صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۰.۹۰۸ (۰.۲۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۵.۰۸۵ %۴.۵۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۳.۸۲۹ %۱۵.۷۶۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۳۵.۴۶۱ %۳۲.۹۱۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۵۲.۵۸۳ %۶۲.۰۶۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۳۸.۶ %۱۴۷.۵۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۶۱۳.۹۹۹ %۱۰۰۳.۵۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۰۶۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹)% (۹۸.۶۲)%