صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۴۱ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ (۰.۱۳) ۰.۳۸ (۳۶.۹۶) ۳۰۶.۱۳
۲۳۴۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۲۳۴۳ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۹۷) ۲.۴۷ (۹۷.۱۷)
۲۳۴۴ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱.۸۳ ۰.۹۸ ۷۵,۰۶۴.۵۹ ۳,۴۳۹.۷۶
۲۳۴۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۱۵) ۱۴.۷۳ (۴۲.۱۴)
۲۳۴۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۲۸) (۷۴.۵۸) (۶۳.۸۸)
۲۳۴۷ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ (۰.۱۲) ۰.۸۸ (۳۴.۴۳) ۲,۳۶۷.۱۱
۲۳۴۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۱.۴۶ ۲.۹۵ ۱۹,۷۷۸.۲۶ ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴
۲۳۴۹ ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۵ ۰
۲۳۵۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۵ (۰.۱۴)
۲۳۵۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ ۰.۲۷ ۱.۷۱ ۱۷۲.۳۴ ۴۹,۴۱۴.۵۲
۲۳۵۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ (۰.۳۶) (۰.۷۶) (۷۳.۴۵) (۹۳.۸۶)
۲۳۵۳ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۱.۰۵ ۱.۸ ۴,۳۹۷.۶۴ ۶۶,۷۲۷.۵
۲۳۵۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۰.۶ ۱.۶۸ ۸۰۰.۲۸ ۴۴,۳۶۶.۲۷
۲۳۵۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۱.۰۷ ۲.۱۱ ۴,۸۰۷.۷۳ ۲۰۵,۸۰۱.۴
۲۳۵۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲ ۰
۲۳۵۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲ (۰.۲۹)
۲۳۵۸ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۱.۰۷ ۱.۶۳ ۴,۸۵۰.۹۷ ۳۶,۶۳۹.۹۱
۲۳۵۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۱ ۳۶.۴۶ ۲.۲۸
۲۳۶۰ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۴ (۰.۰۸)