صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۲۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۰۵,۴۴۳,۱۲۸,۳۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۴۲,۵۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۵۵۰,۴۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۵۵۰,۴۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۷,۷۴۲,۵۳۲ ۲۷,۵۵۰,۴۶۷ ۰ ۰ ۱۵۹,۴۴۲ ۰ ۱۲۱,۹۹۷ ۴۳,۷۵۴ ۱,۲۰۵,۴۴۳,۱۲۸,۳۸۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۷,۷۴۴,۲۰۲ ۲۷,۵۵۲,۱۳۷ ۰ ۴۶۱ ۱۵۹,۴۴۲ ۰ ۱۲۱,۹۹۷ ۴۳,۷۵۴ ۱,۲۰۵,۵۱۶,۲۱۱,۰۳۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۷,۷۴۵,۸۷۳ ۲۷,۵۵۱,۷۶۲ ۰ ۵۵۸ ۱۵۸,۹۸۱ ۲ ۱۲۱,۹۹۷ ۴۳,۲۹۳ ۱,۱۹۲,۷۹۸,۴۵۳,۳۴۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۷,۸۷۹,۵۸۷ ۲۷,۶۸۰,۹۱۴ ۰ ۵۵۸ ۱۵۸,۴۲۳ ۲۰ ۱۲۱,۹۹۵ ۴۲,۷۳۷ ۱,۱۸۲,۹۹۹,۲۱۹,۰۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۷,۶۲۵,۹۹۱ ۲۷,۴۲۷,۵۱۴ ۰ ۴۲۱ ۱۵۷,۸۶۵ ۴۵ ۱۲۱,۹۷۵ ۴۲,۱۹۹ ۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۸۳,۹۱۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۶,۸۳۲,۸۲۴ ۲۶,۶۴۱,۶۲۰ ۰ ۲۳۸ ۱۵۷,۴۴۴ ۹ ۱۲۱,۹۳۰ ۴۱,۸۲۳ ۱,۱۱۴,۲۳۲,۴۶۹,۵۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۶,۲۰۱,۸۷۹ ۲۶,۰۱۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۱۵۷,۲۰۶ ۰ ۱۲۱,۹۲۱ ۴۱,۵۹۴ ۱,۰۸۱,۹۲۹,۶۳۳,۲۹۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲۵,۹۸۹,۰۸۸ ۲۵,۸۰۲,۳۶۶ ۰ ۰ ۱۵۷,۲۰۶ ۰ ۱۲۱,۹۲۱ ۴۱,۵۹۴ ۱,۰۷۳,۲۲۳,۶۰۴,۲۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲۵,۹۹۰,۷۵۲ ۲۵,۸۰۴,۰۳۰ ۰ ۳۹۳ ۱۵۷,۲۰۶ ۰ ۱۲۱,۹۲۱ ۴۱,۵۹۴ ۱,۰۷۳,۲۹۲,۸۲۲,۹۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۵,۹۹۲,۴۱۶ ۲۵,۸۰۳,۹۱۳ ۰ ۳۵۰ ۱۵۶,۸۱۳ ۵ ۱۲۱,۹۲۱ ۴۱,۲۰۱ ۱,۰۶۳,۱۴۷,۰۲۸,۸۰۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۴,۹۴۳,۵۳۰ ۲۴,۷۶۴,۹۶۳ ۰ ۲۲۰ ۱۵۶,۴۶۳ ۰ ۱۲۱,۹۱۶ ۴۰,۸۵۶ ۱,۰۱۱,۷۹۷,۳۳۳,۳۷۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۳,۹۹۱,۰۲۱ ۲۳,۸۱۸,۸۳۷ ۰ ۲۱۶ ۱۵۶,۲۴۳ ۹ ۱۲۱,۹۱۶ ۴۰,۶۳۶ ۹۶۷,۹۰۲,۲۵۶,۹۵۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۴,۱۶۳,۶۹۹ ۲۳,۹۸۸,۸۸۸ ۰ ۳۶۸ ۱۵۶,۰۲۷ ۱ ۱۲۱,۹۰۷ ۴۰,۴۲۹ ۹۶۹,۸۴۶,۷۴۹,۸۵۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۳,۹۳۵,۵۸۰ ۲۳,۷۶۳,۸۷۴ ۰ ۰ ۱۵۵,۶۵۹ ۰ ۱۲۱,۹۰۶ ۴۰,۰۶۲ ۹۵۲,۰۲۸,۳۲۰,۹۷۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۳,۱۹۴,۳۲۱ ۲۳,۰۲۶,۷۴۶ ۰ ۰ ۱۵۵,۶۵۹ ۰ ۱۲۱,۹۰۶ ۴۰,۰۶۲ ۹۲۲,۴۹۷,۴۷۹,۲۹۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۳,۱۹۵,۸۲۲ ۲۳,۰۲۸,۲۴۷ ۰ ۲۶۶ ۱۵۵,۶۵۹ ۷۹۱ ۱۲۱,۹۰۶ ۴۰,۰۶۲ ۹۲۲,۵۵۷,۶۱۵,۱۸۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۳,۱۹۰,۷۸۳ ۲۳,۰۲۵,۲۳۰ ۰ ۱,۲۳۴ ۱۵۵,۳۹۳ ۹۲ ۱۲۱,۱۱۵ ۴۰,۵۸۷ ۹۳۴,۵۲۵,۰۱۰,۴۴۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۲,۶۵۲,۰۷۱ ۲۲,۴۹۱,۶۱۸ ۰ ۳۱۵ ۱۵۴,۱۵۹ ۸۲ ۱۲۱,۰۲۳ ۳۹,۴۴۵ ۸۸۷,۱۸۱,۸۸۰,۸۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۱,۶۰۵,۵۴۱ ۲۱,۴۵۷,۶۱۶ ۰ ۲۱۷ ۱۵۳,۸۴۴ ۹۶ ۱۲۰,۹۴۱ ۳۹,۲۱۲ ۸۴۱,۳۹۶,۰۴۰,۳۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲۱,۰۸۳,۳۸۰ ۲۰,۹۴۳,۶۴۷ ۰ ۱۳۱ ۱۵۳,۶۲۷ ۰ ۱۲۰,۸۴۵ ۳۹,۰۹۱ ۸۱۸,۷۰۸,۱۲۳,۴۶۷