صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۴۳,۷۹۵ ۷۳.۵۴ % ۲۴,۰۳۷ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۸ ۶.۹۳ % ۱۴,۱۵۶ ۶.۷۶ % ۶۸,۷۶۶ ۳۵.۱۷ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۴۳,۷۹۵ ۷۳.۵۴ % ۲۴,۰۳۷ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۸ ۶.۹۳ % ۱۴,۱۵۰ ۶.۷۶ % ۶۸,۷۶۶ ۳۵.۱۷ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۴۳,۷۹۵ ۷۳.۶۲ % ۲۴,۰۳۷ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۴۷ ۶.۸۳ % ۱۴,۱۴۳ ۶.۷۶ % ۶۸,۷۶۶ ۳۵.۲۱ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۴۲,۷۱۷ ۶۹.۶۵ % ۲۴,۰۲۰ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۷ ۱۱.۷۲ % ۱۴,۱۳۷ ۶.۴۵ % ۶۸,۲۴۷ ۳۳.۳۱ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۴۰,۲۷۴ ۶۴.۳۶ % ۲۴,۰۰۷ ۱۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۴۴ ۱۵.۰۲ % ۲۰,۹۱۸ ۶.۰۶ % ۶۷,۸۴۷ ۳۱.۱۳ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۴۰,۸۷۱ ۶۴.۳۱ % ۱۹,۰۰۰ ۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۴۳ ۱۸.۱۹ % ۱۹,۳۳۴ ۶.۰۳ % ۶۸,۲۸۵ ۳۱.۱۷ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۶,۹۹۱ ۶۶.۱۹ % ۱۵,۵۷۸ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۳۳ ۱۹.۴۹ % ۱۴,۰۷۸ ۶.۳۸ % ۶۷,۵۸۳ ۳۲.۶۵ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۴۳,۷۸۲ ۶۷.۹۴ % ۱۲,۹۹۴ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۵۱ ۱۷.۶۵ % ۱۷,۵۱۵ ۶.۲۴ % ۶۸,۰۵۶ ۳۲.۱۶ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۴۳,۷۸۲ ۶۷.۹۴ % ۱۲,۹۹۴ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۵۱ ۱۷.۶۵ % ۱۷,۵۰۹ ۶.۲۴ % ۶۸,۰۵۶ ۳۲.۱۶ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۴۳,۷۸۲ ۷۷.۰۸ % ۱۲,۹۹۴ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۴۶ ۶.۵۷ % ۱۷,۵۰۲ ۷.۰۷ % ۶۸,۰۵۶ ۳۶.۴۹ %