صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸,۶۰۷ ۸۵.۱ ۱۸۶,۴۳۳ ۹۵.۳۸ ۱۷۹,۸۵۱ ۹۳.۷۳ ۱۹۵,۰۵۴ ۹۴.۳
اوراق ۳,۳۸۲ ۵.۹۲ ۱,۹۸۱ ۱.۰۱ ۴,۸۹۰ ۲.۵۵ ۸,۱۸۹ ۳.۹۶
وجه نقد ۲,۶۸۱ ۴.۶۹ ۲,۴۱۳ ۱.۲۳ ۲,۶۳۱ ۱.۳۷ ۹۰۹ ۰.۴۴
سایر دارایی ها ۱,۹۹۰ ۳.۴۸ ۴,۶۲۷ ۲.۳۷ ۴,۵۰۵ ۲.۳۵ ۲,۶۹۵ ۱.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۳۳۰ ۴۴.۳۵ ۷۲,۳۵۷ ۳۷.۰۲ ۷۷,۷۵۸ ۴۰.۵۲ ۸۴,۸۸۴ ۴۱.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد