ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/31 40,334 97.48 % 0 0 % 54 0.13 % 988 2.39 % 20,981 50.71 %
2 1397/02/30 40,160 97.46 % 0 0 % 54 0.13 % 988 2.4 % 20,933 50.8 %
3 1397/02/29 40,203 97.47 % 0 0 % 54 0.13 % 989 2.4 % 20,957 50.81 %
4 1397/02/28 40,149 97.46 % 0 0 % 54 0.13 % 989 2.4 % 20,957 50.87 %
5 1397/02/27 40,149 97.46 % 0 0 % 54 0.13 % 990 2.4 % 20,957 50.87 %
6 1397/02/26 40,149 97.46 % 0 0 % 50 0.12 % 994 2.41 % 20,957 50.87 %
7 1397/02/25 40,029 97.46 % 0 0 % 50 0.12 % 993 2.42 % 20,815 50.68 %
8 1397/02/24 40,455 98.78 % 0 0 % 50 0.12 % 447 1.09 % 20,679 50.49 %
9 1397/02/23 40,096 98.11 % 0 0 % 58 0.14 % 711 1.74 % 20,432 50 %
10 1397/02/22 40,291 98.75 % 0 0 % 58 0.14 % 449 1.1 % 20,643 50.6 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق