صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر آگهی روزنامه کثیرالنتشار مجمع مورخ 1397/09/10
منبع -
مقدمه آگهی روزنامه کثیرالنتشار مجمع مورخ 1397/09/10 موضوع تصویب صورت مالی
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست