صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۷۲۹,۳۸۱ ۷۴.۸۱ % ۷۵,۳۲۳ ۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۵۲۸ ۱۲.۲۶ % ۵۰,۸۰۵ ۵.۲۱ % ۴۵۰,۲۳۲ ۴۶.۱۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۷۲۶,۶۳۹ ۷۵.۰۱ % ۷۵,۲۵۱ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۳۰ ۱۱.۹۸ % ۵۰,۷۹۹ ۵.۲۴ % ۴۵۲,۸۴۷ ۴۶.۷۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۷۵۳,۶۱۶ ۷۹.۶ % ۷۵,۱۳۱ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۹۷۸ ۱۱.۰۹ % ۱۳,۰۰۰ ۱.۳۷ % ۴۸۵,۰۱۰ ۵۱.۲۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۷۳۷,۱۷۸ ۷۸.۶۳ % ۷۴,۸۱۷ ۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۴۸۸ ۱۲ % ۱۲,۹۹۳ ۱.۳۹ % ۴۷۴,۷۳۹ ۵۰.۶۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۷۲۸,۹۳۵ ۷۸.۶۸ % ۷۴,۷۱۳ ۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۰۳ ۱۱.۸۵ % ۱۲,۹۸۶ ۱.۴ % ۴۷۰,۷۶۹ ۵۰.۸۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۷۲۸,۹۳۵ ۷۸.۶۸ % ۷۴,۷۱۳ ۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۰۳ ۱۱.۸۵ % ۱۲,۹۷۹ ۱.۴ % ۴۷۰,۷۶۹ ۵۰.۸۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۷۲۸,۹۳۵ ۷۸.۷۳ % ۷۴,۷۱۳ ۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۳۰۳ ۱۱.۸ % ۱۲,۹۷۳ ۱.۴ % ۴۷۰,۷۶۹ ۵۰.۸۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۷۳۲,۰۳۷ ۷۸.۸۸ % ۷۴,۱۴۷ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۳۶ ۱۱.۷۳ % ۱۲,۹۶۶ ۱.۴ % ۴۷۴,۷۶۵ ۵۱.۱۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۷۴۱,۰۱۴ ۷۹.۸۷ % ۷۳,۹۲۱ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۹,۸۵۵ ۱۰.۷۶ % ۱۲,۹۵۹ ۱.۴ % ۴۸۰,۰۸۹ ۵۱.۷۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۷۳۱,۱۳۶ ۷۹.۹۴ % ۷۳,۹۳۲ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۹۶,۵۷۷ ۱۰.۵۶ % ۱۲,۹۵۲ ۱.۴۲ % ۴۷۳,۱۳۷ ۵۱.۷۳ %