صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۷,۲۹۹ ۸۱.۵۶ % ۱۳,۰۰۲ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۹۵ ۶.۴۷ % ۷,۱۳۵ ۴.۲۴ % ۶۸,۱۱۹ ۴۰.۴۷ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹,۷۷۳ ۸۵.۷۶ % ۱۳,۰۳۳ ۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۴ ۲.۴۳ % ۶,۲۰۷ ۳.۸۱ % ۶۹,۱۶۸ ۴۲.۴۴ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۸,۲۶۳ ۸۵.۸۸ % ۱۳,۰۴۲ ۸.۱ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۸ ۲.۳۴ % ۵,۹۲۸ ۳.۶۸ % ۶۸,۲۸۷ ۴۲.۴۱ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۵,۲۶۱ ۸۵.۶۳ % ۱۳,۰۳۹ ۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۷ ۲.۳۷ % ۵,۹۲۶ ۳.۷۵ % ۶۶,۱۸۹ ۴۱.۹ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۵,۶۰۱ ۸۶.۰۷ % ۱۳,۰۴۵ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۰ ۲.۳ % ۵,۲۷۷ ۳.۳۵ % ۶۶,۵۰۵ ۴۲.۲۱ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۵,۹۸۷ ۸۶.۲۸ % ۱۳,۰۴۵ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۰ ۲.۳ % ۴,۹۴۱ ۳.۱۴ % ۶۶,۵۰۵ ۴۲.۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۵,۹۸۷ ۸۶.۲۹ % ۱۳,۰۴۵ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۴ ۲.۲۹ % ۴,۹۳۹ ۳.۱۳ % ۶۶,۵۰۵ ۴۲.۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۵,۴۴۰ ۸۶.۵۹ % ۱۳,۰۰۴ ۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۲ ۱.۹۴ % ۴,۹۳۷ ۳.۱۶ % ۶۶,۲۹۹ ۴۲.۳۹ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۴۰,۵۲۴ ۸۷.۱۳ % ۱۳,۰۳۱ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۵ ۱.۹۴ % ۴,۵۹۲ ۲.۸۵ % ۶۸,۹۶۴ ۴۲.۷۶ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۱,۵۷۰ ۸۷.۴۲ % ۱۳,۰۳۶ ۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۵ ۱.۸۳ % ۴,۳۷۶ ۲.۷ % ۶۹,۲۸۴ ۴۲.۷۸ %