صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۴,۳۳۰ ۸۴.۹۴ ۸۷۰,۵۰۴ ۸۶.۲ ۱,۱۴۶,۹۲۴ ۸۵.۰۳ ۱,۱۷۱,۳۶۱ ۸۵.۴۴
اوراق ۸,۳۷۵ ۸.۴۴ ۱۰۵,۶۸۴ ۱۰.۴۶ ۱۵۸,۸۶۳ ۱۱.۷۸ ۱۷۹,۲۲۴ ۱۳.۰۷
وجه نقد ۳,۷۳۵ ۳.۷۶ ۲۰,۶۹۲ ۲.۰۵ ۲۹,۱۲۱ ۲.۱۶ ۹,۹۱۶ ۰.۷۲
سایر دارایی ها ۲,۴۱۵ ۲.۴۳ ۱۳,۰۰۴ ۱.۲۹ ۱۴,۰۰۳ ۱.۰۴ ۱۰,۴۹۰ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰,۳۳۰ ۴۰.۶۲ ۳۶۸,۹۲۳ ۳۶.۵۳ ۴۵۸,۹۹۱ ۳۴.۰۳ ۴۶۴,۲۵۵ ۳۳.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد