ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 120,656 86.37 % 14,553 10.42 % 0 0 % 1,720 1.23 % 2,759 4.01 % 54,228 38.82 %
2 1397/11/29 119,412 85.92 % 14,546 10.47 % 0 0 % 2,179 1.57 % 2,848 4.27 % 53,340 38.38 %
3 1397/11/28 119,035 85.18 % 14,540 10.4 % 0 0 % 3,206 2.29 % 2,965 4.42 % 53,153 38.03 %
4 1397/11/27 122,177 85.81 % 14,539 10.21 % 0 0 % 3,196 2.25 % 2,471 3.59 % 53,466 37.55 %
5 1397/11/26 122,040 85.88 % 14,524 10.22 % 0 0 % 3,058 2.15 % 2,485 3.6 % 53,097 37.36 %
6 1397/11/25 122,040 85.88 % 14,524 10.22 % 0 0 % 3,058 2.15 % 2,484 3.6 % 53,097 37.36 %
7 1397/11/24 122,040 85.88 % 14,524 10.22 % 0 0 % 3,058 2.15 % 2,484 3.6 % 53,097 37.36 %
8 1397/11/23 122,520 82.73 % 14,504 9.79 % 0 0 % 8,583 5.8 % 2,483 3.46 % 53,687 36.25 %
9 1397/11/22 121,889 82.66 % 14,501 9.83 % 0 0 % 8,580 5.82 % 2,482 3.47 % 53,745 36.45 %
10 1397/11/21 121,889 82.66 % 14,501 9.83 % 0 0 % 8,580 5.82 % 2,482 3.47 % 53,745 36.45 %