صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۴۶,۳۲۹ ۹۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۷ ۰.۷۲ % ۲,۲۷۱ ۱.۵۲ % ۷۲,۱۵۷ ۴۸.۲۱ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۴۶,۵۹۸ ۹۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۶ ۲.۰۸ % ۲,۲۷۰ ۱.۴۹ % ۷۲,۶۲۴ ۴۷.۷۷ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۱۴۲,۷۶۸ ۹۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۲۷ ۵.۳۱ % ۲,۲۷۰ ۱.۴۸ % ۷۲,۳۳۷ ۴۷.۲۳ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۱۴۲,۷۶۸ ۹۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۲۷ ۵.۳۱ % ۲,۲۶۹ ۱.۴۸ % ۷۲,۳۳۷ ۴۷.۲۳ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۴۲,۷۶۸ ۹۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۲ ۵.۱۷ % ۲,۲۶۹ ۱.۴۸ % ۷۲,۳۳۷ ۴۷.۲۹ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۷,۸۲۷ ۹۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۲ ۵.۰۶ % ۲,۲۶۹ ۱.۵۴ % ۷۱,۲۴۱ ۴۸.۲۸ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۱,۴۰۰ ۸۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۲۷ ۱۱.۱۲ % ۲,۲۶۸ ۱.۵۱ % ۷۰,۰۸۶ ۴۶.۶ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۲۶,۲۷۹ ۸۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۲۷ ۱۱.۵۱ % ۲,۲۶۸ ۱.۵۶ % ۶۸,۰۱۶ ۴۶.۸۲ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۲۱,۱۴۷ ۸۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۲۰ ۱۱.۰۲ % ۳,۴۲۳ ۲.۴۵ % ۶۵,۹۵۷ ۴۷.۱۲ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۱۹,۶۶۰ ۸۶.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۶۶ ۹.۲۴ % ۵,۷۵۵ ۴.۱۷ % ۶۵,۴۲۶ ۴۷.۳۵ %