صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۴۳,۴۶۰ ۷۹.۲۱ % ۲۴,۰۲۵ ۱۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۴۲۴ ۳ % ۸,۱۹۳ ۴.۵۲ % ۷۱,۶۲۲ ۳۹.۵۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۴۲,۳۵۳ ۷۹.۵۱ % ۲۴,۰۶۶ ۱۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۷ ۲.۲۸ % ۸,۵۴۷ ۴.۷۷ % ۷۱,۰۲۷ ۳۹.۶۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۴۲,۳۵۳ ۷۹.۵۱ % ۲۴,۰۶۶ ۱۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۷ ۲.۲۸ % ۸,۵۴۴ ۴.۷۷ % ۷۱,۰۲۷ ۳۹.۶۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۸,۶۴۲ ۷۸.۰۴ % ۲۴,۰۷۵ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۶ ۲ % ۱۱,۳۹۷ ۶.۴۱ % ۶۹,۷۰۶ ۳۹.۲۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۴۱,۴۶۰ ۷۹.۸۴ % ۲۴,۰۶۰ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۵ ۱.۷۲ % ۸,۵۹۳ ۴.۸۵ % ۶۹,۳۰۹ ۳۹.۱۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۴۱,۴۶۰ ۷۹.۸۵ % ۲۴,۰۶۰ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۵ ۱.۷۲ % ۸,۵۹۱ ۴.۸۵ % ۶۹,۳۰۹ ۳۹.۱۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴۱,۴۶۰ ۷۹.۸۵ % ۲۴,۰۶۰ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۵ ۱.۷۲ % ۸,۵۸۸ ۴.۸۵ % ۶۹,۳۰۹ ۳۹.۱۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۴۲,۶۴۲ ۸۰.۸۹ % ۲۴,۰۴۲ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۹۳۶ ۰.۵۳ % ۸,۷۱۶ ۴.۹۴ % ۶۹,۰۷۹ ۳۹.۱۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۴۳,۵۶۵ ۸۱.۲۶ % ۲۴,۰۳۷ ۱۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۲ ۰.۷ % ۷,۸۴۵ ۴.۴۴ % ۶۹,۰۴۳ ۳۹.۰۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۴۳,۳۵۸ ۸۲.۱ % ۲۴,۰۳۲ ۱۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۳۸ ۰.۴۲ % ۶,۴۸۸ ۳.۷۲ % ۶۸,۲۱۲ ۳۹.۰۶ %