صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۳۱۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۱,۷۲۸ ۳۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۰ ۶۱.۵ % ۱۲۷ ۲.۴۵ % ۱۴۲ ۲.۷۴ % ۱,۷۲۸ ۳۳.۳۱ %
۲۳۱۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۱,۶۹۳ ۳۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۸ ۶۱.۹ % ۱۲۷ ۲.۴۷ % ۱۴۲ ۲.۷۷ % ۱,۶۹۳ ۳۲.۸۷ %
۲۳۱۳ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۱,۷۲۷ ۳۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۷ ۶۱.۴۸ % ۱۲۷ ۲.۴۵ % ۱۴۲ ۲.۷۶ % ۱,۷۲۷ ۳۳.۳۲ %
۲۳۱۴ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ ۱,۷۵۲ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۵ ۶۱.۱۶ % ۱۲۷ ۲.۴۴ % ۱۴۳ ۲.۷۵ % ۱,۷۵۲ ۳۳.۶۵ %
۲۳۱۵ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۱,۷۵۲ ۳۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۳ ۶۱.۱۴ % ۱۲۷ ۲.۴۴ % ۱۴۳ ۲.۷۶ % ۱,۷۵۲ ۳۳.۶۶ %
۲۳۱۶ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۱,۷۵۲ ۳۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۱ ۶۱.۱۳ % ۱۲۶ ۲.۴۳ % ۱۴۴ ۲.۷۷ % ۱,۷۵۲ ۳۳.۶۷ %
۲۳۱۷ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱,۷۸۳ ۳۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۰ ۶۰.۷۴ % ۱۲۶ ۲.۴۲ % ۱۴۴ ۲.۷۶ % ۱,۷۸۳ ۳۴.۰۷ %
۲۳۱۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۱,۷۳۹ ۲۸.۰۶ % ۱۴۵ ۲.۳۴ % ۴,۱۸۷ ۶۷.۵۵ % ۱۲۶ ۲.۰۴ % ۰ ۲.۳۴ % ۱,۷۳۹ ۲۸.۰۶ %
۲۳۱۹ ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ ۱,۲۰۰ ۲۱.۲۱ % ۱۴۵ ۲.۵۷ % ۴,۱۸۵ ۷۳.۹۸ % ۱۲۶ ۲.۲۴ % ۰ ۲.۵۷ % ۱,۲۰۰ ۲۱.۲۱ %
۲۳۲۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۱,۲۰۰ ۲۱.۲۲ % ۱۴۵ ۲.۵۸ % ۴,۱۸۳ ۷۳.۹۶ % ۱۲۶ ۲.۲۴ % ۰ ۲.۵۸ % ۱,۲۰۰ ۲۱.۲۲ %