صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۲۸,۶۷۸ ۸۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۵ ۱۱.۲۵ % ۲,۶۶۳ ۱.۸ % ۶۳,۵۲۲ ۴۲.۹۲ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۲۸,۶۷۸ ۸۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۵ ۱۱.۲۵ % ۲,۶۶۳ ۱.۸ % ۶۳,۵۲۲ ۴۲.۹۲ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۲۵,۶۴۷ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۶۱ ۱۱.۴۹ % ۲,۶۶۳ ۱.۸۴ % ۶۳,۱۷۹ ۴۳.۵۸ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۱۴,۹۱۹ ۸۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۶۱ ۱۲.۳۹ % ۲,۸۶۹ ۲.۱۳ % ۶۱,۳۸۹ ۴۵.۶۶ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۱۵,۷۰۸ ۸۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۲۴ ۳.۵۷ % ۲۲,۵۵۷ ۱۵.۷۳ % ۶۲,۱۷۴ ۴۳.۳۶ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۱۴,۱۷۳ ۷۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۱ ۶.۸۷ % ۲۲,۵۵۷ ۱۵.۳۶ % ۶۲,۰۱۵ ۴۲.۲۴ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱۳۱,۸۸۱ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۶ ۶.۸۱ % ۲,۶۳۰ ۱.۸۲ % ۷۰,۷۹۸ ۴۹.۰۵ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۳۱,۸۸۱ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۶ ۶.۸۱ % ۲,۶۳۰ ۱.۸۲ % ۷۰,۷۹۸ ۴۹.۰۵ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱۳۱,۸۸۱ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۶ ۶.۸۱ % ۲,۶۳۰ ۱.۸۲ % ۷۰,۷۹۸ ۴۹.۰۵ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱۳۱,۸۸۱ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۶ ۶.۸۱ % ۲,۶۳۰ ۱.۸۲ % ۷۰,۷۹۸ ۴۹.۰۵ %