صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۱,۱۱۰.۵۷ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۲ ۲۹۲.۸۵ ۲۲۲.۷۶
۱۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲.۲ ۱.۷۶ ۲۸۲,۵۴۴.۳۷ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰.۷۷ ۰.۹ ۱,۵۵۰.۶۷ ۲,۵۰۸.۸۴
۱۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۰۳ ۰.۱۱ ۱۰.۷۸ ۴۹.۸۱
۱۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۱۱۴.۰۶ ۶۸.۷۴
۱۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۰.۸۷) (۱) (۹۵.۸۷) (۹۷.۴۶)
۱۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۰.۱۳ (۰.۱۲) ۵۹.۰۶ (۳۶.۴۵)
۱۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ (۰.۲۳) ۰.۰۴ (۵۶.۷۱) ۱۷.۴۴
۱۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ (۰.۲۴) (۰.۵۶) (۵۸.۴۴) (۸۷.۱)
۱۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰.۸۸ ۰.۳۵ ۲,۳۴۲.۹۶ ۲۶۳.۰۷
۱۷۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ (۱.۰۱) (۱.۲۵) (۹۷.۵۴) (۹۸.۹۸)
۱۷۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰.۳۸ ۰.۴۶ ۳۰۲ ۴۳۳.۴۶
۱۷۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰.۷۹ ۱.۰۷ ۱,۶۷۰.۰۴ ۴,۸۱۷.۳۱
۱۷۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲.۹۱ ۳ ۳,۴۷۴,۳۲۴.۹۳ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۱۸۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰