صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۲۸۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۲,۸۲۸ ۵۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۸ ۴۳.۷۹ % ۲۶ ۰.۴۹ % ۱۳۴ ۲.۵۴ % ۲,۰۶۸ ۳۸.۹ %
۲۲۸۲ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۲,۸۱۴ ۵۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۷ ۴۳.۸۸ % ۲۶ ۰.۴۹ % ۱۳۵ ۲.۵۵ % ۲,۰۶۷ ۳۸.۹۸ %
۲۲۸۳ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۲,۷۹۰ ۵۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۶ ۴۴.۰۶ % ۲۶ ۰.۵ % ۱۳۵ ۲.۵۷ % ۲,۰۴۲ ۳۸.۶۹ %
۲۲۸۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۲,۷۷۲ ۵۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۴ ۴۴.۲ % ۲۶ ۰.۵ % ۱۳۶ ۲.۵۹ % ۲,۰۱۴ ۳۸.۳ %
۲۲۸۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۲,۸۱۲ ۵۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۳ ۴۳.۸۵ % ۲۵ ۰.۴۸ % ۱۳۷ ۲.۵۹ % ۲,۰۴۴ ۳۸.۵۸ %
۲۲۸۶ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ ۲,۹۱۱ ۵۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۲ ۴۳.۰۳ % ۲۵ ۰.۴۸ % ۱۳۷ ۲.۵۵ % ۲,۱۳۷ ۳۹.۵۹ %
۲۲۸۷ ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۲,۹۱۱ ۵۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۱ ۴۳.۰۱ % ۲۵ ۰.۴۸ % ۱۳۸ ۲.۵۶ % ۲,۱۳۷ ۳۹.۶ %
۲۲۸۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۲,۹۱۱ ۵۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹ ۴۲.۹۹ % ۲۵ ۰.۴۸ % ۱۳۸ ۲.۵۷ % ۲,۱۳۷ ۳۹.۶۱ %
۲۲۸۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۲,۹۵۳ ۵۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۸ ۴۲.۶۵ % ۲۵ ۰.۴۷ % ۱۳۹ ۲.۵۶ % ۲,۱۷۰ ۳۹.۹۳ %
۲۲۹۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۳,۰۰۴ ۵۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۴۰.۲۵ % ۲۹۵ ۵.۱۴ % ۱۳۹ ۲.۴۲ % ۲,۲۰۳ ۳۸.۲۷ %