صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۲۹۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۳,۰۴۸ ۵۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳ ۳۶.۵۴ % ۲۹۵ ۵.۳۷ % ۱۵۲ ۲.۷۷ % ۲,۲۲۸ ۴۰.۴۴ %
۲۲۹۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ۲,۷۵۴ ۵۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۲ ۳۶.۶۶ % ۲۸۹ ۵.۲۸ % ۴۳۳ ۷.۸۹ % ۲,۲۰۸ ۴۰.۲۳ %
۲۲۹۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ ۲,۳۶۶ ۴۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۱ ۳۶.۷۷ % ۲۸۹ ۵.۳ % ۸۰۲ ۱۴.۶۷ % ۲,۱۵۹ ۳۹.۴۸ %
۲۲۹۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ ۲,۳۶۶ ۴۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰ ۳۶.۷۶ % ۲۸۹ ۵.۳ % ۸۰۲ ۱۴.۶۸ % ۲,۱۵۹ ۳۹.۴۹ %
۲۲۹۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ ۲,۳۶۶ ۴۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۹ ۳۶.۷۴ % ۲۸۹ ۵.۳ % ۸۰۳ ۱۴.۶۸ % ۲,۱۵۹ ۳۹.۴۹ %
۲۲۹۶ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۲,۱۸۲ ۳۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۸ ۳۶.۵۵ % ۲۸۹ ۵.۲۸ % ۱,۰۱۳ ۱۸.۴۴ % ۲,۱۸۲ ۳۹.۷۳ %
۲۲۹۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۲,۲۰۴ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۷ ۳۶.۴ % ۲۸۹ ۵.۲۶ % ۱,۰۱۳ ۱۸.۳۸ % ۲,۲۰۴ ۳۹.۹۷ %
۲۲۹۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۲,۳۸۲ ۴۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۶ ۳۶.۳۴ % ۲۹۰ ۵.۲۶ % ۸۴۱ ۱۵.۲۵ % ۲,۲۰۳ ۳۹.۹۱ %
۲۲۹۹ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۲,۴۲۲ ۴۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۵ ۳۶.۰۷ % ۲۹۰ ۵.۲۲ % ۸۴۲ ۱۵.۱۵ % ۲,۲۳۶ ۴۰.۲۲ %
۲۳۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ ۲,۸۸۳ ۵۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۳ ۲۹.۹۵ % ۲۹۰ ۵.۲۶ % ۶۹۲ ۱۲.۵۵ % ۲,۵۹۳ ۴۶.۹۷ %