صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۰.۱۹ (۰.۱۴۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۱.۷)% (۱.۶۶۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۸.۸۹۲ %۴.۹۲۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۲۳.۴۷۷ %۲۰.۵۸۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۵۶.۵۵۳ %۵۲.۱۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱۹۳.۷۴۸ %۱۲۸.۶۵۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۳۷۳.۳۳۹ %۵۶۳.۶۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۰۶۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹)% (۹۷.۴۶)%