صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۴۷,۹۶۱ ۷۵.۳۷ % ۲۳,۹۳۱ ۱۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۴۰ ۳.۹۴ % ۱۶,۶۸۶ ۶.۹۱ % ۷۰,۷۴۸ ۳۶.۰۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۴۷,۱۶۸ ۷۶.۵۱ % ۲۳,۸۷۷ ۱۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۷ ۳.۸۵ % ۱۳,۸۸۸ ۷.۰۵ % ۷۲,۱۷۵ ۳۷.۵۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴۷,۱۶۸ ۷۶.۵۲ % ۲۳,۸۷۷ ۱۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۷ ۳.۸۵ % ۱۳,۸۸۱ ۷.۰۵ % ۷۲,۱۷۵ ۳۷.۵۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۴۷,۱۶۸ ۷۶.۵۲ % ۲۳,۸۷۷ ۱۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۷ ۳.۸۵ % ۱۳,۸۷۴ ۷.۰۵ % ۷۲,۱۷۵ ۳۷.۵۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۴۳,۴۶۰ ۷۶.۵۶ % ۲۴,۰۲۵ ۱۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۲۴ ۲.۹ % ۱۴,۴۶۹ ۸.۱۵ % ۷۱,۶۲۲ ۳۸.۲۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۴۲,۳۵۳ ۷۶.۸۲ % ۲۴,۰۶۶ ۱۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۷ ۲.۲ % ۱۴,۸۱۹ ۸.۴۳ % ۷۱,۰۲۷ ۳۸.۳۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۴۲,۳۵۳ ۷۶.۸۲ % ۲۴,۰۶۶ ۱۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۷ ۲.۲ % ۱۴,۸۱۳ ۸.۴۳ % ۷۱,۰۲۷ ۳۸.۳۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۸,۶۴۲ ۷۵.۴۴ % ۲۴,۰۷۵ ۱۳.۱ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۶ ۱.۹۳ % ۱۷,۵۲۰ ۹.۹۶ % ۶۹,۷۰۶ ۳۷.۹۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۴۱,۴۶۰ ۷۷.۱۸ % ۲۴,۰۶۰ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۵ ۱.۶۷ % ۱۴,۷۱۳ ۸.۴۶ % ۶۹,۳۰۹ ۳۷.۸۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۴۱,۴۶۰ ۷۷.۱۸ % ۲۴,۰۶۰ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۵ ۱.۶۷ % ۱۴,۷۰۷ ۸.۴۶ % ۶۹,۳۰۹ ۳۷.۸۲ %