صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ 1399/07/02) تغییر مدیر صندوق
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ 1399/07/02) تغییر مدیر صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست