صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۸۱ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۲۹) ۰ (۹۹.۱۲) ۱.۴۴
۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۱) ۰.۴۳ (۲۹.۹) ۳۸۰.۰۶
۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۲۸ ۲.۰۳ ۱۰,۲۶۰.۰۷ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۱.۶۱) (۰.۵۵) (۹۹.۷۴) (۸۶.۸۴)
۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۳۴ ۱.۷۹ ۱۲,۶۱۵.۱۵ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۳۱ ۰.۷۱ ۲۱۰.۹۲ ۱,۲۰۱.۵۶
۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰.۲۴ ۰.۲۸ ۱۳۶.۴۱
۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۸۴ ۳.۱ ۲,۷۷۲,۹۱۳.۳۳ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۵۸ ۱.۴۷ ۷۱۲.۲۳ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۵۸ ۱.۲۱ ۷۲۳.۳۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۲.۶۳) (۲.۶۲) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۹۳) (۱.۲۵) (۹۶.۶۶) (۹۹)
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۴۹ ۱.۱۶ ۲۲,۱۲۶.۳۱ ۶,۷۴۳.۷
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۶۱) (۰.۶۸) (۸۹.۲۴) (۹۱.۶۵)