صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۳,۴۷۶ ۸۳.۶۸ ۱۸۵,۷۲۲ ۹۱.۵۱ ۱۷۶,۶۰۲ ۹۷ ۱۷۴,۵۵۴ ۹۶.۹۴
اوراق ۳,۴۲۵ ۶.۵۹ ۶,۷۴۳ ۳.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۶۸۴ ۵.۱۶ ۴,۰۲۵ ۱.۹۸ ۱,۰۸۹ ۰.۵۹ ۴۷ ۰.۰۲
سایر دارایی ها ۲,۶۳۸ ۵.۰۷ ۱۱,۶۰۵ ۵.۷۱ ۷,۸۹۳ ۴.۳۳ ۹,۰۳۳ ۵.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳,۵۶۱ ۴۵.۳۵ ۷۲,۱۴۰ ۳۵.۵۴ ۶۳,۱۳۰ ۳۴.۶۷ ۶۱,۶۰۷ ۳۴.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد