صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۵) ۰.۱۴ (۱۵.۷۲) ۶۸.۴۹
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۳۲ ۰.۸۹ ۱۱,۷۴۱.۲۹ ۲,۴۵۷.۰۷
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ ۰.۳۸ ۹.۴۲ ۲۹۸.۵
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۸۲) (۱) (۹۵.۰۳) (۹۷.۴۶)
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۲۷) ۰.۱۷ (۶۳.۰۵) ۸۷.۳۲
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۳۵ ۰.۲۲ ۲۵۸.۳۹ ۱۱۹.۴۸
۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۷) (۱.۳۹) (۹۲.۳۳) (۹۹.۳۹)
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۵۱ ۰.۰۷ ۵۳۰.۴۹ ۳۱.۳۳
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۶۳) (۰.۳) (۹۰.۱۹) (۶۶.۶۹)
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۴۳ ۱.۲۱ ۱۷,۸۱۹.۹۶ ۷,۸۶۱.۷۱
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۵۵ ۰.۸۳ ۲۶,۸۶۴.۶۲ ۱,۹۴۶.۵۵
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۴۹) (۰.۷۷) (۸۳.۴۴) (۹۴.۰۷)
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰