صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۰,۲۳۱ ۹۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۲,۵۴۴ ۱.۹ % ۶۷,۸۶۵ ۵۰.۶۱ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۰,۲۳۱ ۹۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۲,۵۴۴ ۱.۹ % ۶۷,۸۶۵ ۵۰.۶۱ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۰,۲۳۱ ۹۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۲,۵۴۴ ۱.۹ % ۶۷,۸۶۵ ۵۰.۶۱ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۲۹,۶۱۴ ۹۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۶ ۱.۶۳ % ۲,۵۴۴ ۱.۸۹ % ۶۶,۹۵۱ ۴۹.۸۳ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۲۸,۴۷۵ ۹۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۰ ۱.۸۷ % ۶,۱۹۶ ۴.۵۲ % ۶۶,۰۶۸ ۴۸.۱۴ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۲۹,۳۴۸ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۰ ۱.۷۶ % ۵,۶۲۸ ۴.۱ % ۶۶,۰۷۳ ۴۸.۰۹ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۲,۵۴۶ ۹۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۰ ۱.۷۷ % ۱,۴۶۷ ۱.۰۸ % ۶۹,۷۲۹ ۵۱.۱۱ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱۳۰,۱۴۵ ۹۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۰ ۱.۸۱ % ۱,۴۶۸ ۱.۱ % ۶۸,۱۱۳ ۵۰.۸۲ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۳۰,۱۴۵ ۹۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۷ ۱.۸ % ۱,۴۶۸ ۱.۱ % ۶۸,۱۱۳ ۵۰.۸۲ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۰,۱۴۵ ۹۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۷ ۱.۸ % ۱,۴۶۸ ۱.۱ % ۶۸,۱۱۳ ۵۰.۸۲ %