ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,667 83.07 79,468 67.58 88,308 55.29 96,408 59.67
اوراق 1,887 5.87 21,004 17.86 47,711 29.87 51,441 31.84
وجه نقد 1,692 5.27 13,369 11.37 19,751 12.36 8,719 5.39
سایر دارایی ها 1,471 4.58 6,379 5.42 6,563 4.11 7,614 4.71
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,978 34.19 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد