صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/14تمدید مجوز دوره فعالیت نزد اداره ثبت شرکتها(آگهی روزنامه رسمی)مورخ 1399/07/22
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/14تمدید مجوز دوره فعالیت نزد اداره ثبت شرکتها(آگهی روزنامه رسمی)مورخ 1399/07/22
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست