اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,198
تعداد واحدهای باقی مانده: 68,802
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,661,707,630
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,354,095
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,335,397
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,335,397
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,354,095 1,335,397 0 0 49,271 0 24,382 31,198 41,661,707,630
  2 1396/12/26 1,352,167 1,333,498 0 0 49,271 0 24,382 31,198 41,602,458,987
  3 1396/12/25 1,358,771 1,340,008 0 0 49,271 0 24,382 31,198 41,805,576,865
  4 1396/12/24 1,358,881 1,340,118 0 0 49,271 0 24,382 31,198 41,809,015,588
  5 1396/12/23 1,358,964 1,340,202 0 0 49,271 124 24,382 31,198 41,811,622,877
  6 1396/12/22 1,360,101 1,341,397 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,015,236,317
  7 1396/12/21 1,360,149 1,341,447 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,016,813,936
  8 1396/12/20 1,354,937 1,336,312 0 0 49,271 0 24,258 31,322 41,855,954,375
  9 1396/12/19 1,361,329 1,342,614 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,053,359,186
  10 1396/12/18 1,367,652 1,348,849 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,248,640,794
  11 1396/12/17 1,367,762 1,348,959 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,252,084,373
  12 1396/12/16 1,367,872 1,349,069 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,255,529,246
  13 1396/12/15 1,374,502 1,355,606 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,460,293,463
  14 1396/12/14 1,376,527 1,357,566 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,521,689,256
  15 1396/12/13 1,378,501 1,359,514 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,582,694,319
  16 1396/12/12 1,372,712 1,353,809 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,403,992,419
  17 1396/12/11 1,390,953 1,371,790 0 0 49,271 0 24,258 31,322 42,967,208,488
  18 1396/12/10 1,391,059 1,371,896 0 0 49,271 233 24,258 31,322 42,970,511,506
  19 1396/12/09 1,391,023 1,372,001 0 0 49,271 0 24,025 31,555 43,293,492,348
  20 1396/12/08 1,402,373 1,383,190 0 0 49,271 0 24,025 31,555 43,646,570,090
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi