صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۳۲۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ ۶۷۶ ۱۱.۷۹ % ۱۴۶ ۲.۵۵ % ۴,۷۸۵ ۸۳.۴۵ % ۱۲۶ ۲.۲۱ % ۰ ۲.۵۵ % ۶۷۶ ۱۱.۷۹ %
۲۳۲۲ ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ ۶۷۶ ۱۱.۸ % ۱۴۶ ۲.۵۶ % ۴,۷۸۲ ۸۳.۴۴ % ۱۲۶ ۲.۲۱ % ۰ ۲.۵۶ % ۶۷۶ ۱۱.۸ %
۲۳۲۳ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ ۶۷۶ ۱۱.۸ % ۱۴۶ ۲.۵۷ % ۴,۷۸۰ ۸۳.۴۲ % ۱۲۶ ۲.۲۱ % ۰ ۲.۵۷ % ۶۷۶ ۱۱.۸ %
۲۳۲۴ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۶۹۴ ۱۲.۰۸ % ۱۴۷ ۲.۵۶ % ۴,۷۷۷ ۸۳.۱۵ % ۱۲۶ ۲.۲۱ % ۰ ۲.۵۶ % ۶۹۴ ۱۲.۰۸ %
۲۳۲۵ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ ۶۷۴ ۱۱.۷۸ % ۱۴۷ ۲.۵۸ % ۴,۷۷۴ ۸۳.۴۳ % ۱۲۶ ۲.۲۱ % ۰ ۲.۵۸ % ۶۷۴ ۱۱.۷۸ %
۲۳۲۶ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۵ ۳.۶۵ % ۴,۷۷۲ ۹۳.۸۵ % ۱۲۶ ۲.۴۹ % ۰ ۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۳۲۷ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۶ ۳.۶۶ % ۴,۷۶۹ ۹۳.۸۴ % ۱۲۶ ۲.۴۹ % ۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۳۲۸ ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸۶ ۳.۶۷ % ۴,۸۴۴ ۹۵.۳۷ % ۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۳۲۹ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸۶ ۳.۶۸ % ۴,۸۴۲ ۹۵.۳۶ % ۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۳۳۰ ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۸۷ ۳.۶۹ % ۴,۸۳۹ ۹۵.۳۵ % ۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۳.۶۹ % ۰ ۰ %