صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۳ ۰.۵۲ ۱۹۴.۰۲ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۱۸ ۲.۷۱ ۷,۰۳۳.۱ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱.۸۸ ۲.۶۲ ۸۸,۷۵۶.۴۴ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۹۱ ۱.۷۳ ۲,۶۶۶.۰۳ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ ۰.۶۴ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ (۰.۲۸) ۰.۷۵ (۶۴.۶۱) ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۹۶) (۱.۳۵) (۹۷.۱) (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۱۱ ۱.۲۳ ۵,۴۵۲.۹۹ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۷۷ (۰.۵۶) ۱,۵۲۲.۷۳ (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱.۹ ۱.۵۸ ۹۶,۲۷۴.۳۷ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱.۰۵ ۳.۷۳ ۴,۳۷۲.۶۴ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ (۱.۰۲) ۱.۸۲ (۹۷.۶) ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۵۶ ۱.۳ ۶۵۷.۲ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۶۹) ۰.۷۸ (۹۲.۱) ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۷۵ ۲.۱۸ ۱,۴۵۳.۴۶ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰