صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۱,۵۷۰ ۸۷.۴۲ % ۱۳,۰۳۶ ۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۵ ۱.۸۳ % ۴,۳۷۶ ۲.۷ % ۶۹,۲۸۴ ۴۲.۷۸ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹,۷۲۳ ۸۱.۴۲ % ۱۲,۹۹۴ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۰ ۸.۷۲ % ۳,۹۱۱ ۲.۲۸ % ۶۸,۵۴۹ ۳۹.۹۵ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۸,۷۹۵ ۸۱.۳۳ % ۱۲,۹۷۸ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۱ ۸.۷۷ % ۳,۹۱۰ ۲.۲۹ % ۶۹,۰۲۶ ۴۰.۴۵ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۸,۷۹۵ ۸۱.۳۳ % ۱۲,۹۷۸ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۱ ۸.۷۷ % ۳,۹۰۹ ۲.۲۹ % ۶۹,۰۲۶ ۴۰.۴۵ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۸,۷۹۵ ۸۱.۳۳ % ۱۲,۹۷۸ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۱ ۸.۷۷ % ۳,۹۰۸ ۲.۲۹ % ۶۹,۰۲۶ ۴۰.۴۵ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۷,۹۶۵ ۸۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۱۵ ۹.۷۹ % ۴,۰۸۳ ۲.۵۹ % ۶۸,۷۰۳ ۴۳.۶۳ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۸,۴۰۵ ۸۷.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۳۰ ۹.۷۱ % ۴,۰۸۲ ۲.۵۹ % ۶۹,۱۷۱ ۴۳.۸۳ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۷,۲۹۷ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۶۶ ۹.۵۴ % ۴,۶۱۹ ۲.۹۴ % ۶۸,۸۱۲ ۴۳.۸۶ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۷,۴۰۶ ۹۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۳.۲۸ % ۵,۲۸۲ ۳.۵۸ % ۶۸,۷۸۷ ۴۶.۶۳ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳۸,۰۷۰ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۶ ۱.۷۲ % ۷,۵۶۱ ۵.۱ % ۶۸,۶۸۳ ۴۶.۳۵ %