صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۲,۸۹۱ ۸۴.۶۹ ۷۶۴,۴۲۳ ۸۴.۶۹ ۷۲۰,۵۰۴ ۸۳.۴۶ ۷۲۹,۳۸۱ ۷۴.۸۱
اوراق ۱۲,۱۳۱ ۹.۱ ۹۴,۸۴۳ ۱۰.۵۱ ۷۳,۹۳۶ ۸.۵۶ ۷۵,۳۲۳ ۷.۷۳
وجه نقد ۴,۵۸۸ ۳.۴۴ ۲۰,۸۳۰ ۲.۳۱ ۵۲,۱۸۴ ۶.۰۴ ۱۱۹,۵۲۸ ۱۲.۲۶
سایر دارایی ها ۳,۲۲۴ ۲.۴۲ ۲۰,۸۸۸ ۲.۳۱ ۱۶,۶۹۲ ۱.۹۳ ۵۰,۸۰۵ ۵.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۶,۱۹۱ ۴۲.۱۵ ۴۴۵,۹۰۵ ۴۹.۴ ۴۶۷,۵۹۶ ۵۴.۱۶ ۴۵۰,۲۳۲ ۴۶.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد