ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,345 86.02 49,441 91.02 51,541 91.48 54,249 88.51
اوراق 1,019 3.6 1,957 3.6 452 0.8 2,008 3.27
وجه نقد 1,162 4.1 1,057 1.94 1,086 1.92 2,088 3.4
سایر دارایی ها 1,260 4.45 2,513 4.62 5,174 9.18 5,598 9.13
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,444 40.43 17,364 31.96 6,395 11.35 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد