ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 96,408 59.68 % 51,441 31.84 % 0 0 % 8,719 5.4 % 4,985 4.71 % 0 0 %
2 1397/08/21 91,984 57.33 % 51,395 32.03 % 0 0 % 8,719 5.43 % 8,355 6.86 % 0 0 %
3 1397/08/20 93,252 58.53 % 51,462 32.3 % 0 0 % 8,721 5.47 % 5,882 5.34 % 0 0 %
4 1397/08/19 91,511 56.5 % 51,317 31.68 % 0 0 % 9,203 5.68 % 9,937 7.77 % 0 0 %
5 1397/08/18 97,714 60.62 % 51,320 31.84 % 0 0 % 7,233 4.49 % 4,919 4.68 % 0 0 %
6 1397/08/17 97,714 60.63 % 51,320 31.84 % 0 0 % 7,233 4.49 % 4,894 4.68 % 0 0 %
7 1397/08/16 97,714 60.62 % 51,320 31.84 % 0 0 % 7,233 4.49 % 4,913 4.68 % 0 0 %
8 1397/08/15 97,714 60.63 % 51,320 31.84 % 0 0 % 7,233 4.49 % 4,889 4.68 % 0 0 %
9 1397/08/14 98,282 61.66 % 51,153 32.09 % 0 0 % 7,249 4.55 % 2,709 3.35 % 0 0 %
10 1397/08/13 96,404 57.04 % 51,150 30.26 % 0 0 % 18,812 11.13 % 2,651 3.14 % 0 0 %