صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک انصار مورخ 1398/08/04
منبع -
مقدمه احتراما عطف به تاییدیه شماره 121/95501مورخ 1398/07/17 اداره امورنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ، بدینوسیله از نماینده محترم آن موسسه دعوت می گرددکه در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید(تحت مدیریت کارگزاری بانک انصار) که در تاریخ 08/04/ 1398راس ساعت 14:00 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار برگزارمی گردد حضور به هم رسانید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست