صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۸,۰۷۰ ۹۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۶ ۱.۶۹ % ۷,۵۵۹ ۵.۱ % ۶۸,۶۸۳ ۴۶.۳۷ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۸,۸۸۱ ۹۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۱ ۱.۲۳ % ۶,۴۴۰ ۴.۳۸ % ۶۹,۱۶۶ ۴۷.۰۱ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۴۰,۸۳۴ ۹۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۷۳ ۴.۰۹ % ۳,۷۹۵ ۲.۵۲ % ۶۹,۱۸۳ ۴۵.۸۸ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۴۳,۴۳۰ ۹۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۶۸ ۴.۰۴ % ۲,۹۱۶ ۱.۹۱ % ۷۰,۶۵۱ ۴۶.۳۲ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱۳۸,۸۷۰ ۹۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۸ ۴.۲۹ % ۲,۶۶۷ ۱.۸ % ۶۹,۸۲۶ ۴۷.۲۲ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۸,۸۷۰ ۹۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۸ ۴.۲۹ % ۲,۶۶۷ ۱.۸ % ۶۹,۸۲۶ ۴۷.۲۲ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۸,۸۷۰ ۹۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۸ ۴.۲۹ % ۲,۶۶۶ ۱.۸ % ۶۹,۸۲۶ ۴۷.۲۲ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۸,۸۷۰ ۹۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۴۸ ۴.۲۹ % ۲,۶۶۶ ۱.۸ % ۶۹,۸۲۶ ۴۷.۲۲ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۵,۱۳۵ ۹۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۴۹ ۳.۳ % ۴,۲۳۵ ۲.۹۴ % ۶۷,۴۶۴ ۴۶.۸۱ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۲,۶۰۲ ۹۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۹۳ ۲.۷۷ % ۴,۲۳۵ ۳.۰۱ % ۶۵,۶۵۳ ۴۶.۶۵ %