صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۷,۹۰۹ ۸۲.۱ ۱۳۵,۶۵۳ ۸۴.۰۹ ۱۴۱,۸۹۷ ۷۵.۲۱ ۱۴۷,۹۶۱ ۷۵.۳۶
اوراق ۳,۲۸۰ ۷.۱ ۸,۰۸۸ ۵.۰۱ ۲۰,۳۸۸ ۱۰.۸ ۲۳,۹۳۱ ۱۲.۱۹
وجه نقد ۲,۶۳۰ ۵.۶۹ ۸,۵۳۵ ۵.۲۹ ۱۱,۸۳۲ ۶.۲۷ ۷,۷۴۰ ۳.۹۴
سایر دارایی ها ۲,۲۸۴ ۴.۹۴ ۹,۳۸۸ ۵.۸۲ ۱۳,۷۷۲ ۷.۳ ۱۳,۵۶۵ ۶.۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱,۶۵۲ ۴۶.۸۹ ۶۷,۹۰۲ ۴۲.۰۹ ۶۹,۰۲۹ ۳۶.۵۸ ۷۰,۷۴۸ ۳۶.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد