صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۲۷۱ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ۲,۸۴۶ ۵۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۲ ۴۵.۵۸ % ۶۹ ۱.۲۴ % ۱۳۱ ۲.۳۴ % ۲,۲۴۸ ۴۰.۱۵ %
۲۲۷۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ ۲,۸۸۲ ۵۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۰ ۴۵.۲۷ % ۶۹ ۱.۲۳ % ۱۳۱ ۲.۳۳ % ۲,۲۶۵ ۴۰.۲۱ %
۲۲۷۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۲,۸۸۲ ۵۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۹ ۴۵.۲۶ % ۶۹ ۱.۲۳ % ۱۳۱ ۲.۳۴ % ۲,۲۶۵ ۴۰.۲۲ %
۲۲۷۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۲,۸۸۲ ۵۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۱ ۴۶.۰۱ % ۲۶ ۰.۴۷ % ۱۳۲ ۲.۳۵ % ۲,۲۶۵ ۴۰.۲۳ %
۲۲۷۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۲,۸۲۷ ۵۰.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۰ ۴۶.۴۵ % ۲۶ ۰.۴۷ % ۱۳۲ ۲.۳۸ % ۲,۲۲۱ ۳۹.۸۳ %
۲۲۷۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۲,۷۸۳ ۵۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۸ ۴۶.۸ % ۲۶ ۰.۴۷ % ۱۳۲ ۲.۴ % ۲,۱۸۹ ۳۹.۵۸ %
۲۲۷۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۲,۷۶۰ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۷ ۴۶.۹۸ % ۲۶ ۰.۴۸ % ۱۳۳ ۲.۴۲ % ۲,۱۶۴ ۳۹.۳۱ %
۲۲۷۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۲,۹۰۲ ۵۳.۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۲ ۴۳.۲۴ % ۲۶ ۰.۴۹ % ۱۳۳ ۲.۴۸ % ۲,۱۱۳ ۳۹.۱۷ %
۲۲۷۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۲,۸۲۸ ۵۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۱ ۴۳.۸۲ % ۲۶ ۰.۴۹ % ۱۳۴ ۲.۵۲ % ۲,۰۶۸ ۳۸.۸۹ %
۲۲۸۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۲,۸۲۸ ۵۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹ ۴۳.۸ % ۲۶ ۰.۴۹ % ۱۳۴ ۲.۵۳ % ۲,۰۶۸ ۳۸.۹ %