ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 30,170 80.94 105,891 72.24 120,444 81.71 120,656 86.37
اوراق 3,031 8.13 25,552 17.43 17,108 11.6 14,553 10.41
وجه نقد 2,135 5.72 11,651 7.94 6,529 4.43 1,720 1.23
سایر دارایی ها 1,705 4.57 6,569 4.48 5,996 4.06 5,608 4.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,023 48.35 138,274 94.33 51,843 35.17 54,228 38.82
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد