۲ ۷,۰۸۲,۵۹۸ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۰۹ ۰ ۱۰۴,۴۴۰ ۲۵,۳۷۸ ۱۷۹,۷۴۲,۱۷۵,۱۷۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۷,۱۸۲,۱۵۵ ۷,۰۸۳,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۰۹ ۰ ۱۰۴,۴۴۰ ۲۵,۳۷۸ ۱۷۹,۷۵۴,۹۴۵,۱۹۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۷,۱۸۲,۶۵۹ ۷,۰۸۳,۶۰۵ ۰ ۹۶ ۱۲۳,۵۰۹ ۰ ۱۰۴,۴۴۰ ۲۵,۳۷۸ ۱۷۹,۷۶۷,۷۱۷,۷۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۷,۱۸۳,۱۶۲ ۷,۰۸۳,۷۳۲ ۰ ۰ ۱۲۳,۴۱۳ ۱۳ ۱۰۴,۴۴۰ ۲۵,۲۸۲ ۱۷۹,۰۹۰,۹۱۱,۱۲۵