صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۴۲,۸۲۳ ۷۶.۴۴ % ۲۴,۰۳۲ ۱۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۲ ۷.۳۳ % ۶,۳۰۵ ۳.۳۷ % ۶۷,۷۷۲ ۳۶.۲۷ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۴۳,۷۹۵ ۷۶.۶۲ % ۲۴,۰۳۷ ۱۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۸ ۷.۲۲ % ۶,۳۰۳ ۳.۳۶ % ۶۸,۷۶۶ ۳۶.۶۴ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۴۳,۷۹۵ ۷۶.۶۲ % ۲۴,۰۳۷ ۱۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۸ ۷.۲۲ % ۶,۳۰۰ ۳.۳۶ % ۶۸,۷۶۶ ۳۶.۶۴ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۴۳,۷۹۵ ۷۶.۷ % ۲۴,۰۳۷ ۱۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۴۷ ۷.۱۲ % ۶,۲۹۷ ۳.۳۶ % ۶۸,۷۶۶ ۳۶.۶۸ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۴۲,۷۱۷ ۷۲.۴۳ % ۲۴,۰۲۰ ۱۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۷ ۱۲.۱۹ % ۶,۲۹۵ ۳.۱۹ % ۶۸,۲۴۷ ۳۴.۶۳ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۴۰,۲۷۴ ۶۸.۹۹ % ۲۴,۰۰۷ ۱۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۴۴ ۱۶.۱ % ۶,۲۹۲ ۳.۰۹ % ۶۷,۸۴۷ ۳۳.۳۷ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۴۰,۸۷۱ ۶۸.۳۸ % ۱۹,۰۰۰ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۴۳ ۱۹.۳۴ % ۶,۲۸۹ ۳.۰۵ % ۶۸,۲۸۵ ۳۳.۱۵ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۶,۹۹۱ ۶۸.۷۷ % ۱۵,۵۷۸ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۳۳ ۲۰.۲۵ % ۶,۲۸۷ ۳.۱۶ % ۶۷,۵۸۳ ۳۳.۹۳ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۴۳,۷۸۲ ۷۱.۷۴ % ۱۲,۹۹۴ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۵۱ ۱۸.۶۴ % ۶,۲۸۴ ۳.۱۴ % ۶۸,۰۵۶ ۳۳.۹۶ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۴۳,۷۸۲ ۷۱.۷۴ % ۱۲,۹۹۴ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۵۱ ۱۸.۶۴ % ۶,۲۸۱ ۳.۱۳ % ۶۸,۰۵۶ ۳۳.۹۶ %