صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۲.۱۳۴)% (۳.۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۲.۰۳)% %۰.۲۴۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۳.۵۳۱ %۱۰.۳۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۸۱ %۹۶.۵۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۲۷۹.۷۰۴ %۳۳۵.۶۲۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۵۴۳.۹۹۵ %۶۸۱.۵۷۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ %۲۸۱۹.۵۹۲ %۵۲۸۵.۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۰۶۱۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹)% (۹۸.۶۲)%