صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ 1397/11/28 تغییر متولی
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ 1397/11/28 تغییر متولی
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست