صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/10 تغییر سهامدار ممتاز
منبع -
مقدمه لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/10 تغییر سهامدار ممتاز پینوشت می شود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست