صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۸۲,۸۰۱ ۹۶.۸۲ % ۲,۶۵۸ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۴۸ ۰.۱۳ % ۳,۰۹۴ ۱.۶۴ % ۷۷,۴۰۴ ۴۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸۱,۳۰۵ ۹۶.۸۷ % ۲,۶۵۶ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۵۵ ۰.۱۴ % ۲,۹۳۷ ۱.۵۷ % ۷۵,۵۵۴ ۴۰.۳۷ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸۰,۵۸۸ ۹۵.۹۹ % ۲,۶۵۴ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۱ ۱.۱۴ % ۲,۷۳۷ ۱.۴۶ % ۷۵,۲۴۱ ۳۹.۹۹ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۷۶,۱۸۸ ۹۶.۱۹ % ۶۵۴ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۹ ۱.۸۵ % ۲,۹۴۰ ۱.۶۱ % ۷۳,۵۹۶ ۴۰.۱۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۷۶,۱۸۸ ۹۶.۱۹ % ۶۵۳ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۹ ۱.۸۵ % ۲,۹۴۰ ۱.۶۱ % ۷۳,۵۹۶ ۴۰.۱۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۷۶,۱۸۸ ۹۶.۲۶ % ۶۵۳ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۱ ۱.۷۸ % ۲,۹۴۰ ۱.۶۱ % ۷۳,۵۹۶ ۴۰.۲۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۷۵,۶۷۷ ۹۷.۳۴ % ۶۵۲ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱ ۰.۶۷ % ۲,۹۵۲ ۱.۶۴ % ۷۳,۵۲۶ ۴۰.۷۴ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۷۴,۲۶۱ ۸۸.۱ % ۶۵۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۵۰ ۹.۰۷ % ۴,۹۴۰ ۲.۵ % ۷۳,۰۳۳ ۳۶.۹۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۷۰,۰۵۷ ۸۹.۳۸ % ۶۵۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۱۳ ۵.۴۲ % ۹,۲۴۶ ۴.۸۶ % ۷۰,۸۳۲ ۳۷.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۶۸,۲۰۳ ۹۶.۳۳ % ۶۴۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۳ ۱.۶۱ % ۲,۹۴۰ ۱.۶۸ % ۶۷,۴۴۰ ۳۸.۶۲ %