صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۱۷۱,۳۶۱ ۸۵.۴۴ % ۱۷۹,۲۲۴ ۱۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۱۶ ۰.۷۲ % ۱۰,۴۹۰ ۰.۷۷ % ۴۶۴,۲۵۵ ۳۳.۸۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۱۹۹,۳۴۱ ۸۵.۷۸ % ۱۷۹,۶۵۵ ۱۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۵۳ ۰.۵ % ۱۲,۱۳۵ ۰.۸۷ % ۴۶۹,۷۳۸ ۳۳.۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۲۲۴,۴۶۰ ۸۴.۹۹ % ۱۷۹,۶۲۳ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۸۷ ۱.۴۵ % ۱۵,۷۴۴ ۱.۰۹ % ۴۸۲,۱۲۸ ۳۳.۴۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۲۰۷,۶۷۵ ۸۵.۲ % ۱۷۹,۸۷۹ ۱۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۳ ۰.۷۹ % ۱۸,۶۰۶ ۱.۳۱ % ۴۷۹,۵۱۰ ۳۳.۸۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۲۰۷,۶۷۵ ۸۵.۲ % ۱۷۹,۸۷۹ ۱۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۳ ۰.۷۹ % ۱۸,۶۰۱ ۱.۳۱ % ۴۷۹,۵۱۰ ۳۳.۸۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۲۰۷,۶۷۵ ۸۵.۲۱ % ۱۷۹,۸۷۹ ۱۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۳ ۰.۷۹ % ۱۸,۵۹۷ ۱.۳۱ % ۴۷۹,۵۱۰ ۳۳.۸۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۲۰۷,۶۷۵ ۸۵.۲۳ % ۱۷۹,۸۷۹ ۱۲.۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۴۳ ۰.۷۶ % ۱۸,۵۹۲ ۱.۳۱ % ۴۷۹,۵۱۰ ۳۳.۸۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۱۹۷,۵۰۳ ۸۵.۱۷ % ۱۷۹,۷۴۰ ۱۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۶۴ ۰.۶۷ % ۱۹,۳۵۹ ۱.۳۸ % ۴۷۷,۶۰۳ ۳۳.۹۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۲۰۷,۶۰۵ ۸۵.۷۸ % ۱۷۸,۸۵۴ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۳ ۰.۴۹ % ۱۴,۳۸۴ ۱.۰۲ % ۴۷۶,۳۷۹ ۳۳.۸۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۲۲۵,۹۸۵ ۸۵.۵۵ % ۱۷۹,۱۹۷ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۸ ۱.۲۶ % ۹,۸۴۲ ۰.۶۹ % ۴۷۴,۴۵۸ ۳۳.۱۱ %