صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۹,۹۵۶ ۸۲.۳۳ ۱۵۴,۸۴۹ ۸۲.۵۱ ۱۸۱,۳۰۶ ۸۶.۹۲ ۱۹۳,۴۷۳ ۹۰.۷۳
اوراق ۳,۴۱۸ ۷.۰۴ ۱۲,۹۸۳ ۶.۹۱ ۱۱,۴۹۰ ۵.۵ ۱۰,۵۵۴ ۴.۹۵
وجه نقد ۲,۶۵۹ ۵.۴۸ ۷,۸۱۲ ۴.۱۶ ۴,۵۵۰ ۲.۱۸ ۲,۶۱۱ ۱.۲۲
سایر دارایی ها ۲,۴۵۶ ۵.۰۶ ۱۲,۳۸۸ ۶.۶ ۱۴,۱۹۴ ۶.۸ ۱۳,۰۰۷ ۶.۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲,۴۴۸ ۴۶.۲۵ ۷۱,۶۵۲ ۳۸.۱۸ ۷۶,۹۵۶ ۳۶.۸۹ ۷۸,۴۵۳ ۳۶.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد