صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۰,۱۴۵ ۹۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۷ ۱.۸ % ۱,۴۶۸ ۱.۱ % ۶۸,۱۱۳ ۵۰.۸۲ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۲۹,۵۱۲ ۹۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۷ ۲.۳۷ % ۱,۴۶۹ ۱.۱ % ۶۷,۰۱۸ ۴۹.۹۵ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۲۵,۸۰۵ ۹۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۱ ۰.۴۲ % ۴,۰۹۵ ۳.۱۴ % ۶۴,۶۳۹ ۴۹.۵۵ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۲۲,۷۹۸ ۹۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۰ ۰.۴۲ % ۴,۰۹۵ ۳.۲۱ % ۶۳,۰۲۰ ۴۹.۴۵ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۲۸,۹۹۷ ۹۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۳ ۰.۲۸ % ۱,۶۲۶ ۱.۲۴ % ۶۶,۱۲۲ ۵۰.۴۸ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۱۲۹,۹۹۵ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۵ ۱.۸۹ % ۴,۶۳۸ ۳.۳۸ % ۶۶,۷۴۴ ۴۸.۶۴ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۱۲۹,۹۹۵ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۵ ۱.۸۹ % ۴,۶۳۸ ۳.۳۸ % ۶۶,۷۴۴ ۴۸.۶۴ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۲۹,۹۹۵ ۹۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۵ ۱.۲۷ % ۵,۴۴۱ ۳.۹۷ % ۶۶,۷۴۴ ۴۸.۶۵ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۲۸,۵۴۷ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳ ۰.۷۵ % ۷,۴۴۱ ۵.۴۳ % ۶۶,۴۵۵ ۴۸.۵ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۴۱,۱۴۰ ۹۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۷ ۰.۷۸ % ۲,۲۷۱ ۱.۵۷ % ۶۹,۴۰۹ ۴۸.۰۲ %