ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 54,249 88.52 % 2,008 3.28 % 2,088 3.41 % 5,598 9.13 % 0 0 %
2 1397/05/28 52,858 88.22 % 2,006 3.35 % 2,088 3.49 % 5,597 9.34 % 0 0 %
3 1397/05/27 51,826 88.05 % 2,006 3.41 % 2,088 3.55 % 5,595 9.51 % 0 0 %
4 1397/05/26 51,512 87.54 % 2,001 3.4 % 2,081 3.54 % 5,884 10 % 0 0 %
5 1397/05/25 51,512 87.58 % 2,001 3.4 % 2,081 3.54 % 5,882 10 % 0 0 %
6 1397/05/24 51,512 87.55 % 2,001 3.4 % 2,081 3.54 % 5,881 10 % 0 0 %
7 1397/05/23 51,923 88.13 % 1,998 3.39 % 2,081 3.53 % 5,569 9.45 % 0 0 %
8 1397/05/22 51,015 87.97 % 0 0 % 1,798 3.1 % 8,099 13.97 % 0 0 %
9 1397/05/21 51,372 88.7 % 0 0 % 1,798 3.1 % 7,690 13.28 % 0 0 %
10 1397/05/20 51,274 88.64 % 0 0 % 1,798 3.11 % 7,689 13.29 % 0 0 %