صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۴۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱,۵۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۷,۴۷۳,۸۲۳,۸۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۵۳,۴۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۴۵,۸۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۴۵,۸۵۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۵,۶۵۳,۴۴۹ ۱۵,۵۴۵,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۵ ۰ ۱۱۸,۴۴۱ ۳۸,۴۳۳ ۵۹۷,۴۷۳,۸۲۳,۸۴۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۵,۰۷۱,۱۸۶ ۱۴,۹۶۸,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۵ ۰ ۱۱۸,۴۴۱ ۳۸,۴۳۳ ۵۷۵,۲۶۹,۹۰۸,۷۷۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۵,۰۷۲,۱۰۷ ۱۴,۹۶۹,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۵ ۱,۳۳۳ ۱۱۸,۴۴۱ ۳۸,۴۳۳ ۵۷۵,۳۰۵,۲۹۷,۳۴۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۵,۰۶۰,۵۰۸ ۱۴,۹۶۰,۹۰۰ ۰ ۳ ۱۵۰,۵۶۵ ۵۳۸ ۱۱۷,۱۰۸ ۳۹,۷۶۶ ۵۹۴,۹۳۵,۱۵۳,۷۰۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۴,۸۱۸,۲۴۶ ۱۴,۷۱۷,۳۵۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۲ ۰ ۱۱۶,۵۷۰ ۴۰,۳۰۱ ۵۹۳,۱۲۴,۱۶۴,۸۷۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۵,۲۵۱,۹۴۳ ۱۵,۱۴۴,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۲ ۰ ۱۱۶,۵۷۰ ۴۰,۳۰۱ ۶۱۰,۳۴۴,۲۲۰,۲۸۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۵,۲۵۲,۹۰۷ ۱۵,۱۴۵,۶۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۲ ۲۸۶ ۱۱۶,۵۷۰ ۴۰,۳۰۱ ۶۱۰,۳۸۳,۰۹۸,۳۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۵,۲۵۲,۹۵۸ ۱۵,۱۴۶,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۲ ۰ ۱۱۶,۲۸۴ ۴۰,۵۸۷ ۶۱۴,۷۴۷,۵۰۴,۶۲۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۵,۷۳۷,۶۱۴ ۱۵,۶۲۷,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۶۲ ۰ ۱۱۶,۲۸۴ ۴۰,۵۸۷ ۶۳۴,۲۷۲,۴۶۲,۴۶۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۵,۷۳۸,۶۰۴ ۱۵,۶۲۸,۴۶۹ ۰ ۱۲ ۱۵۰,۵۶۲ ۱۷ ۱۱۶,۲۸۴ ۴۰,۵۸۷ ۶۳۴,۳۱۲,۶۷۶,۹۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۵,۷۴۰,۹۴۵ ۱۵,۶۳۰,۷۴۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۵۰ ۲۳۲ ۱۱۶,۲۶۷ ۴۰,۵۹۲ ۶۳۴,۴۸۳,۲۱۴,۵۰۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۶,۰۷۷,۹۴۵ ۱۵,۹۶۵,۷۶۵ ۰ ۳۰ ۱۵۰,۵۵۰ ۱,۹۱۱ ۱۱۶,۰۳۵ ۴۰,۸۲۴ ۶۵۱,۷۸۶,۴۰۵,۷۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۵,۹۷۳,۹۹۹ ۱۵,۸۶۷,۴۱۷ ۰ ۵ ۱۵۰,۵۲۰ ۱,۱۱۴ ۱۱۴,۱۲۴ ۴۲,۷۰۵ ۶۷۷,۶۱۸,۰۵۱,۲۵۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۵,۳۹۵,۹۱۸ ۱۵,۲۹۶,۰۷۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۱۵ ۲۱۰ ۱۱۳,۰۱۰ ۴۳,۸۱۴ ۶۷۰,۱۸۲,۳۸۰,۶۹۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۵,۶۷۵,۸۶۰ ۱۵,۵۷۴,۲۵۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۱۵ ۰ ۱۱۲,۸۰۰ ۴۴,۰۲۴ ۶۸۵,۶۴۰,۸۶۶,۵۴۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۶,۱۰۲,۴۸۲ ۱۵,۹۹۷,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۱۵ ۰ ۱۱۲,۸۰۰ ۴۴,۰۲۴ ۷۰۴,۲۷۸,۵۴۷,۷۹۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۶,۱۰۳,۴۳۹ ۱۵,۹۹۸,۵۶۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۵۱۵ ۴۶۳ ۱۱۲,۸۰۰ ۴۴,۰۲۴ ۷۰۴,۳۲۰,۶۴۷,۸۲۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۶,۰۹۹,۷۲۸ ۱۵,۹۹۵,۹۴۲ ۰ ۷۱ ۱۵۰,۵۱۵ ۴ ۱۱۲,۳۳۷ ۴۴,۴۸۷ ۷۱۱,۶۱۱,۴۸۵,۰۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۶,۳۱۸,۰۴۵ ۱۶,۲۱۲,۳۸۵ ۰ ۳۱ ۱۵۰,۴۴۴ ۱۲۲ ۱۱۲,۳۳۳ ۴۴,۴۲۰ ۷۲۰,۱۵۴,۱۴۶,۶۰۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۶,۷۵۳,۸۰۲ ۱۶,۶۴۴,۸۳۱ ۰ ۳۸۸ ۱۵۰,۴۱۳ ۹۲ ۱۱۲,۲۱۱ ۴۴,۵۱۱ ۷۴۰,۸۷۸,۰۵۱,۹۶۰