صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۹۱ ۰.۴۶ ۲,۶۶۲.۸۹ ۴۲۸.۲۸
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۳۱ ۰.۴۲ ۲۱۰.۹۹ ۳۶۶.۸۵
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۵۸) ۰ (۸۷.۹۲) ۱.۱۸
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۶ ۰.۶۱ ۸۰۳.۸۶ ۸۲۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۱۷۱.۴۹ ۸۰.۷۶
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۱۳) ۰.۰۶ (۳۸.۳۱) ۲۶.۷
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۱ ۰.۰۲ ۴۴.۴۱ ۷.۳۷
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۴۷) (۰.۲۳) (۸۱.۹۳) (۵۷.۳۲)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۲۸ ۰.۶۳ ۱۸۱.۲۷ ۸۹۴.۴
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱) (۰.۷) (۹۷.۴۴) (۹۲.۳۸)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۱۲ ۱.۳۶ ۵,۸۳۳.۶۶ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۹۴ ۱.۳۱ ۱۱۲,۲۶۷.۳۵ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۱۹ (۰.۱۴) ۱۰۰.۰۲ (۴۰.۷)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۸) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۵ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۳۹ ۰.۲۱ ۳۱۱.۹۴ ۱۱۶.۷