صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱۳۱,۸۸۱ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۶ ۶.۸۱ % ۲,۶۳۰ ۱.۸۲ % ۷۰,۷۹۸ ۴۹.۰۵ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۱,۸۸۱ ۹۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۳۶ ۶.۷۵ % ۲,۶۳۰ ۱.۸۲ % ۷۰,۷۹۸ ۴۹.۰۸ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۰,۱۰۵ ۹۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۴۵ ۶.۸۶ % ۲,۲۵۸ ۱.۵۹ % ۶۹,۲۱۳ ۴۸.۷ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۰,۰۹۰ ۹۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۴۵ ۶.۸۶ % ۲,۲۵۹ ۱.۵۹ % ۶۹,۶۳۴ ۴۹.۰۱ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۱,۷۶۳ ۹۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۱ ۱.۶۹ % ۴,۴۸۰ ۳.۲۳ % ۷۰,۲۲۶ ۵۰.۶۷ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۳۱,۷۶۳ ۹۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۱ ۱.۶۹ % ۴,۴۸۰ ۳.۲۳ % ۷۰,۲۲۶ ۵۰.۶۷ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۱,۷۶۳ ۹۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۱ ۱.۶۹ % ۴,۴۸۰ ۳.۲۳ % ۷۰,۲۲۶ ۵۰.۶۷ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۲,۲۷۵ ۹۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۱ ۱.۶۹ % ۳,۹۳۳ ۲.۸۴ % ۷۰,۳۵۰ ۵۰.۷۸ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۲۹,۳۰۹ ۹۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱ ۱.۷۷ % ۳,۸۷۳ ۲.۸۶ % ۶۹,۲۹۱ ۵۱.۱۱ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۲۹,۳۰۹ ۹۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱ ۱.۷۷ % ۳,۸۷۴ ۲.۸۶ % ۶۹,۲۹۱ ۵۱.۱۱ %