صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹۳,۴۷۳ ۹۰.۷۴ % ۱۰,۵۵۴ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۱ ۱.۲۲ % ۶,۵۷۸ ۶.۱ % ۷۸,۴۵۳ ۳۶.۷۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۹۲,۲۸۷ ۹۰.۷ % ۱۰,۵۲۵ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴ ۱.۲۳ % ۶,۵۷۶ ۶.۱۳ % ۷۸,۲۱۹ ۳۶.۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۹۲,۲۸۷ ۹۰.۷ % ۱۰,۵۲۵ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴ ۱.۲۳ % ۶,۵۷۴ ۶.۱۳ % ۷۸,۲۱۹ ۳۶.۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹۲,۲۸۷ ۹۰.۷ % ۱۰,۵۲۵ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴ ۱.۲۳ % ۶,۵۷۱ ۶.۱۳ % ۷۸,۲۱۹ ۳۶.۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۹۷,۹۱۷ ۸۸.۵۴ % ۱۰,۵۱۱ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۸,۹۴۱ ۴ % ۶,۱۶۴ ۵.۷۲ % ۸۱,۱۶۲ ۳۶.۳۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۹۹,۹۱۹ ۸۸.۸۱ % ۱۰,۴۹۲ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۸,۴۸۹ ۳.۷۷ % ۶,۲۰۵ ۵.۷۲ % ۸۲,۰۵۷ ۳۶.۴۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۹۰,۷۵۱ ۸۸.۴۱ % ۱۰,۴۹۲ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۲ ۳.۶۷ % ۶,۶۰۸ ۶.۰۶ % ۸۰,۲۷۶ ۳۷.۲۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۹۲,۰۴۵ ۸۷.۰۴ % ۱۰,۴۷۸ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۰۰ ۱.۷۷ % ۱۴,۲۰۵ ۷.۶۵ % ۸۰,۵۳۱ ۳۶.۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۹۰,۹۸۷ ۸۷.۰۲ % ۱۰,۴۷۸ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۰ ۱.۷۳ % ۱۴,۲۰۲ ۷.۶۹ % ۸۰,۶۳۳ ۳۶.۷۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۹۰,۹۸۷ ۸۷.۰۲ % ۱۰,۴۷۸ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۰ ۱.۷۳ % ۱۴,۲۰۰ ۷.۶۹ % ۸۰,۶۳۳ ۳۶.۷۴ %