صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۷,۱۹۹ ۸۴.۷۹ ۱۸۵,۵۹۲ ۹۶.۵۷ ۱۹۰,۶۱۳ ۹۵.۱۴ ۱۸۲,۸۰۱ ۹۶.۸۲
اوراق ۳,۳۶۱ ۶.۰۴ ۴۰۹ ۰.۲۱ ۸۴۶ ۰.۴۲ ۲,۶۵۸ ۱.۴۱
وجه نقد ۲,۶۸۰ ۴.۸۱ ۱,۸۳۳ ۰.۹۵ ۲,۶۸۲ ۱.۳۴ ۲۴۸ ۰.۱۳
سایر دارایی ها ۱,۹۶۰ ۳.۵۲ ۴,۳۴۷ ۲.۲۶ ۶,۲۰۲ ۳.۱ ۳,۰۹۴ ۱.۶۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۴,۷۶۴ ۴۴.۴۹ ۶۷,۸۸۷ ۳۵.۳۲ ۷۳,۴۵۳ ۳۶.۶۶ ۷۷,۴۰۴ ۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد