صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۶ ۰.۶۱ ۸۰۳.۸۶ ۸۲۷.۱۱
۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۱۷۱.۴۹ ۸۰.۷۸
۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۱۳) ۰.۰۶ (۳۸.۳۱) ۲۶.۶۶
۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۱ ۰.۰۲ ۴۴.۴۱ ۷.۳۷
۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۴۷) (۰.۲۳) (۸۱.۹۳) (۵۷.۳۲)
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۲۸ ۰.۶۳ ۱۸۱.۲۷ ۸۹۴.۴
۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱) (۰.۷) (۹۷.۴۴) (۹۲.۳۸)
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۱۲ ۱.۳۶ ۵,۸۳۳.۶۶ ۱۳,۷۴۴.۴۶
۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۹۴ ۱.۳۱ ۱۱۲,۲۶۷.۳۵ ۱۱,۳۹۵.۷
۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۱۹ (۰.۱۴) ۱۰۰.۰۲ (۴۰.۷)
۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۸) ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۵ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۳۹ ۰.۲۱ ۳۱۱.۹۴ ۱۱۶.۶۹
۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۰۵) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۵۴) (۰.۱۱) (۸۶.۰۴) (۳۲.۶۳)
۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۳۹ ۱.۱۹ ۱۵,۳۹۸.۸۱ ۷,۳۰۱.۷۶
۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۶ ۰.۳۹ ۷۹۷.۷۵ ۳۱۹.۷۴
۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰