صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۲۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۴۰,۴۲۹,۸۲۲,۳۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۷۲۴,۴۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۵۸۶,۴۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۵۸۶,۴۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲۵,۷۲۴,۴۶۳ ۲۵,۵۸۶,۴۴۶ ۰ ۴۰ ۱۷۹,۵۲۰ ۱۱۹ ۱۴۹,۰۷۴ ۳۶,۷۵۵ ۹۴۰,۴۲۹,۸۲۲,۳۸۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲۵,۶۴۸,۱۶۲ ۲۵,۵۱۰,۹۵۶ ۰ ۱۳۷ ۱۷۹,۴۸۰ ۱۵ ۱۴۸,۹۵۵ ۳۶,۸۳۴ ۹۳۹,۶۷۰,۵۵۴,۳۶۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲۵,۳۵۷,۱۸۲ ۲۵,۲۱۴,۴۳۶ ۰ ۲۷ ۱۷۹,۳۴۳ ۳۶۲ ۱۴۸,۹۴۰ ۳۶,۷۱۲ ۹۲۵,۶۷۲,۳۹۰,۲۷۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲۴,۸۸۸,۱۲۲ ۲۴,۷۴۹,۷۴۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۳۱۶ ۰ ۱۴۸,۵۷۸ ۳۷,۰۴۷ ۹۱۶,۹۰۳,۶۴۱,۲۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲۴,۶۶۲,۴۸۲ ۲۴,۵۲۵,۶۴۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۳۱۶ ۰ ۱۴۸,۵۷۸ ۳۷,۰۴۷ ۹۰۸,۶۰۱,۴۳۴,۵۷۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲۴,۶۶۳,۷۰۰ ۲۴,۵۲۶,۸۵۹ ۰ ۴۴۰ ۱۷۹,۳۱۶ ۱۱ ۱۴۸,۵۷۸ ۳۷,۰۴۷ ۹۰۸,۶۴۶,۵۵۷,۵۶۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۴,۶۶۴,۸۷۷ ۲۴,۵۲۶,۴۳۳ ۰ ۱۶۳ ۱۷۸,۸۷۶ ۸ ۱۴۸,۵۶۷ ۳۶,۶۱۸ ۸۹۸,۱۰۸,۹۳۳,۰۶۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۴,۷۳۵,۹۴۱ ۲۴,۵۹۶,۳۲۵ ۰ ۱۲۱ ۱۷۸,۷۱۳ ۴۷ ۱۴۸,۵۵۹ ۳۶,۴۶۳ ۸۹۶,۸۵۵,۸۰۰,۹۶۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۴,۹۷۷,۵۸۲ ۲۴,۸۳۵,۹۷۸ ۰ ۴۷۹ ۱۷۸,۵۹۲ ۲ ۱۴۸,۵۱۲ ۳۶,۳۸۹ ۹۰۳,۷۵۶,۳۹۷,۴۷۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۴,۷۰۵,۷۳۲ ۲۴,۵۶۴,۱۵۰ ۰ ۱,۲۷۷ ۱۷۸,۱۱۳ ۵۵ ۱۴۸,۵۱۰ ۳۵,۹۱۲ ۸۸۲,۱۴۷,۷۶۷,۰۰۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۴,۵۲۲,۶۴۰ ۲۴,۳۷۷,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۷۶,۸۳۶ ۰ ۱۴۸,۴۵۵ ۳۴,۶۹۰ ۸۴۵,۶۴۹,۳۱۷,۳۰۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۴,۰۶۴,۸۸۷ ۲۳,۹۲۲,۷۳۱ ۰ ۰ ۱۷۶,۸۳۶ ۰ ۱۴۸,۴۵۵ ۳۴,۶۹۰ ۸۲۹,۸۷۹,۵۳۴,۶۶۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۴,۰۶۶,۱۴۷ ۲۳,۹۲۳,۹۹۲ ۰ ۱,۱۱۵ ۱۷۶,۸۳۶ ۷ ۱۴۸,۴۵۵ ۳۴,۶۹۰ ۸۲۹,۹۲۳,۲۶۷,۶۰۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۴,۰۶۳,۸۷۰ ۲۳,۹۱۷,۰۲۴ ۰ ۳۰۵ ۱۷۵,۷۲۱ ۸۲ ۱۴۸,۴۴۸ ۳۳,۵۸۲ ۸۰۳,۱۸۱,۵۱۵,۲۱۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲۳,۸۱۵,۴۰۸ ۲۳,۶۶۹,۲۸۰ ۰ ۵۲۹ ۱۷۵,۴۱۶ ۹ ۱۴۸,۳۶۶ ۳۳,۳۵۹ ۷۸۹,۵۸۳,۵۱۰,۰۶۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲۴,۰۶۲,۵۹۹ ۲۳,۹۱۲,۴۴۷ ۰ ۱۲۲ ۱۷۴,۸۸۷ ۱۹ ۱۴۸,۳۵۷ ۳۲,۸۳۹ ۷۸۵,۲۶۰,۸۴۵,۷۷۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۳,۹۲۹,۸۹۲ ۲۳,۷۸۰,۱۸۵ ۰ ۲۸۱ ۱۷۴,۷۶۵ ۰ ۱۴۸,۳۳۸ ۳۲,۷۳۶ ۷۷۸,۴۶۸,۱۴۵,۸۳۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۴,۰۹۸,۳۰۰ ۲۳,۹۴۶,۱۳۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۸۴ ۰ ۱۴۸,۳۳۸ ۳۲,۴۵۵ ۷۷۷,۱۷۱,۹۲۵,۵۴۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲۳,۹۱۷,۷۷۵ ۲۳,۷۶۶,۸۵۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۸۴ ۰ ۱۴۸,۳۳۸ ۳۲,۴۵۵ ۷۷۱,۳۵۳,۱۸۳,۳۶۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲۳,۹۱۹,۰۷۰ ۲۳,۷۶۸,۱۴۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۸۴ ۱۱ ۱۴۸,۳۳۸ ۳۲,۴۵۵ ۷۷۱,۳۹۵,۲۲۳,۵۴۳