صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - امید نامه ای تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ آگهی روزنامه رسمی ۰۷/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تغییرات امید نامه ۸-۳ امید نامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مشترک پارس گستر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ تغییرات امید نامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ در خصوص هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه