صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۵۴) (۰.۸۱) (۸۶.۱۳) (۹۴.۹۲)
۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۰۳ ۲.۰۳ ۱۵۵,۸۶۸.۲۴ ۱۵۴,۶۵۲.۳۴
۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۲۰.۲۴ ۱۵۷.۴۸
۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۴۷) (۲.۶۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۲۹ ۰.۲۱ ۱۸۸.۲۲ ۱۱۸.۲۲
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۵) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۹۶) (۱.۹۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۲)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۹ ۱.۲۸ ۲,۴۹۱.۲ ۱۰,۳۷۹.۵۸
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳.۱۳ ۲.۸۸ ۷,۶۱۰,۶۰۲.۹۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۷ ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۸۴) (۰.۴۵) (۹۵.۴۸) (۸۰.۸۵)
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۴۳) (۲.۰۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۶۲ ۰.۲۲ ۸۵۱.۶۶ ۱۲۲.۲۲
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۹۷) (۲.۱۷) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۷)
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۷۲ ۰.۳۶ ۱,۲۶۳.۱۲ ۲۷۷.۲۹