صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۰.۶۴۷ %۰.۱۹۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۳.۴۳۳ %۳.۶۰۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۵.۱۱۷ %۳.۸۳۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۷.۷۶۷ %۱۰.۵۵۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۳۷.۷۱۴ %۴۱.۳۳۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۹۵.۷۲ %۹۲.۹۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ %۴۷۳.۲۵۸ %۷۶۳.۸۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۰۶۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹)% (۹۷.۴۶)%