ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,150 85.54 40,536 94.68 40,246 97.46 40,334 97.47
اوراق 974 3.6 1,222 2.85 60 0.14 0 0
وجه نقد 1,167 4.31 352 0.82 316 0.76 54 0.13
سایر دارایی ها 1,201 4.43 700 1.63 668 1.61 988 2.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,162 41.24 20,450 47.76 20,544 49.75 20,981 50.7
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق