ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 41,815 91.43 % 2,175 4.76 % 947 2.07 % 796 1.74 % 21,273 46.52 %
2 1396/11/28 41,755 91.38 % 2,174 4.76 % 965 2.11 % 796 1.74 % 21,265 46.54 %
3 1396/11/27 41,469 91.29 % 2,191 4.83 % 965 2.13 % 796 1.75 % 21,032 46.3 %
4 1396/11/26 41,469 91.3 % 2,190 4.82 % 949 2.09 % 812 1.79 % 21,032 46.3 %
5 1396/11/25 41,469 91.16 % 2,190 4.81 % 1,018 2.24 % 813 1.79 % 21,032 46.23 %
6 1396/11/24 41,117 91.07 % 2,215 4.91 % 993 2.2 % 821 1.82 % 20,775 46.02 %
7 1396/11/23 40,690 90.99 % 2,213 4.95 % 993 2.22 % 823 1.84 % 21,074 47.12 %
8 1396/11/22 40,609 90.76 % 2,212 4.94 % 1,105 2.47 % 815 1.82 % 19,202 42.92 %
9 1396/11/21 40,609 90.77 % 2,211 4.94 % 1,105 2.47 % 815 1.82 % 19,202 42.92 %
10 1396/11/20 41,144 90.87 % 2,212 4.89 % 1,105 2.44 % 817 1.81 % 19,522 43.12 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق