صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱.۵۹ ۱.۰۹ ۳۱,۶۴۱.۸۱ ۵,۰۵۸.۶
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰ ۰.۹۷ ۱.۲۱ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۱.۱۱) (۰.۹۳) (۹۸.۲۷) (۹۶.۷)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۰۲ ۰.۵۵ ۶.۸۷ ۶۳۴.۵۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۲۲ ۲.۶۱ ۳۰۷,۶۸۱.۳ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۴۲ ۱.۵۲ ۱۷,۰۸۸.۰۲ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۳) (۰.۴) (۶۷) (۷۶.۵۹)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۴۷ ۰.۰۴ ۴۴۴.۸۳ ۱۳.۹۴
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۲۶ ۱.۵۲ ۹,۵۷۷.۵۵ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۲۴) (۰.۴۶) (۵۸.۸۱) (۸۱.۴۴)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۷۱ ۰.۰۵ ۱,۲۳۶.۰۹ ۱۹.۴۸
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱.۸۲ ۰.۸۲ ۷۲,۳۶۲.۴۳ ۱,۸۶۸.۹۷