صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۳۳۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸۷ ۳.۷ % ۴,۸۳۷ ۹۵.۳۴ % ۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۲۳۳۲ ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸۸ ۳.۷۱ % ۴,۸۳۴ ۹۵.۳۳ % ۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۳۳۳ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸۸ ۳.۷۲ % ۴,۸۳۱ ۹۵.۳۲ % ۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۳.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۳۳۴ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۸۸ ۳.۷۳ % ۴,۸۲۹ ۹۵.۳۱ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۳۳۵ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۸۹ ۳.۷۴ % ۴,۸۲۶ ۹۵.۳ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۳۳۶ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۸۹ ۳.۷۴ % ۴,۸۲۴ ۹۵.۲۹ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۳۳۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۸۹ ۳.۷۵ % ۴,۸۲۱ ۹۵.۲۸ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۳۳۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۹۰ ۳.۷۶ % ۴,۸۱۹ ۹۵.۲۷ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۳۳۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۹۰ ۳.۷۷ % ۴,۸۱۶ ۹۵.۲۶ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۳۴۰ ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۹۱ ۳.۷۸ % ۴,۸۱۳ ۹۵.۲۵ % ۴۸ ۰.۹۷ % ۰ ۳.۷۸ % ۰ ۰ %