صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۲.۱۳) (۳.۱۶) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۷۹) (۰.۶۴) (۹۹.۸۶) (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۲۵ ۲.۱۸ ۹,۱۶۲.۸۶ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۶۹ ۱.۹۶ ۱,۱۱۷.۳۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۰.۳۱) ۰.۰۹ (۶۷.۵۱) ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۶۹) (۰.۹) (۹۲.۰۷) (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۵۴ ۲.۵۴ ۲۶,۵۰۹.۱۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۰۱ ۳.۰۱ ۴.۹۷E+۰۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۱۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۶۵) (۱.۹) (۹۰.۸۱) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۴۶ ۰.۳۸ ۴۳۳.۲۳ ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۶۹) (۰.۶۲) (۹۲.۱۳) (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۱۹ (۰.۳۵) ۱۰۲.۱ (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۴۴ ۲.۷۲ ۶۶۴,۳۴۴.۷۱ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰