صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 روزنامه رسمی اصلاح آگهی تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
12 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1397/10/05 ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
13 لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/12/21 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
14 تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه مورخ 1397/11/28 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
15 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1397.09.10 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
16 روزنامه رسمی اگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به اسثتنادصوررتجلسه مورخ 1397.09.10 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
17 تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/28 ساعت 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
18 ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/11/28 ساعت 12:٠٠ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
19 تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه مورخ 1397/10/05 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
20 تاییدیه تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به استنادصورتجلسه مورخ 1397/10/05 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
سایز صفحه