اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,356
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,644
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 146,276,292,826
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,816,220
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,793,878
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,793,878
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/29 2,816,220 2,793,878 0 0 93,667 0 47,620 52,356 146,276,292,826
  2 1397/10/28 2,814,325 2,791,924 0 0 93,667 0 47,620 52,356 146,173,994,844
  3 1397/10/27 2,814,402 2,792,001 0 0 93,667 0 47,620 52,356 146,178,006,740
  4 1397/10/26 2,814,491 2,792,091 0 1 93,667 0 47,620 52,356 146,182,692,622
  5 1397/10/25 2,820,354 2,797,742 0 0 93,666 0 47,620 52,355 146,475,778,742
  6 1397/10/24 2,793,025 2,770,369 0 0 93,666 71 47,620 52,355 145,042,674,183
  7 1397/10/23 2,773,698 2,751,222 0 359 93,666 20 47,549 52,426 144,235,589,872
  8 1397/10/22 2,782,433 2,759,720 0 0 93,307 0 47,529 52,087 143,745,544,788
  9 1397/10/21 2,787,687 2,764,921 0 0 93,307 0 47,529 52,087 144,016,427,182
  10 1397/10/20 2,788,200 2,765,433 0 0 93,307 0 47,529 52,087 144,043,134,485
  11 1397/10/19 2,787,864 2,765,098 0 1 93,307 0 47,529 52,087 144,025,680,209
  12 1397/10/18 2,750,484 2,728,106 0 0 93,306 0 47,529 52,086 142,096,154,754
  13 1397/10/17 2,725,764 2,703,638 0 0 93,306 181 47,529 52,086 140,821,673,378
  14 1397/10/16 2,693,436 2,671,547 0 0 93,306 87 47,348 52,267 139,633,758,870
  15 1397/10/15 2,697,177 2,674,954 0 0 93,306 0 47,261 52,354 140,044,529,256
  16 1397/10/14 2,695,491 2,673,286 0 0 93,306 0 47,261 52,354 139,957,229,355
  17 1397/10/13 2,695,162 2,672,957 0 0 93,306 0 47,261 52,354 139,939,988,192
  18 1397/10/12 2,695,676 2,673,471 0 0 93,306 0 47,261 52,354 139,966,919,282
  19 1397/10/11 2,704,714 2,682,528 0 202 93,306 0 47,261 52,354 140,441,074,255
  20 1397/10/10 2,711,590 2,689,246 0 28 93,104 0 47,261 52,152 140,249,550,078