صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۲,۶۰۲ ۹۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۹۳ ۲.۷۷ % ۴,۲۳۵ ۳.۰۱ % ۶۵,۶۵۳ ۴۶.۶۵ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۲۹,۸۹۶ ۹۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۰۴ ۲.۸۴ % ۳,۵۲۷ ۲.۵۷ % ۶۳,۴۷۳ ۴۶.۲۲ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۲۷,۰۷۳ ۹۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۸۳ ۲.۸۹ % ۳,۲۸۳ ۲.۴۵ % ۶۲,۰۱۰ ۴۶.۱۹ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۲۸,۰۶۱ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۳ ۲.۵۲ % ۲,۶۵۶ ۱.۹۸ % ۶۲,۷۹۰ ۴۶.۸۲ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۲۸,۰۶۱ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۳ ۲.۵۲ % ۲,۶۵۶ ۱.۹۸ % ۶۲,۷۹۰ ۴۶.۸۲ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۲۸,۰۶۱ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۳ ۲.۵۲ % ۲,۶۵۵ ۱.۹۸ % ۶۲,۷۹۰ ۴۶.۸۲ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۲۹,۱۱۷ ۹۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۳ ۳.۰۷ % ۲,۶۵۵ ۱.۹۵ % ۶۳,۶۴۳ ۴۶.۸۱ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۲۹,۲۸۷ ۹۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۳ ۳.۰۷ % ۲,۶۵۵ ۱.۹۵ % ۶۳,۴۶۰ ۴۶.۶۲ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۲۸,۷۳۷ ۹۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۳ ۲.۸۳ % ۲,۸۴۰ ۲.۱ % ۶۲,۸۲۹ ۴۶.۴ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۲۸,۲۲۱ ۹۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۹۹ ۴.۳۸ % ۲,۶۶۴ ۱.۹۵ % ۶۳,۲۸۲ ۴۶.۲۳ %