صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۱۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳,۸۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۶,۲۷۹,۴۷۳,۶۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۱۲۹,۵۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۹۵۲,۶۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۹۵۲,۶۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۹,۱۲۹,۵۷۷ ۲۸,۹۵۲,۶۲۵ ۰ ۱۸۱ ۱۶۵,۶۴۹ ۶۱۳ ۱۲۵,۸۰۴ ۴۶,۱۵۴ ۱,۳۳۶,۲۷۹,۴۷۳,۶۳۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۹,۷۶۳,۴۴۹ ۲۹,۵۸۳,۹۸۰ ۰ ۱۴۶ ۱۶۵,۴۶۸ ۷۱۲ ۱۲۵,۱۹۱ ۴۶,۵۸۶ ۱,۳۷۸,۱۹۹,۲۸۳,۷۹۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳۰,۳۰۳,۹۴۹ ۳۰,۱۲۲,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۶۵,۳۲۲ ۰ ۱۲۴,۴۷۹ ۴۷,۱۵۲ ۱,۴۲۰,۳۵۷,۲۸۰,۰۶۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۹,۹۳۰,۰۶۱ ۲۹,۷۵۱,۵۱۹ ۰ ۰ ۱۶۵,۳۲۲ ۰ ۱۲۴,۴۷۹ ۴۷,۱۵۲ ۱,۴۰۲,۸۴۳,۶۰۸,۳۳۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۹,۹۳۱,۷۸۸ ۲۹,۷۵۳,۲۴۶ ۰ ۰ ۱۶۵,۳۲۲ ۰ ۱۲۴,۴۷۹ ۴۷,۱۵۲ ۱,۴۰۲,۹۲۵,۰۶۲,۲۶۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۹,۹۳۳,۵۱۶ ۲۹,۷۵۴,۹۷۴ ۰ ۲۵۳ ۱۶۵,۳۲۲ ۸ ۱۲۴,۴۷۹ ۴۷,۱۵۲ ۱,۴۰۳,۰۰۶,۵۲۳,۷۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۹,۹۳۵,۲۰۱ ۲۹,۷۵۵,۷۲۶ ۰ ۳۶۷ ۱۶۵,۰۶۹ ۰ ۱۲۴,۴۷۱ ۴۶,۹۰۷ ۱,۳۹۵,۷۵۱,۸۴۶,۵۹۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۹,۷۳۲,۰۵۴ ۲۹,۵۵۲,۶۷۵ ۰ ۲۰۴ ۱۶۴,۷۰۲ ۲۵۱ ۱۲۴,۴۷۱ ۴۶,۵۴۰ ۱,۳۷۵,۳۸۱,۴۹۷,۳۹۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۹,۸۲۴,۵۳۷ ۲۹,۶۴۳,۸۴۴ ۰ ۲۶۵ ۱۶۴,۴۹۸ ۸۳ ۱۲۴,۲۲۰ ۴۶,۵۸۷ ۱,۳۸۱,۰۱۷,۷۷۸,۶۲۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳۰,۰۴۳,۹۹۰ ۲۹,۸۵۰,۴۰۱ ۰ ۲۵۵ ۱۶۴,۲۳۳ ۱۱۰ ۱۲۴,۱۳۷ ۴۶,۴۰۵ ۱,۳۸۵,۲۰۷,۸۷۴,۴۹۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۹,۵۸۸,۷۵۴ ۲۹,۳۹۷,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۷۸ ۰ ۱۲۴,۰۲۷ ۴۶,۲۶۰ ۱,۳۵۹,۹۱۵,۳۴۰,۲۶۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۸,۷۲۰,۳۸۶ ۲۸,۵۳۹,۱۱۷ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۷۸ ۰ ۱۲۴,۰۲۷ ۴۶,۲۶۰ ۱,۳۲۰,۲۱۹,۵۴۶,۷۰۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۸,۷۲۲,۰۵۲ ۲۸,۵۴۰,۷۸۳ ۰ ۳۴۷ ۱۶۳,۹۷۸ ۷۲ ۱۲۴,۰۲۷ ۴۶,۲۶۰ ۱,۳۲۰,۲۹۶,۶۱۶,۸۸۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۸,۷۲۳,۲۴۹ ۲۸,۵۴۰,۸۹۶ ۰ ۳۵۵ ۱۶۳,۶۳۱ ۱۹۶ ۱۲۳,۹۵۵ ۴۵,۹۸۵ ۱,۳۱۲,۴۵۳,۱۱۶,۱۵۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۸,۹۱۱,۷۶۹ ۲۸,۷۲۸,۱۴۷ ۰ ۲۹۳ ۱۶۳,۲۷۶ ۱۲۵ ۱۲۳,۷۵۹ ۴۵,۸۲۶ ۱,۳۱۶,۴۹۶,۰۵۰,۰۳۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۸,۷۷۹,۹۵۲ ۲۸,۵۹۶,۷۱۰ ۰ ۲۵۲ ۱۶۲,۹۸۳ ۳۰ ۱۲۳,۶۳۴ ۴۵,۶۵۸ ۱,۳۰۵,۶۶۸,۶۰۲,۶۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۸,۹۷۹,۸۱۱ ۲۸,۷۹۶,۵۶۷ ۰ ۱۲۰ ۱۶۲,۷۳۱ ۱۱۵ ۱۲۳,۶۰۴ ۴۵,۴۳۶ ۱,۳۰۸,۴۰۰,۸۳۵,۲۶۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۸,۹۲۳,۶۰۲ ۲۸,۷۴۱,۱۱۰ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۱۱ ۰ ۱۲۳,۴۸۹ ۴۵,۴۳۱ ۱,۳۰۵,۷۳۷,۳۷۹,۷۸۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۸,۲۳۶,۵۶۴ ۲۸,۰۵۶,۳۴۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۱۱ ۰ ۱۲۳,۴۸۹ ۴۵,۴۳۱ ۱,۲۷۴,۶۲۷,۶۸۲,۱۳۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۸,۲۳۸,۱۸۹ ۲۸,۰۵۷,۹۶۷ ۰ ۲۴۳ ۱۶۲,۶۱۱ ۱۲ ۱۲۳,۴۸۹ ۴۵,۴۳۱ ۱,۲۷۴,۷۰۱,۴۹۴,۴۸۱