صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1398/11/12 ساعت 14
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مورخ 1398/11/12 ساعت 14 در خصوص نحوه ثبت آگهی و بند 8-3 امیدنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست