ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,271 84.79 38,448 86.37 41,273 89.55 41,815 91.43
اوراق 961 3.66 3,876 8.7 2,205 4.78 2,175 4.75
وجه نقد 1,209 4.6 1,224 2.75 1,792 3.88 947 2.07
سایر دارایی ها 1,226 4.67 966 2.17 814 1.76 796 1.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,692 40.71 19,047 42.78 20,100 43.61 21,273 46.51
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق