صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱.۳۶ ۰.۷۷ ۱۳,۶۷۹.۲۲ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۸۲ ۱.۰۵ ۱,۸۹۰.۰۳ ۴,۴۰۶.۷۳
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۹) ۰ (۲۷.۹۸) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱.۳۸ ۱ ۱۴,۹۹۵.۱۲ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۷۵ ۰.۶۹ ۵۶,۱۲۰.۰۳ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۶۵ ۰.۱۱ ۹۶۳.۶۸ ۴۸.۴
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۰۸) ۰.۲۴ (۲۶.۴۸) ۱۳۹.۷۳
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۹۵ ۱.۱۵ ۳,۰۳۳.۸۱ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۰.۵۶) (۰.۰۱) (۸۷.۲۵) (۵.۰۱)
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۸۹ ۱.۰۸ ۲,۴۳۶.۹۵ ۵,۰۳۱.۱۴
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۳۸ ۰.۹۷ ۲۹۸.۴۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۴۴ ۱.۵۱ ۱۸,۲۷۷.۸۱ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۹۷ ۱.۵۸ ۱۲۳,۷۳۰.۱۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۲۸ ۰.۵۳ ۱۰,۱۹۶.۵ ۵۹۹.۰۱
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۶۵ ۰.۱۹ ۹۵۲.۳ ۱۰۲.۴۹