صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۷۴,۵۵۴ ۹۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۵,۴۴۹ ۵.۰۲ % ۶۱,۶۰۷ ۳۴.۲۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۷۶,۰۶۶ ۹۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۱ ۰.۲۹ % ۳,۶۶۸ ۴.۰۲ % ۶۲,۰۹۶ ۳۴.۴۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۷۸,۹۹۴ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۱ ۰.۲۸ % ۳,۶۶۷ ۳.۹۶ % ۶۲,۹۵۳ ۳۴.۳۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۷۸,۴۳۱ ۹۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸ ۰.۸۳ % ۳,۶۶۶ ۳.۹۵ % ۶۲,۵۴۱ ۳۴.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۷۸,۴۳۱ ۹۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸ ۰.۸۳ % ۳,۶۶۵ ۳.۹۵ % ۶۲,۵۴۱ ۳۴.۰۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۷۸,۴۳۱ ۹۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۸ ۰.۸۸ % ۳,۶۶۵ ۳.۹۵ % ۶۲,۵۴۱ ۳۴.۰۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۷۸,۵۰۱ ۹۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۱ ۰.۹۵ % ۳,۵۳۱ ۳.۸۷ % ۶۳,۰۳۳ ۳۴.۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۷۶,۱۸۷ ۹۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۶ ۰.۵۳ % ۳,۵۳۰ ۳.۹۴ % ۶۱,۸۹۹ ۳۴.۲۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۷۴,۴۳۵ ۹۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۶ ۰.۵۳ % ۵,۲۲۶ ۴.۸۸ % ۶۱,۴۴۲ ۳۴.۰۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۷۷,۴۳۹ ۹۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵۶ ۰.۵۳ % ۳,۶۶۱ ۳.۹۸ % ۶۲,۴۹۹ ۳۴.۳۳ %