صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۷,۲۹۹ ۷۸.۷۳ % ۱۳,۰۰۲ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۹۵ ۶.۲۵ % ۱۳,۱۹۲ ۸.۰۶ % ۶۸,۱۱۹ ۳۹.۰۶ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹,۷۷۳ ۸۲.۸۱ % ۱۳,۰۳۳ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۴ ۲.۳۵ % ۱۲,۰۱۷ ۷.۶۱ % ۶۹,۱۶۸ ۴۰.۹۸ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۸,۲۶۳ ۸۳.۰۳ % ۱۳,۰۴۲ ۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۸ ۲.۲۶ % ۱۱,۴۵۸ ۷.۳۵ % ۶۸,۲۸۷ ۴۱.۰۱ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۵,۲۶۱ ۸۲.۷۳ % ۱۳,۰۳۹ ۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۷ ۲.۲۹ % ۱۱,۴۵۳ ۷.۴۸ % ۶۶,۱۸۹ ۴۰.۴۸ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۵,۶۰۱ ۸۳.۴۸ % ۱۳,۰۴۵ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۰ ۲.۲۴ % ۱۰,۱۵۳ ۶.۶۷ % ۶۶,۵۰۵ ۴۰.۹۴ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۵,۹۸۷ ۸۳.۸۷ % ۱۳,۰۴۵ ۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۰ ۲.۲۴ % ۹,۴۸۰ ۶.۲۳ % ۶۶,۵۰۵ ۴۱.۰۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۵,۹۸۷ ۸۳.۸۸ % ۱۳,۰۴۵ ۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۴ ۲.۲۳ % ۹,۴۷۵ ۶.۲۳ % ۶۶,۵۰۵ ۴۱.۰۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۵,۴۴۰ ۸۴.۱۵ % ۱۳,۰۰۴ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۲ ۱.۸۸ % ۹,۴۷۱ ۶.۲۸ % ۶۶,۲۹۹ ۴۱.۱۹ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۴۰,۵۲۴ ۸۴.۹۳ % ۱۳,۰۳۱ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۵ ۱.۸۹ % ۸,۷۷۹ ۵.۶۵ % ۶۸,۹۶۴ ۴۱.۶۸ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۱,۵۷۰ ۸۵.۳۲ % ۱۳,۰۳۶ ۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۵ ۱.۷۹ % ۸,۳۴۷ ۵.۳۶ % ۶۹,۲۸۴ ۴۱.۷۶ %