صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۲.۶۷ ۱.۴۲ ۱,۵۱۵,۵۳۴.۴۶ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۸۴ ۱.۰۴ ۷۶,۲۱۱.۳۶ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۵۴ ۲.۱۵ ۹۴۱,۱۴۱.۸ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۲.۳۴ ۱.۵۳ ۴۶۱,۶۲۸.۱۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۲۸) (۰.۴۲) (۶۴.۵۳) (۷۸.۷۱)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۸۱) (۰.۹۶) (۹۴.۷۸) (۹۷.۰۱)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۱۴) (۰.۴۳) (۳۹.۲۸) (۷۸.۸۸)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۴۴ (۰.۰۲) ۳۹۶.۷۷ (۸.۷۲)
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۳۷ ۱.۷۳ ۲۸۱.۰۳ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۳۵) ۰.۳۵ (۷۲.۴۱) ۲۵۶.۹۲
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۶۷ ۱.۱۹ ۱,۰۴۶.۶۶ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ ۰.۱۵ ۹.۳۶ ۷۴.۰۳
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۴۳) ۰.۲ (۷۹.۳۲) ۱۰۷.۱۲
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۱۸ ۱.۲۹ ۷,۱۳۴.۲۵ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱.۶۲ (۰.۰۴) ۳۵,۷۰۸.۸۱ (۱۴.۱۹)
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰