صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ 1399/03/18
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ 1399/03/18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست