امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/03/26 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/09/02 آگهی روزنامه رسمی 07/25 تغییرات امیدنامه
1395/10/15 تغییرات امید نامه 8-3 امید نامه تغییرات امیدنامه
1395/03/30 تغییر بند 2-3 امیدنامه صندوق مشترک پارس گستر تغییرات امیدنامه
1395/02/12 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1395/02/12 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1394/04/21 تغییرات امید نامه تغییرات امیدنامه
1394/02/04 صورت جلسه مجمع 1394/09/17 در خصوص هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق