صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۳۰۱ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ۲,۸۸۳ ۵۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۲ ۲۹.۹۴ % ۲۹۰ ۵.۲۶ % ۶۹۳ ۱۲.۵۶ % ۲,۵۹۳ ۴۶.۹۸ %
۲۳۰۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۲,۸۸۳ ۵۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۲۹.۹۲ % ۲۹۰ ۵.۲۶ % ۶۹۳ ۱۲.۵۷ % ۲,۵۹۳ ۴۶.۹۸ %
۲۳۰۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۲,۸۲۳ ۵۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۰ ۳۰.۸۶ % ۱۸۰ ۳.۳۷ % ۶۹۳ ۱۲.۹۷ % ۲,۵۳۲ ۴۷.۳۵ %
۲۳۰۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۲,۷۷۲ ۴۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۹ ۵۰.۴۲ % ۱۸۰ ۲.۸۹ % ۱۴۴ ۲.۳۱ % ۲,۴۸۲ ۳۹.۷۵ %
۲۳۰۵ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۲,۷۰۱ ۴۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۱ ۵۱.۸۵ % ۱۲۷ ۲.۰۶ % ۱۴۴ ۲.۳۴ % ۲,۴۲۲ ۳۹.۲۴ %
۲۳۰۶ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۲,۶۵۲ ۴۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۹ ۵۲.۲۴ % ۱۲۷ ۲.۰۸ % ۱۴۴ ۲.۳۷ % ۲,۳۸۶ ۳۸.۹۷ %
۲۳۰۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ ۱,۷۹۹ ۳۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۷ ۶۰.۶۸ % ۱۲۷ ۲.۴۱ % ۱۴۵ ۲.۷۶ % ۱,۷۹۹ ۳۴.۱۵ %
۲۳۰۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۱,۷۹۹ ۳۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۵ ۶۰.۶۶ % ۱۲۷ ۲.۴۱ % ۱۴۵ ۲.۷۷ % ۱,۷۹۹ ۳۴.۱۶ %
۲۳۰۹ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۱,۷۹۹ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۴ ۶۰.۶۴ % ۱۲۷ ۲.۴۱ % ۱۴۶ ۲.۷۷ % ۱,۷۹۹ ۳۴.۱۷ %
۲۳۱۰ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۱,۷۶۳ ۳۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۲ ۶۱.۱۱ % ۱۲۷ ۲.۴۳ % ۱۴۱ ۲.۷۱ % ۱,۷۶۳ ۳۳.۷۵ %