ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/04 127,438 95.31 % 0 0 % 0 0 % 2,401 1.8 % 3,874 3.78 % 68,005 50.86 %
2 1398/03/03 130,231 97.11 % 0 0 % 0 0 % 1,326 0.99 % 2,544 2.78 % 67,865 50.61 %
3 1398/03/02 130,231 97.11 % 0 0 % 0 0 % 1,326 0.99 % 2,544 2.78 % 67,865 50.61 %
4 1398/03/01 130,231 97.11 % 0 0 % 0 0 % 1,326 0.99 % 2,544 2.78 % 67,865 50.61 %
5 1398/02/31 129,614 96.47 % 0 0 % 0 0 % 2,196 1.63 % 2,544 2.77 % 66,951 49.83 %
6 1398/02/30 128,475 93.61 % 0 0 % 0 0 % 2,570 1.87 % 6,196 5.38 % 66,068 48.14 %
7 1398/02/29 129,348 94.14 % 0 0 % 0 0 % 2,420 1.76 % 5,628 4.96 % 66,073 48.09 %
8 1398/02/28 132,546 97.15 % 0 0 % 0 0 % 2,420 1.77 % 1,467 1.94 % 69,729 51.11 %
9 1398/02/27 130,145 97.1 % 0 0 % 0 0 % 2,420 1.81 % 1,468 1.98 % 68,113 50.82 %
10 1398/02/26 130,145 97.1 % 0 0 % 0 0 % 2,417 1.8 % 1,468 1.98 % 68,113 50.82 %