صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/11/28 ساعت 12:٠٠
منبع -
مقدمه ليست اسامي صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/11/28 ساعت 12:٠٠ در خصوص تغییر رکن متولی
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست